Untitled Document
หลักสูตรที่ผมชำนาญ
 
ปัญหาใหญ่ของผู้บริหารระดับกลางในปัจจุบัน คือ ไม่สามารถ ทำให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย ที่วางไว้ได้เพราะทีมงานขาดประสิทธิภาพ ทำให้เป็นที่สงสัยว่าจะทำอย่างไร จะทำให้งานสำเร็จลุล่วงได้ตามเป้าหมายที่วางไว้
จากประสบการณ์ การบริหารงานพบว่า ผู้บริหารระดับกลางส่วนใหญ่ ขาดการคิดเชิงกลยุทธ์ และขาดทักษะเรื่องบริหารคน ถึงแม้ว่าจะมีความรู้ ความสามารถ ในงานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่ก็ตาม เพราะโดย ตำแหน่งแล้วผู้บริหารไม่สามารถทำงานได้ ด้วยตัวเองเพียงคนเดียว อีกต่อไป ต้องบริหารงานผ่านทีมงานเป็นหลัก ดังนั้นหัวข้อสำคัญจึงอยู่ที่ 2 เรื่องหลัก คือ

1.การคิดเชิงกลยุทธ์
2.ภาวะความเป็นผู้นำ

การพัฒนาผู้บริหารระดับกลางจึงต้องให้ความสำคัญ ทั้ง 3 ด้าน คือ
 ความรู้ความสามารถในงาน
 
การคิดเชิงกลยุทธ์
 การพัฒนาภาวะผู้นำเพื่อให้ผู้บริหารระดับกลางพัฒนาตัวเอง เป็นผู้บริหารระดับกลางที่มีประสิทธิภาพ
 ผู้บริหารระดับกลางที่มีประสิทธิภาพ จะทำให้รูู้จักตัวเอง, รู้จักพนักงาน, รู้จักองค์กรและมีทัศนคติเชิงบวก ทำให้การบริหารงานได้ตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้
อย่างสัมฤทธิผลสำคัญโดยง่าย เมื่อผู้บริหารระดับกลาง พัฒนาทีมงานโดย จัดการทำเอง จัดการพนักงาน จัดองค์การให้เหมาะสมและบริหารอย่างสร้างสรรค์แล้ว ก็จะกลายเป็นผู้บริหารระดับกลางที่ทรงคุณค่า พร้อมที่จะก้าวต่อไปเป็นผู้บริหารระดับสูงได้
ผู้บริหารระดับกลางที่ทรงคุณค่าจะประกอบไปด้วย ความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ อย่างครบถ้วน ดังนี้ี้
มีความสามารถด้านการบริหารจัดการอย่างดี
มีความเป็น ผู้นำ 360 องศา
สามารถวางแผนเชิงกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มุ่งมั่นให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้
Group Coaching
Inhouse Training & Coaching (ระยะสั้น)
 
 
Leadership Competency
 
 
Sales Competency
 
 
 
Leadership
 
 
Coach
 
 
Sales
 
 
ผู้บริหาร
ผู้จัดการ
 
   
ผู้นำ......สร้างทีมเวิร์คทีมในฝัน
ผู้นำพลังคิดเชิงบวก
ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง
สร้างพลังการสื่อสารและจูงใจผู้อื่น
   
สุดยอดเคล็ดลับการเป็นผู้สอนงานที่ดี
หลักสุตร 1 วัน
สุดยอดเคล็ดลับการเป็นผู้สอนงานที่ดี
หลักสูตร 2 วัน
การพัฒนาผู้บริหารเป็นโค้ชในองค์กร
การพัฒนาผู้จัดการฐานะโค้ช
ผู้จัดการทีมขาย...ต้องเป็นโค้ช
ผู้จัดการ...ในฐานะโค้ชของทีมงาน
คุณคือ วิทยากรคุณภาพ... เชื่อไหม?
Executive Coaching Program
   
คุณคือ... นักการตลาดขององค์กร
สุดยอดบริหารงานขาย
ของนักขายอย่างสร้างสรรค์
การพัฒนาทักษะการขายเชิงกลยุทธ์  
   
   
   
   
   
   
   

 
 
หัวหน้างาน
Supervisor
 
   
การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน
ผู้นำ......สร้างทีมเวิร์คทีมในฝัน
ผู้นำพลังคิดเชิงบวก
ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง
สร้างพลังการสื่อสารและจูงใจผู้อื่น
   
   
สุดยอดเคล็ดลับการเป็นผู้สอนงานที่ดี
หลักสูตร 1 วัน
สุดยอดเคล็ดลับการเป็นผู้สอนงานที่ดี
หลักสูตร 2 วัน
คุณคือ วิทยากรคุณภาพ... เชื่อไหม?
 
พนักงานปฏิบัติการ
Staffs
 
   
   
   
   
 
 
Other Softskill Courses
 
 
 
General
 
 
Thinking Skill
 
 
Management
 
 
ผู้บริหาร
ผู้จัดการ
 
   
คิดดี ทำดี พิชิตความสำเร็จ
สื่อสาร...สร้างสัมพันธ์...เพิ่มพลัง...งานสำเร็จ
เทคนิคการมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ
GEN Y การพัฒนาตัวเองให้มีคุณค่า
สร้างจิตสำนึกรักองค์กร กันเถอะ
การพัฒนาความฉลาด ทางอารมณ์
การพัฒนาทักษะการเป็นผู้ให้บริการคุณภาพ
การพัฒนาเจ้าหน้าที่บริการลูกค้ามืออาชีพ หลักสูตร 1 วัน
การพัฒนาเจ้าหน้าที่บริการลูกค้ามืออาชีพ หลักสูตร 2 วัน
เทคนิคการทำงานเชิงรุกอย่างมั่นใจ
การทำงานเป็นทีมสู่ความสำเร็จ
งานสำเร็จ...บริหารทั้งเวลาและตัวคุณ
   
   
การพัฒนาทักษะการคิดนอกกรอบ
การพัฒนาทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์
การพัฒนาทักษะการคิด เพื่อแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
   
การนำเสนออย่างมืออาชีพ
สร้างทักษะการบริหาร เวลาอย่างมีประสิทธิผล
 
หัวหน้างาน
Supervisor
 
 
พนักงานปฏิบัติการ
Staffs
 
Inhouse Training &Group Coaching (ระยะยาว)

จะเป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับการอบรมเป็นกลุ่มใน บริษัทโดย ทางเราจะเข้าไปจัดอบรม สัมมนาถึงใน บริษัท ท่านโดย ระยะเวลา การ อบรมจะไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับความ เหมาะสม และ ความสะดวกของแต่ละ บริษัท

Coach the Coaches
การพัฒนาทีมงานขาย และการตลาด
Leadership Development Coaching
โปรแกรมพัฒนาบุคคลากร แบบบูรณาการ
OLPG1-การพัฒนาภาวะผู้นำ
OLPG2-การพัฒนาทักษะผู้จัดการมือใหม่
OLPG3-การพัฒนาทีมงานขายครบวงจร
OLPG4-การสร้างภาวะผู้นำและทัศนคติเชิงบวกกับทีมงาน
OLPG5-การสร้างโค้ชที่ดีในองค์กร
OLPG6-การพัฒนาบุคลากรระดับปฏิบัติการ
แนวทางการฝึกอบรม
การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
การบรรยายเนื้อหา
Work shop สร้างสถานการณ์
เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
Role Playing ให้เห็นสถานการณ์จำลอง
การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง
รักนะ