Untitled Document
Untitled Document
รูปปกหนังสือ
"โลกของการโค้ช"
(The World of Coaching)
เป็นหนังสือที่ผมตั้งใจเขียนขึ้นมา จากการเรียนรู้และประสบการณ์การโค้ช ในฐานะวิทยากร&โค้ชมืออาชีพ...เพื่อให้เป็น คู่มืออ้างอิงและฝึกฝนการโค้ช ในสไตล์ของตัวเองครับ!
ราคาเล่มละ 350 บาท
สั่งซื้อได้ที่นี่
 
right story
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 175
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 173
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 174
    ทั้งหมด »»  
 •   หัวหน้าทวงงานแล้วรู้สึกหงุดหงิดทุกที ควรแก้ไขอย่างไร?
 •   ความอยากในการทำงานจะลดลงเมื่อเจออุปสรรค จะให้กำลังใจตัวเองอย่างไร?
 •   การพัฒนาพนักงานในองค์กรเราควรพัฒนาคนเก่งหรือพัฒนาคนที่ไม่เก่งดี ?
    ตัวอย่างคำปรึกษาอื่นๆ»»  
   
  |
   

  Inhouse Group Coaching & Training

  หลักสูตร การพัฒนาทีมงานขายครบวงจร
  (Package# 3 หลักสูตร 4-6 วัน 3 กลุ่ม)

    บทสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary)

     โปรแกรมการพัฒนาทีมงานขายครบวงจรมุ่งเน้นให้การพัฒนาตั้งแต่ระดับผู้จัดการทีมงานขาย, หัวหน้าหน่วยงาน, พนักงานขายและเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานขายทั้งหมดให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับภาพรวมด้านการตลาด และการขายเพื่อให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานขายและการบริการลูกค้าได้เข้าใจอย่างแท้จริง
     ทีมงานขายนับว่าเป็นทีมงานกองหน้าที่สำคัญ เพราะเป็นกลุ่มบุคคลที่จะสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นกับองค์กร เพื่อให้องค์กรก้าวเดินต่อไปได้ ดังนั้นการพัฒนาให้ทีมงานมีความแข็งแกร่ง

   ผู้จัดการทีมงานขาย/หัวหน้าหน่วยงานขาย

       •  วิสัยทัศน์ในการมองตลาด
       •  กำหนดเป้าหมายอย่างแม่นยำ
       •  การคิดเชิงกลยุทธ์เพื่อการแข่งขันในธุรกิจ
       •  การพัฒนาภาวะผู้นำให้จูงใจทีมงานขายได้
       •  การสอนงานและดูแลทีมงานอย่างเป็นระบบ้
       •  การสร้างทีมงานให้เป็นทีมเวิร์คที่เข้มแข็ง
   พนักงานขาย/พนักงานสนับสนุนงานขาย
       •  รักในงานขาย
       •  มองเป้าหายเป็นเรื่องท้าทายความสามารถ
       •  ทำงานขายอย่างเป็นระบบ
       •  บริหารงานลูกค้าด้วยความมุ่งมั่น

     หลักสูตรย่อยในแต่ละเรื่องจะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ได้จริงสอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเอง ฝึกให้ผู้เรียนได้เป็นผู้คิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วยตัวเอง ทำให้เกิดความเข้าใจในสิ่งที่จะนำไปใช้ได้อย่างแท้จริง

     โปรแกรมการฝึกอบรมในรูปแบบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) กระตุ้นให้ผู้เรียนกำหนดเป้าหมายในการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเอง และอาจารย์ใช้ลักษณะการโค้ชชิ่งและดึงศักยภาพของตัวเองออกมาใช้มากที่สุด ด้วยแนวทางที่ผู้เรียนเป็นผู้เลือกเอง ทำให้สามารถนำไปใช้งานได้จริง

     โปรแกรมนี้นอกจากผู้จัดการทีมงานขายและหัวหน้าหน่วยงานขายได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรของตัวเองแล้วยังต้องเข้าร่วมสังเกตการณ์การฝึกอบรมของพนักงานขายด้วย เพื่อให้เห็นภาพถึงจุดเด่นและข้อจำกัดของพนักงานขายระหว่างการฝึกอบรม ทำให้สามารถพัฒนาทีมงานได้อย่างมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น เพราะมองเห็นประเด็นสำคัญที่เกิดขึ้นใน Class ด้วยตัวเอง

    แนวความคิดของโปรแกรมสำหรับการพัฒนาทีมงานขายครบวงจร
    วัตถุประสงค์ของโปรแกรม
  • เพื่อพัฒนาให้ทีมงานขายมีการทำงานที่สอดคล้องกันภายในทีมงานมากขึ้น เพราะเห็นภาพเดียวกัน
  • เพื่อทำให้ผู้จัดการทีมงานขายสามารถผลักดันยอดขายผ่านพนักงานขายได้ง่ายขึ้น เพราะพนักงานขายไม่มีการพัฒนาตัวเอง และทำงานตามระบบงานขายที่กำหนดขึ้น
  • เพื่อกระตุ้นให้พนักงานขาย เกิดความเข้าใจในงานขายมากขึ้น ทำงานขายอย่างเป็นระบบ มองเห็นตลาดและลูกค้าเป้าหมายได้ชัดเจนขึ้น มีวิธีการเอาชนะข้อโต้แย้งของลูกค้าได้เป็นอย่างดี
  • เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการพัฒนา และเกิดความมั่นใจในการนำไปใช้เพราะทุกคนเห็นภาพระบบงานแนวเดียวกัน ง่ายต่อการบริหารงาน
    สิ่งที่คาดหวังว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลง
  • ผู้จัดการปรับเปลี่ยนตัวเองในเรื่องต่างๆ เช่น
     - การมีวิสัยทัศน์
     - การวิเคราะห์สภาวะการแข่งขันได้อย่างแม่นยำ
     - บริหารงานขายด้านการจูงใจทีมงานได้ดีขึ้น
     - สร้างทีมงานให้เกิดความกระตือรือร้นและมุ่งมั่นในเป้าหมาย
  • เช่นพนักงานขาย/หน่วยงานสนับสนุนปรับเปลี่ยนตัวเองในเรื่อง…
     - บริหารงานขายอย่างเป็นระบบ
     - มองเห็นโอกาสมากกว่าอุปสรรคที่เกิดขึ้น
     - มุ่งมั่นกับเป้าหมายยอดขายเพิ่มขึ้น
     - ทำงานเป็นทีมเวิร์คมากขึ้น
  • การเปลี่ยนแปลงด้านงานขายที่เกิดขึ้น เช่น
     - ยอดขายของทีมงานเพิ่มขึ้น
     - สร้างลูกค้าคาดหวังได้ง่ายขึ้นและมากขึ้น
     - ปิดการขายด้าน Sales Cycle ที่เร็วขึ้น
  รายชื่อหลักสูตรสำหรับโปรแกรมการพัฒนาทีมงานขายครบวงจร
     
  Package 4 Day (2กลุ่ม)
  Package 6 Day (3กลุ่ม)
  - หลักสูตรกำรพัฒนำทักษะนักขำยพิชิตเป้ำหมำย
  - หลักสูตรกำรพัฒนำทักษะกำรขำยเชิงกลยุทธ์
  - หลักสูตรกำรพัฒนำผู้จัดกำรฝ่ำยขำยมืออำชีพ
  - หลักสูตรผู้จัดกำรทีมงำนขำย..ต้องเป็นโค้ช
  - หลักสูตรสร้ำงแรงจูงใจในกำรทำงำนด้วยทัศนคติเชิงบวก
  - หลักสูตรกำรพัฒนำทักษะนักขำยพิชิตเป้ำหมำย
  - หลักสูตรกำรพัฒนำทักษะกำรขำยเชิงกลยุทธ์
  - กำรพัฒนำผู้จัดกำรฝ่ำยขำยมืออำชีพ
  - หลักสูตรกำรพัฒนำทักษะกำรคิดเชิงกลยุทธ์
  - หลักสูตรผู้จัดกำรทีมงำนขำย . . . ต้องเป็นโค้ช
   
  <<< Back
  Untitled Document
                       
    Home | บอกเล่าแนวความคิด | เรื่องเล่าน่าภูมิใจ | web นี้ให้อะไร | หลักสูตร | บริการ | ติดต่อผม |  Copyright @ Pakornblog.com