Untitled Document
Untitled Document
รูปปกหนังสือ
"โลกของการโค้ช"
(The World of Coaching)
เป็นหนังสือที่ผมตั้งใจเขียนขึ้นมา จากการเรียนรู้และประสบการณ์การโค้ช ในฐานะวิทยากร&โค้ชมืออาชีพ...เพื่อให้เป็น คู่มืออ้างอิงและฝึกฝนการโค้ช ในสไตล์ของตัวเองครับ!
ราคาเล่มละ 350 บาท
สั่งซื้อได้ที่นี่
 
right story
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 175
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 173
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 174
    ทั้งหมด »»  
 •   หัวหน้าทวงงานแล้วรู้สึกหงุดหงิดทุกที ควรแก้ไขอย่างไร?
 •   ความอยากในการทำงานจะลดลงเมื่อเจออุปสรรค จะให้กำลังใจตัวเองอย่างไร?
 •   การพัฒนาพนักงานในองค์กรเราควรพัฒนาคนเก่งหรือพัฒนาคนที่ไม่เก่งดี ?
    ตัวอย่างคำปรึกษาอื่นๆ»»  
   
  |
  หลักสูตร : เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ (หลักสูตร 1 วัน)
  Presentation Technic ( 1 Day )
  หลักการและแนวความคิด
  การนำเสนอที่ดี หมายรวมถึง การสื่อสารที่เข้าใจถึงผู้ฟังและสามารถโน้มน้าวให้ผู้ฟังคล้อยตามแนวคิด ได้ ทำให้ผู้ฟังเกิดความเข้าใจในสิ่งที่ผู้นำเสนอต้องการได้ถูกต้อง ตรงประเด็นและเห็นประโยชน์อย่างชัดเจน
  เทคนิคการนำเสนอที่ดีต้องให้ความสำคัญใน 5 เรื่องหลัก ดังนี้
  ผู้ฟังเป็นใคร? ต้องการอะไร?
  เนื้อหาชัดเจน แม่นยำ สอดคล้องกับความต้องการของผู้ฟัง
  การเลือกใช้สื่อที่เหมาะสมของผู้นำเสนอ เนื้อหาและผู้ฟัง
  วิธีการนำเสนอที่แสดงความเป็นตัวตนของผู้นำเสนอ
  เป้าหมายที่คาดหวังให้เกิดขึ้นจากการนำเสนอ
  ปัจจุบันการทำงานร่วมกับผู้อื่นล้วนต้องมีทักษะในการนำเสนอที่ดี เพราะจะสามารถทำให้งานสำเร็จลุล่วงได้ ต้องอาศัยการร่วมมือกันภายในทีมและความร่วมมือจากทีมอื่นๆ ดังนั้นการฝึกฝนทักษะการสื่อสารและการนำเสนอจึงเป็นหัวใจสำคัญที่บุคลากรควรได้รับการพัฒนาเป็นอย่างยิ่ง
  ปัจจัยสำคัญของการนำเสนอไม่ใช่การค้นหาเครื่องมือที่ดีต่อการนำเสนอเพียงอย่างเดียว แต่รวมถึงความเข้าใจในหลักการของการนำเสนอด้วยเช่นกัน ดังนั้นการเรียนรู้ที่จะเข้าใจหลักการ, เทคนิค และกระบวนการนำเสนอที่ดีจึงจะตอบจุดมุ่งหมายได้ครบถ้วน
  “ ถ้าทุกอย่างสอดคล้องกันเราก็จะจัดการบริหารเวลาได้อย่างมีประสิทธิผล”
  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  เพื่อทำให้ผู้เรียนรู้เข้าใจหลักการการนำเสนอที่ดี และสามารถนำไปปรับใช้กับการทำงานและปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ดียิ่งขึ้น
  เพื่อให้การค้นหาและฝึกฝนทักษะในการสื่อสารและการนำเสนอของตัวเอง ที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะงานในแต่ละงานได้อย่างมีประสิทธิผล
  เพื่อช่วยให้สามารถพัฒนาการใช้เครื่องมือต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการนำเสนอให้กับผู้เรียนและสามารถนำไปใช้ได้ด้วยตัวเองอย่างง่ายๆ
  เนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
  การสร้างความตระหนักในเรื่อง "การนำเสนอ" การสร้างเทคนิคการนำเสนอของตัวเอง
  นิยามการนำเสนอที่ดี
  จุดประสงค์ของการนำเสนอ
  การให้ความสำคัญเรื่องการนำเสนอ
  แนวความคิดเรื่องการนำเสนอ
  แนวความคิด (Theme)
  จุดประสงค์ (Objective)
  กำหนดเนื้อหา (Content)
  การคัดเลือกสื่อ (Media)
  เทคนิคการนำเสนอ (Presentation)
  องค์ประกอบสำคัญของการนำเสนอ
  Workshop: การนำเสนอด้วย Style ของตัวเอง
  กรณีศึกษา: การนำเสนอที่มีคุณภาพ
  การบ้าน: แนวทางการนำเสนอของตัวเอง
  การให้ความสำคัญที่ผู้ฟัง
  การนำเสนอเนื้อหาที่ชัดเจนแม่นยำ
  การใช้การสื่อสารนำเสนอที่เหมาะสม
  เทคนิคการนำเสนอที่สอดคล้องกับเป้าหมาย
  แนวทางในการพัฒนาตามโปรแกรม
  การฝึกอบรมเน้นที่ตัวผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้แนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning ) ทำให้ผู้เรียนรู้ได้คิด แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และนำสิ่งที่เรียนรู้ไปลงมือทำด้วยตัวเองทันที
  การฝึกอบรมมีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย
  - การบรรยาย : เนื้อหาใกล้ตัวเพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้
  - Work Shop : มุ่งเน้นให้เกิดการลงมือทำทีละขั้นตอน
  - การนำเสนอ : เกิดการแลกเปลี่ยนแนวความคิดซึ่งกันและกัน
  - การตอบคำถาม : กระตุ้นให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้คิดและแสดงความคิดเห็น
  - Role Playing : แสดงการสาธิตจำลองให้เกิดการพัฒนา
  สร้าง “ แนวทางการนำเสนองาน ” ของตัวเอง ทำให้สามารถนำไปฝึกฝนเพิ่มเติมรายละเอียด สำหรับใช้ในการฝึกฝนเองต่อไปได้อย่างแท้จริง
  ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
  พนักงานระดับปฏิบัติการ
  หัวหน้างาน
  ผู้จัดการ
   
   
  <<<กลับหน้ารวมหลักสูตร