Untitled Document
Untitled Document
รูปปกหนังสือ
"โลกของการโค้ช"
(The World of Coaching)
เป็นหนังสือที่ผมตั้งใจเขียนขึ้นมา จากการเรียนรู้และประสบการณ์การโค้ช ในฐานะวิทยากร&โค้ชมืออาชีพ...เพื่อให้เป็น คู่มืออ้างอิงและฝึกฝนการโค้ช ในสไตล์ของตัวเองครับ!
ราคาเล่มละ 350 บาท
สั่งซื้อได้ที่นี่
 
right story
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 175
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 173
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 174
    ทั้งหมด »»  
 •   หัวหน้าทวงงานแล้วรู้สึกหงุดหงิดทุกที ควรแก้ไขอย่างไร?
 •   ความอยากในการทำงานจะลดลงเมื่อเจออุปสรรค จะให้กำลังใจตัวเองอย่างไร?
 •   การพัฒนาพนักงานในองค์กรเราควรพัฒนาคนเก่งหรือพัฒนาคนที่ไม่เก่งดี ?
    ตัวอย่างคำปรึกษาอื่นๆ»»  
   
  |
  หลักสูตร : การพัฒนานักขายพิชิตเป้าหมาย (หลักสูตร 2 วัน)
  Sale (2 Day )
  หลักการและแนวความคิด
  สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน จำเป็นต้องมีนักขายที่มีใจเต็มร้อยกับงานขาย มุ่งมั่นกับเป้าหมายที่ได้รับ เอาชนะปัญหา อุปสรรคต่างๆได้ด้วยตัวเอง มีการวางแผนการทำงานที่เป็นระบบ กระตุ้นตัวเองให้มีความกระตือรือร้นเกี่ยวกับงานขายตลอดเวลา ไม่โทษสภาพแวดล้อม แต่ใช้การพัฒนาตัวเองเพื่อเอาชนะเป้าหมายเป็นหลัก
  นักขายโดยส่วนใหญ่ จะได้รับการพัฒนาเรื่องทักษะการขาย (Hard Skill )เป็นหลักแต่มีน้อยคนที่ได้เข้าอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับการพัฒนาด้านความมุ่งมั่นในการพิชิตเป้าหมาย ( Soft Skill) ทำให้การทำงานขายในยุควิกฤตนี้ เป็นไปด้วยความยากลำบากมากขึ้น เพราะพนักงานขายจะท้อถอยบ่อยๆ ไม่กล้าพบลูกค้าเพราะไม่มีเรื่องจะพูดคุย แต่ถ้านักขายมีทัศนคติเชิงบวกต่องานขายและรักในงานขายอย่างแท้จริงแล้วจะสามารถเอาชนะปัญหาไปได้
  การบริหารงานขายเป็นหัวใจสำคัญที่นักขายต้องมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา นักขายสมัยใหม่จะไม่เพียงแต่ขายของ แต่จะบริหารงานขายเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ โดยการให้ความสำคัญที่ความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก ช่วยเหลือลูกค้าให้ได้ประโยชน์สูงสุด มีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ทั้งก่อนและหลังการขาย และมีความสุขที่ได้ดำเนินการขายมากกว่าที่คำนึงถึงแต่ผลลัพธ์
  "เป้าหมาย (Goal) นั้นเป็นของเรา
  เราเป็นผู้ที่ต้องการพิชิตเอง ไม่มีใครสั่ง !!! "
  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  เพี่อสร้างนักขายให้มีทัศนคติเชิงบวกต่องานขาย และมองเป้าหมายที่ได้รับเป็นเรื่องที่ท้ายทาย อยากที่จะบรรลุความสำเร็จ
  เพื่อทำให้นักขายเข้าใจกระบวนการ การทำงานขายอย่างเป็นระบบ สามารถเผชิญกับอุปสรรค ได้อย่างมั่นใจ
  เพื่อพัฒนาให้นักขายสามารถสร้างคุณค่าของตัวเอง โดยการดึงศักยภาพที่มีอยู่ออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
  เพื่อส่งเสริมให้นักขายสามารถค้นหาแนวทางในการทำงานที่เป็น Style ของตัวเอง
  เนื้อหาของหลักสูตร
  การฝึกอบรมจะมุ่งเน้นให้เข้าใจ และเกิดแรงบันดาลใจที่จะเป็นโค้ชที่ดี ในสไตล์ของตัวเองซึ่งประกอบไปด้วย
  Day I : การพัฒนาแนวทางการขายของตัวเอง
  ตรวจสุขภาพของการทำงานขาย
  การวิเคราะห์สภาวะการแข่งขัน
  ขนาดของตลาดที่เรารับผิดชอบ
  กลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่เรามุ่งหวัง
  การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของ 4Ps
  เป้าหมายยอดขายกับความเป็นไปได้
  สร้างคัมภีร์การขายของตัวเอง
  การเตรียมตัวเรื่อง 5 รู้
  การนำเสนออย่างมืออาชีพ
  การเจราต่อรองแบบ win : win
  เทคนิคปิดการขายอย่างสร้างสรรค์
  การบริหารงานขายลูกค้าของตัวเอง
  กำหนดเป้าหมายได้ชัดเจน
  สร้างพิมพ์เขียวงานขายของตัวเอง
  ตรวจสอบสถานะลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ
  เปลี่ยนลูกค้าคาดหวังเป็นพยากรณ์ยอดขาย
  จัดทำรายงานให้หัวหน้า
  คุณสมบัติของนักขายพิชิตป้าหมาย
  ทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน
  ยึดมั่นในวินัยการทำงาน
  มีความรับผิดชอบในเป้าหมาย
  มุ่งมั่น ทุ่มเท กับงานขายจนกว่าจะสำเร็จ
  สร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
  การบ้านเพื่อสร้าง“ คัมภีร์ “ การขายของตัวเอง
  Day II : ตรวจสอบศักยภาพการขายของนักขาย
  นำเสนอ “คัมภีร์ “ การขายของตัวเอง
  การวิเคราะห์ขนาดของตลาด
  บทพูดสำหรับนักขาย
  การจัดทำข้อมูลบริหารงานขาย
  คุณสมบัติเด่นของตัวเอง
  การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
  แผนงาน
  เป้าหมาย
  การบริหารงาน
  โค้ชชิ่งทีมงานในประเด็นที่สำคัญ
  เสริมศักยภาพให้นักขาย
  ความสำเร็จ คือ เป้าหมาย
  เปลี่ยนโจทย์ เป็น เป้าหมาย, แผนงาน, การปฏิบัติ
  สร้างทัศนคติ " Yes ! "
  แนวทางการฝึกอบรม
  การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ทำให้ผู้เรียนรู้ได้ใช้ความคิดและประสบการณ์ของตัวเอง เพื่อดึงศักยภาพที่มีอยู่ภายในตัวเอง ออกมาใช้ในการทำงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
  การฝึกอบรม มีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย
  การบรรยาย : อ้างอิงทฤษฎีที่ตรงกับผู้เรียนมากที่สุด
  Work Shop : ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
  การนำเสนอ : ฝึกฝนการแสดงออกและการทำงานเป็นทีม
  การตอบคำถาม : กระตุ้นให้ผู้ฝึกอบรมได้คิดและแสดงความคิดเห็น
  กำหนดแนวทางเพื่อให้ผู้ฝึกอบรมมองเห็นตัวเอง , อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองและนำสิ่งที่อยากพัฒนา ไปวางแผนเพื่อดำเนินการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องมีใครบังคับ ทำให้เกิดความมุ่งมั่นและรับผิดชอบต่อการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเอง
  แบบฝึกฝนที่ออกแบบด้วยตัวเอง เพื่อนำไปทำซ้ำๆ จนกลายเป็นธรรมชาติของตัวเองในที่สุด ทำให้การเปลี่ยนแปลงเกิดความยั่งยืน
  ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
  พนักงานขาย
  ผู้จัดการทีมงานขาย
  เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย
  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานขายและการตลาด
   

  <<<กลับหน้ารวมหลักสูตร