Untitled Document
หลักสูตรที่ผมชำนาญ
ที่ปรึกษาบริษัท / Consultants
การให้คำปรึกษาเชิงปฏิบัติการในลักษณะโค้ช

โปรแกรมการให้คำปรึกษาเชิงปฏิบัติการ มุ่งเน้นให้เกิดการประยุกต์ไปใช้ได้จริงตรงตามหัวข้อที่กำหนดไว้ ไม่ใช่การให้คำปรึกษาแบบกว้างๆ แต่จะเป็นลักณะของการโค้ชชิ่ง โดยที่ปรึกษาจะใช้บทบาทโค้ช ในการทำให้ผู้รับคำปรึกษาได้รู้จักตัวเอง  มองเห็นข้อดี ข้อเสีย ได้ด้วยตัวเอง และร่วมกันคิดค้นแนวทางการแก้ปัญหาที่หลากหลาย แล้วจึงตัดสินใจเลือกวิธีที่เหมาะสมกับสถานการณ์และความพร้อม ของผู้ขอคำปรึกษาเป็นสำคัญ โปรแกรมจึงต้องออกแบบโดยเฉพาะสำหรับแต่ละหน่วยงานที่คิดจะแก้ปัญหาหรือพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น

 
การเป็นที่ปรึกษาให้บริษัทนั้น มีทั้งการดำเนินการแบบช่วงเวลาเพื่อปรับปรุงหรือส่งเสริมกิจกรรมหรือหน่วยงาน
 

มีขั้นตอนดังนี้
- Assessment ขั้นตอนการประเมินปัญหาหรือค้นหาความต้องการของผู้บริหาร
- กำหนด Target เป็นการตั้งเป้าหมาย หรือผลตามคาดหวังของผู้บริหาร

ตัวกิจกรรมที่จะทำ
- Coaching / Work shop เป็นขั้นตอนการให้คำปรึกษาเป็นรายกลุ่ม / บุคคล
  เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงวิธีคิดการทำงานของพนักงาน
- Follow up ขั้นตอนการติดตามรายบุคคล เพื่อให้คำปรึกษาเฉพาะ
- Feedback ขั้นตอนการตรวจสอบ และประเมินผลการให้คำปรึกษา

ตัวอย่างหัวข้อกิจกรรมที่หน่วยงานต้องทำในแต่ละปี
       Business Plan ขั้นตอนการทำ Business Plan ประจำปีของบริษัท
       Business Agent Event เพื่อปรับปรุงการให้บริการของบริษัทที่ให้แก่คู่ค้า