Untitled Document
Untitled Document
 
 

Public Course

หลักสูตร : HRD…คุณคือโค้ชขององค์กร (หลักสูตร 1 วัน)

“คุณสามารถใช้ศักยภาพของตัวเองเต็มที่หรือยัง
ลองเป็นโค้ชให้กับตัวเองดูสิ.....แล้วคุณจะอยากเป็นโค้ชให้ผู้อื่นมาก”

 
  หลักการและแนวคิด
 • บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรในองค์กรมากที่สุดคือ HRD (Human Resource Development) ซึ่งมีเจตนาที่ดีและจัดแตรียมความพร้อมของการพัฒนาด้วยหลักสูตรต่างๆ ,กิจกรรมมากมายและโครงการที่เอื้อต่อการพัฒนาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร แต่ปัญหาคือ บุคลากรไม่ยอมพัฒนาตัวเองเท่าที่ควร ทำให้สิ่งที่ใส่เข้าไป ไม่เท่ากับศักยภาพที่พนักงานส่งออกมาใช้กับการทำงานในหน้าที่ของตัวเอง

 • การที่บุคลากรยังไม่สามารถใช้ศักยภาพของตัวเองอย่างเต็มที่ คงขึ้นอยู่กับหลายสาเหตุด้วยกัน เช่น ความกลัว, ข้ออ้างต่างๆ,เป้าหมายไม่ชัดเจน, การมีทัศนคติเชิงลบ กับเหตุการณ์ต่างๆ เป็นต้น แต่ไม่จะเป็นเพราะสาเหตุใดก็ตาม หาก HRD สามารถที่จะเข้าใจ และ/หรือทำให้เข้าใจและอยากเปลียนแปลงตัวเอง ด้วย บทบาทการเป็นโค้ช ของ HRD ย่อมจะทำให้เขาพัฒนาตัวเองได้ด้วยตัวของเขาเอง และส่งผลถึงประสิทธิภาพการทำงานที่สูงขึ้น

 • HRD ขององค์กรที่สามบทบาทโค้ชกับพนักงานทุกท่าน เพื่อจูงใจและกระตุ้นให้บุคลากรใด้ใช้ศักยภาพของตัวเองอย่างเต็มที่ จะทำให้เกิดความเข้าใจในจุดมุ่งหมายของนโยบายของบริษัทโดยผ่านแผนการพัฒนาบุคลากรของ HRD ทำให้ตอบรับแผนการพัฒนาที่องค์กรจัดไว้ให้ด้วยดี มีความสุขในการทำงานและเกิดความผูกพันกับองค์กรมองเห็นองค์กรในด้านดีๆมากขึ้น
 
  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 • ทำให้ HRD เห็นประโยชน์ในบทบาทของตัวเองที่เป็นโค้ชขององค์กร เพื่อให้บุคลากรสามารถดึงศักยภาพของตัวเองออกมาใช้อย่างเต็มที
 • ทำให้ HRD เรียนรู้เทคนิคการจูงใจและการกระตุ้นให้ผู้อื่นยอมพัฒนาและเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวของเขาเอง
 • ทำให้ภาพลักษณ์ของ HRD ในสายตาของบุคลากรคือ ผ฿ฃู้ที่ช่วยเหลือให้เขาเติบโตและมีความสุขกับองค์กร ในฐานะที่เป็นโค้ชให้กับเขาในเรื่องการพัฒนาตัวเอง
 
“เคล็ดลับการพัฒนาบุคลากร คือ ทำให้เขาอยากพัฒนาตัวเองก่อน”
 
ขอบเขตของเนื้อหาการฝึกอบรม
การฝึกอบรมจะมุ่งเน้นให้เข้าใจ และเกิดแรงบันดาลใจที่จะเป็นโค้ชที่ดี ในสไตล์ของตัวเองซึ่งประกอบไปด้วย

 • HRD (Human Resource Development) หน่วยงานสำคัญขององค์กร
  - ภารกิจการพัฒนาบุคลากรของ HRD
  - อุปสรรค / ข้อจำกัดของแผนพัฒนาบุลากร
  - การพัฒนาเป็นเรื่องดี....แต่พนักงานมำไมไม่พัฒนา
  - ทำอย่างไรให้แผนการพัฒนามใด้ผลตามเป้าหมาย

 • โค้ช..........บุคลากรที่ทำให้ผู้อื่นใช้ศักยภาพของตัวเองเต็มที่
  - ทำไมคนจึงใช้ศักยภาพไม่เต็มที่
  - ความเข้าใจผู้อื่นหัวใจสำคัญของโค้ช
  - โค้ชช่วยผู้อื่นให้มีพลังมากขึ้น
  - ภาวะผู้นำของโค้ช

 • HRD.......ในบทบาทของการเป็นโค้ช
  - เข้าใจธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง
  - เรียนรู้ความต้องการของบุคลากร
  - พัฒนาเขาโดยให้เขาพัฒนาตัวเอง
  - แก้ไขช่องว่างภายในองค์กรด้วยบทบาทโค้ช

 • คุณคือ โค้ชขององค์กร
  - กำหนดบทบาทของตัวเองใหม่
  - พัฒนาคุณสมบัติของโค้ชที่ดี
  - สร้างเทคนิคการจูงใจด้วยตัวเอง
  - ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับ
  - คุณจะมีความสุขเมื่อคุณเป็นโค้ช

สิ่งที่จะได้รับจากการฝึกอบรม
 • มองเห็นประโยชน์ในบทบาทของการเป็นโค้ช
 • เกิดความเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้น
 • สามารถผลักดันแผนพัฒนาบุคลากรให้เป็นที่ยอมรับมากขึ้น
 • สร้างเสริมเทคนิคการจูงใจผู้อื่นใน Style ของตังเอง
 • นำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปฏิบัติได้จริงและทันที
 • เปลี่ยนแปลงตัวเองโดยการใช้บทบาทโค้ชมากฃึ้น
 
แนวทางในการพัฒนาตามโปรแกรม
 • การฝึกอบรมเป็นรูปแบบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งเน้นให้เกิดความคิด การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การเล็งเห็นประโยชน์ของเนื้อหาเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง
 • วิทยากร จะถ่ายทอดจากประสบการณ์ ทั้งในด้าน One on One Coaching , Group Coaching และ Executive Coaching เพื่อให้เข้าใจถึงแก่นแท้ของการเป็นโค้ชที่แท้จริง
 • การอบรมมีทั้งการบรรยาย เพื่อให้เห็นภาพกระบวนการสอนงาน การ Work Shop เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกเขียน รูปแบบของการ Coaching ในสไตล์ของตัวเอง อีกทั้งการทำ Role Playing เพื่อให้เห็นจริงในการทำ Coaching ทำให้การอบรม เป็นไปอย่างสนุกสนาน
 
“ โค้ช ดึงศักยภาพผู้อื่นเพื่อให้เขาพัฒนาตัวเอง นั่นคือ ภารกิจของ HRDนั่นเอง ”
 
 
 
 
 
|
Untitled Document
                     
  Home | บอกเล่าแนวความคิด | เรื่องเล่าน่าภูมิใจ | web นี้ให้อะไร | หลักสูตร | บริการ | ติดต่อผม |  Copyright @ Pakornblog.com