Untitled Document
Untitled Document
รูปปกหนังสือ
"โลกของการโค้ช"
(The World of Coaching)
เป็นหนังสือที่ผมตั้งใจเขียนขึ้นมา จากการเรียนรู้และประสบการณ์การโค้ช ในฐานะวิทยากร&โค้ชมืออาชีพ...เพื่อให้เป็น คู่มืออ้างอิงและฝึกฝนการโค้ช ในสไตล์ของตัวเองครับ!
ราคาเล่มละ 350 บาท
สั่งซื้อได้ที่นี่
 
right story
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 175
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 173
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 174
    ทั้งหมด »»  
 •   หัวหน้าทวงงานแล้วรู้สึกหงุดหงิดทุกที ควรแก้ไขอย่างไร?
 •   ความอยากในการทำงานจะลดลงเมื่อเจออุปสรรค จะให้กำลังใจตัวเองอย่างไร?
 •   การพัฒนาพนักงานในองค์กรเราควรพัฒนาคนเก่งหรือพัฒนาคนที่ไม่เก่งดี ?
    ตัวอย่างคำปรึกษาอื่นๆ»»  
   
  |
  หลักสูตร : การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิผล (หลักสูตร 1 วัน)
  Effective Time Management ( 1 Day )
  หลักการและแนวความคิด
  การบริหารเวลาสะท้อนเรื่องการมีวินัยของตัวเองเพราะทุกคนมีเวลา 24 ชั่วโมงที่เท่ากันแต่ใครสามารถที่จะใช้เวลาที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิผลมากกว่ากัน ดังนั้นการให้ความสำคัญในเรื่องการบริหารเวลา ต้องให้ความสำคัญในเรื่องการดำเนินชีวิตของตัวเองให้มีแผนงานที่ชัดเจนด้วย
  การกำหนดเรื่องสำคัญที่ต้องดำเนินการและเรื่องเร่งด่วนที่ต้องพิจารณาว่าสำคัญหรือไม่ ขึ้นอยู่กับเป้าหมายที่เรากำหนดไว้นั้นมีความชัดเจนมากแค่ไหน เป็นเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างไร เพราะถ้าเป้าหมายของเราเป็นเป้าหมายระยะสั้น การบริหารของเราก็มีแต่เรื่องเร่งด่วน เพราะเวลาเราจะเดินอยู่ตลอดเวลา แผนการดำเนินของเราจะต้องละเอียดมาก
  การประยุกต์ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีในด้านการ บริหารเวลานับว่ามีความสำคัญที่ทำให้เราสามารถจัดการงานที่สำคัญและงานเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิผล อีกทั้งยังช่วยเราในเรื่องของการตัดสินใจที่ดีด้วย แค่เราต้องเลือกให้เหมาะสมกับงานแต่ละประเภทและความถนัดของเราด้วยเช่นกัน
  “ ถ้าทุกอย่างสอดคล้องกันเราก็จะจัดการบริหารเวลาได้อย่างมีประสิทธิผล”
  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  เพื่อทำให้ผู้เรียนกำหนดประเภทและลักษณ์ของงานได้ชัดเจนตามเป้าหมายของตัวเอง
  เพื่อสร้างทักษะในการเลือกใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับแผนงานที่ได้วางไว้อย่างมี
  ประสิทธิภาพ
  เพื่อทำให้เกิดความเข้าใจในปัญหาและอุปสรรคในการบริหารเวลา พร้อมทั้งสามารถเลือกใช้เทคนิค
  ในการเอาชนะได้ด้วยตัวเอง
  เนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
  สำรวจแนวความคิดเรื่องการบริหารเวลา เครื่องมือในการบริหารเวลาและการประยุกต์ใช้
  คุณจัดสรรงานของคุณอย่างไร ?
  คุณบริหารชีวิตของคุณอย่างไร ?
  เป้าหมาย >> แผนงาน >> การปฏิบัติ
  อย่าจัดการเวลาให้จัดการชีวิต

  ทฤษฎี พาเรโต 80: 20
  การจัดลำดับความสำคัญของงาน
  กระบวนการทำงานของเดลมมิ่ง ( PDCA )
  Workshop : กำหนดแนวทางการพัฒนาตัวเอง
  การสร้างทักษะการบริหารเวลา การใช้เทคโนโลยีช่วยในการบริหารเวลา
  หลุมพรางทางความคิดที่สกัดกั้นการบริหารเวลา
  เทคนิคการเอาชนะหลุมพราง
  คุณสมบัติที่ดีของนักบริหารเวลา
  Workshop : กำหนดแนวทางการพัฒนาตัวเอง
  ซอฟต์แวร์การบริหารโครงการ
  ตารางปฏิทินอิเล็กทรอนิคส์
  การสร้างตารางบริหารเวลาด้วยตัวเอง
  กรณีศึกษา : การใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิผล
  สรุปแนวความคิดในการบริหารเวลา  
  สร้างแนวความคิดใหม่
  กำหนดคุณสมบัติด้านการมีวินัย
  การประยุกต์ใช้เครื่องมือ
  การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝน
   
  แนวทางในการพัฒนาตามโปรแกรม
  การฝึกอบรมในรูปแบบของการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ ( Adult Learning ) ทำให้ผู้เรียนรู้สามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที เพราะได้ดำเนินการคิดร่วมกันระหว่างการฝึกอบรมแล้ว
  การฝึกอบรมมีความหลากหลาย เพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย
  - การบรรยาย : เน้นเนื้อหาที่ใกล้ตัว เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้
  - Work Shop : กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
  - การนำเสนอ : เกิดการฝึกฝนการแสดงออกและทำงานเป็นทีม
  - การตอบคำถาม : จูงใจให้ผู้ฝึกอบรมได้คิด และแสดงความคิดเห็น
  กำหนดแนวทางให้ผู้เข้าฝึกอบรม ได้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับเปลี่ยนตัวเองทั้งด้านความคิด ความรู้สึกและการกระทำ โดยการพัฒนาตัวเอง ด้วยการฝึกฝนจนกลายเป็นธรรมชาติ
  การบ้านที่เป็นเป้าหมาย สามารถนำไปจัดทำเป็นโครงการในแง่ส่วนบุคคล และ/หรือ ทีม ที่เหมาะสมตามที่ตัวเองเลือก
  ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
  พนักงานระดับปฏิบัติการ
  หัวหน้างาน
  ผู้จัดการ
   
   
  <<<กลับหน้ารวมหลักสูตร