Untitled Document
Untitled Document
รูปปกหนังสือ
"โลกของการโค้ช"
(The World of Coaching)
เป็นหนังสือที่ผมตั้งใจเขียนขึ้นมา จากการเรียนรู้และประสบการณ์การโค้ช ในฐานะวิทยากร&โค้ชมืออาชีพ...เพื่อให้เป็น คู่มืออ้างอิงและฝึกฝนการโค้ช ในสไตล์ของตัวเองครับ!
ราคาเล่มละ 350 บาท
สั่งซื้อได้ที่นี่
 
right story
  •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 175
  •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 173
  •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 174
      ทั้งหมด »»  
  •   หัวหน้าทวงงานแล้วรู้สึกหงุดหงิดทุกที ควรแก้ไขอย่างไร?
  •   ความอยากในการทำงานจะลดลงเมื่อเจออุปสรรค จะให้กำลังใจตัวเองอย่างไร?
  •   การพัฒนาพนักงานในองค์กรเราควรพัฒนาคนเก่งหรือพัฒนาคนที่ไม่เก่งดี ?
      ตัวอย่างคำปรึกษาอื่นๆ»»  
     
    |
    หลักสูตร : สุดยอดเคล็ดลับการเป็นผู้สอนงาน (Coach) ที่ดี (หลักสูตร 2 วัน)
    To be good Coach ( 2 Day )
     
    "สอนงาน Style โค้ช เพื่อก้าวกระโดดสำหรับองค์กรยุคใหม่ "
    หลักการและแนวความคิด
    การสอนงานเป็นกระบวนการหนึ่งที่ผู้จัดการ/หัวหน้างาน ใช้ในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา/ลูกน้องให้มีความรู้(Knowledge) , ทักษะ (skill) และคุณลักษณะเฉพาะตัว (Personal Attributes) เพื่อใช้ในการทำงานให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดขึ้น โดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาศักยภาพ (Potential) ที่อยู่ภายในตัวอยู่แล้ว ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิผลสูงขึ้น เพื่อความก้าวหน้าในหน้าทที่การงานต่อไปในอนาคต
    ผู้จัดการที่มีภาวะความเป็นผู้นำสูง (Leadership) จะใช้การพัฒนาทีมงานด้วยการสอนงาน (Coaching) ควบคุมการบริหารจัดการ (Management) เพราะจะสามารถทำให้ทีมงานบรรลุเป้าหมายได้ดีกว่าการใช้เพียงด้านใดด้านหนึ่ง เนื่องจากการบริหารการจัดการทีมงาน จะได้ผลที่รวดเร็วทันกับความต้องการและการสอนงานจะทำทีมงานพัฒนาตัวเอง ซึ่งจะส่งผลต่อผลลัพธ์ในระยะยาวและเกิดความต่อเนื่อง ทำให้องค์กรเจริญเติบโตแบบยั่งยืน
    องค์กรที่ต้องการเติบโตอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเผชิญภาวะวิกฤตใดๆต้องพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถ 2 ด้านหลัก คือ การคิดเชิงกลยุทธ์(Strategic Thinking) และการมีภาวะความเป็นผู้นำ(Leadership) โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้จัดการ/ผู้บริหารระดับกลางขององค์กร เพราะเป็นกลุ่มบุคคลที่ต้องคอยผลักดันองค์การเป็นหลัก พร้อมกับการพัฒนาทีมงานไปควบคู่กัน ดังนั้นการพัฒนาให้ผู้จัดการมีความสามารถในการสอนงาน (Coaching) โดยสวมบทบาทของการเป็นโค้ช (Coach) ให้กับทีมงานย่อมเป็นปัจจัยที่สำคัญที่องค์การควรผลักดันเป็นอย่างยิ่ง
    ผู้จัดการในฐานะโค้ชจะให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาทีมงานเป็นสำคัญ โดยทำหน้าที่กระตุ้น , สร้างแรงจูงใจ และเป็นกระจกเงา เพื่อให้ทีมงานมองเห็นตัวเอง และอยากพัฒนาตัวเองในเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทำให้การพัฒนาเป็นไปอย่างราบรื่น
    วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
    เพื่อพัฒนาให้หัวหน้างาน/ผู้จัดการ สามารถจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเปลี่ยนแปลงตัวเอง ด้วยการดึงศักยภาพของตัวเองออกมาใช้
    เพื่อทำให้หัวหน้างาน / ผู้จัดการเข้าใจกระบวนการ การสอนงาน (Coaching) เช่น การใข้คำถาม , การฟังอย่างตั้งใจ , การให้ข้อมูลป้อนกลับและการตั้งเป้าหมาย กับโค้ชชี่ (Coachee)
    เพื่อแลกเปลี่ยนเทคนิคการสอนงาน (Coaching) และนำใปฝึกฝนจนกลายเป็นธรรมชาติของตัวเอง
    ขอบเขตของเนื้อหาการฝึกอบรม
    การฝึกอบรมจะมุ่งเน้นให้เข้าใจ และเกิดแรงบันดาลใจที่จะเป็นโค้ชที่ดี ในสไตล์ของตัวเองซึ่งประกอบไปด้วย
    Day I : ส่วนพัฒนาการสอนงาน
    หัวใจสำคัญของการสอนงาน (Coaching) เทคนิคและวิธีการในการดึงศักยภาพทีมงาน
    นิยามการสอนงาน
    ปัจจัยสำคัญ
    ภาพลักษณ์ของโค้ช
    ความเชื่อเกี่ยวกับ " คน "
    ความเชื่อมั่นในตัวเอง
    การใช้กระบวนการ Coaching ให้ครบถ้วน
    บทบาทที่สำคัญของโค้ช
    กระบวนการในการสอนงานที่เข้าใจง่ายๆ เทคนิคการฝึกฝนเพื่อให้การสอนงานเกิดประสิทธิผล
    การเกริ่นนำ
    การสร้างบรรยากาศ
    การเข้าสู่เนื้อหา
    การสรุปผลลัพธ์
    การจบการสอนงาน
    ความเชื่อ
    ความหลงใหล
    ประโยชน์ที่ได้รับ
    เป้าหมายในอนาคต
    เตรียมตัวเองเพื่อกำหนดแนวทางการสอนงาน (Coaching)
    Day II : ส่วนพัฒนาการสอนงานเพิ่มเติม (Clinique)
    ทบทวนบทบาทของการเป็นโค้ช การสร้างความเชื่อมั่นให้กับตัวเอง
    แนวทางการ Coaching
    เรื่องเล่าระหว่างการ Coaching
    ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
    หลุมพรางที่พบเจอ
    เอาชนะความกลัว
    เลิกกังวลเรื่องจินตนาการในทางลบ
    ความสำเร็จกับประสบการณ์
     
    เรียนรู้ธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง ผู้นำในฐานะโค้ช... คุณต้องเปลี่ยนแปลง
    หลักจิตวิทยา
    เปลี่ยนความคิด...ชีวิตเปลี่ยน
    หลุมพรางของการเปลี่ยนแปลง
    สร้างทัศนคติเชิงบวกในการสอนงาน
    ผู้นำการเปลี่ยนแปลง
    ทางเลือกเป็นของเรา
    โค้ช... คุณทำได้
     
    การพัฒนาตัวเองให้เป็นโค้ชอย่างเป็นธรรมชาติ
    แนวทางในการพัฒนาตามหลักสูตร
    การฝึกอบรมในรูปแบบของการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ ( Adult Learning ) ทำให้ผู้เรียนรู้สามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที เพราะได้ดำเนินการคิดร่วมกันระหว่างการฝึกอบรมแล้ว
    การฝึกอบรมมีความหลากหลาย เพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย
    - การบรรยาย : เน้นเนื้อหาที่ใกล้ตัว เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้
    - Work Shop : กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
    - การนำเสนอ : เกิดการฝึกฝนการแสดงออกและทำงานเป็นทีม
    - การตอบคำถาม : จูงใจให้ผู้ฝึกอบรมได้คิด และแสดงความคิดเห็น
    - Role Playing : ทำให้เห็นสถานการณ์จริง โดยการแสดงแบบสมมติ
    กำหนดแนวทางให้ผู้เข้าฝึกอบรม ได้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับเปลี่ยนตัวเองทั้งด้านความคิด ความรู้สึกและการกระทำ โดยการพัฒนาตัวเอง ด้วยการฝึกฝนจนกลายเป็นธรรมชาติ
    การบ้านที่เป็นเป้าหมาย สามารถนำไปจัดทำเป็นโครงการในแง่ส่วนบุคคล และ/หรือ ทีม ที่เหมาะสมตามที่ตัวเองเลือก
    วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง
    ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
    หัวหน้างาน
    ผู้จัดการ
    ผู้บริหาร
     
     
    <<<กลับหน้ารวมหลักสูตร