Untitled Document
Untitled Document
รูปปกหนังสือ
"โลกของการโค้ช"
(The World of Coaching)
เป็นหนังสือที่ผมตั้งใจเขียนขึ้นมา จากการเรียนรู้และประสบการณ์การโค้ช ในฐานะวิทยากร&โค้ชมืออาชีพ...เพื่อให้เป็น คู่มืออ้างอิงและฝึกฝนการโค้ช ในสไตล์ของตัวเองครับ!
ราคาเล่มละ 350 บาท
สั่งซื้อได้ที่นี่
 
right story
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 175
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 173
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 174
    ทั้งหมด »»  
 •   หัวหน้าทวงงานแล้วรู้สึกหงุดหงิดทุกที ควรแก้ไขอย่างไร?
 •   ความอยากในการทำงานจะลดลงเมื่อเจออุปสรรค จะให้กำลังใจตัวเองอย่างไร?
 •   การพัฒนาพนักงานในองค์กรเราควรพัฒนาคนเก่งหรือพัฒนาคนที่ไม่เก่งดี ?
    ตัวอย่างคำปรึกษาอื่นๆ»»  
   
  |
  หลักสูตร : การพัฒนาผู้จัดการในฐานะโค้ช (หลักสูตร 2 วัน)
  Leader as a Coach ( 2 Day )
   
  "ผู้นำ ใน ฐานะ โค้ช คุณ...ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อน"
  หลักการและแนวความคิด
  การสอนงานเป็นกระบวนการหนึ่งที่ผู้จัดการ/หัวหน้างาน ใช้ในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา/ลูกน้องให้มีความรู้(Knowledge) , ทักษะ (skill) และคุณลักษณะเฉพาะตัว (Personal Attributes) เพื่อใช้ในการทำงานให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดขึ้น โดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาศักยภาพ (Potential) ที่อยู่ภายในตัวอยู่แล้ว ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิผลสูงขึ้น เพื่อความก้าวหน้าในหน้าทที่การงานต่อไปในอนาคต
  ผู้จัดการที่มีภาวะความเป็นผู้นำสูง (Leadership) จะใช้การพัฒนาทีมงานด้วยการสอนงาน (Coaching) ควบคุมการบริหารจัดการ (Management) เพราะจะสามารถทำให้ทีมงานบรรลุเป้าหมายได้ดีกว่าการใช้เพียงด้านใดด้านหนึ่ง เนื่องจากการบริหารการจัดการทีมงาน จะได้ผลที่รวดเร็วทันกับความต้องการและการสอนงานจะทำทีมงานพัฒนาตัวเอง ซึ่งจะส่งผลต่อผลลัพธ์ในระยะยาวและเกิดความต่อเนื่อง ทำให้องค์กรเจริญเติบโตแบบยั่งยืน
  องค์กรที่ต้องการเติบโตอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเผชิญภาวะวิกฤตใดๆต้องพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถ 2 ด้านหลัก คือ การคิดเชิงกลยุทธ์(Strategic Thinking) และการมีภาวะความเป็นผู้นำ(Leadership) โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้จัดการ/ผู้บริหารระดับกลางขององค์กร เพราะเป็นกลุ่มบุคคลที่ต้องคอยผลักดันองค์การเป็นหลัก พร้อมกับการพัฒนาทีมงานไปควบคู่กัน ดังนั้นการพัฒนาให้ผู้จัดการมีความสามารถในการสอนงาน (Coaching) โดยสวมบทบาทของการเป็นโค้ช (Coach) ให้กับทีมงานย่อมเป็นปัจจัยที่สำคัญที่องค์การควรผลักดันเป็นอย่างยิ่ง
  ผู้จัดการในฐานะโค้ชจะให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาทีมงานเป็นสำคัญ โดยทำหน้าที่กระตุ้น , สร้างแรงจูงใจ และเป็นกระจกเงา เพื่อให้ทีมงานมองเห็นตัวเอง และอยากพัฒนาตัวเองในเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทำให้การพัฒนาเป็นไปอย่างราบรื่นเพราะทีมงานมีความเต็มใจที่จะพัฒนาด้วยตัวเอง มิได้มีใครมาบังคับโดยมีผู้จัดการในฐานะโค้ชคอยให้กำลังใจ, ชี้แนะ ส่งเสริม และช่วยเหลือตามสมควร
  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  เพื่อทำให้หัวหน้างาน / ผู้จัดการได้พัฒนาภาวะผู้นำภายในตัวเองด้วย Style ของตัวเอง
  เพื่อทำให้ผู้จัดการตในฐานะผู้นำใช้บทบาทการเป็นโค้ขในการพัฒนาทีมงาน เพื่อทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเปลี่ยนแปลงตัวเอง
  เพื่อให้ได้เข้าใจกระบวนการ การสอนงาน (Coaching) และนำเทคนิคที่เหมาะสมกับตัวเองไปดำเนินการฝึกฝน
  เนื้อหาของหลักสูตร
  การฝึกอบรมจะมุ่งเน้นให้เข้าใจ และเกิดแรงบันดาลใจที่จะเป็นหัวหน้างานที่มีจิตวิทยาการบริหารและการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา ในสไตล์ของตัวเองซึ่งประกอบไปด้วย
  Day I : ส่วนพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ
  ผู้นำ ... ในฐานะโค้ช การเปลี่ยนแปลงตัวเอง ... หัวใจสำคัญของผู้นำ
  สำรวจตัวเองในบทบาทของโค้ช
  หลักพื้นฐานของการเป็นโค้ช
  เรียนรู้ธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง
  เข้าใจธรรมชาติของมนุษย์
  หลุมพรางทางความคิดที่สกัดกั้นความเป็นผู้นำ
  เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางด้วยตัวเอง
  การสร้างความเชื่อมั่นให้กับตัวเอง
  เปลี่ยนแปลงตัวเอง ... ด้วยโค้ชภายใน
  การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำในตัวเอง สร้างทัศนคติเชิงบวกเกี่ยวกับการสอนงาน
  คุณเป็นผู้นำ Style ไหน
  คุณสมบัติหลักแห่งการเป็นผู้นำ
  ก้าวข้ามอุปสรรคของการเปลี่ยนแปลง
  ทุกอย่างคือทางเลือกของคุณ
  จิตวิทยาการบริหารทีมงาน
  เทคนิคการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา
  การทำให้ผู้อื่นเปลี่ยนแปลงตัวเอง
  กำหนดเป้าหมายการสอนงาน
  เตรียมตัวเองเพื่อกำหนดแนวทางการสอนงาน (Coaching)
  Day II : ส่วนพัฒนาการสอนงาน
  หัวใจสำคัญของการสอนงาน (Coaching) กระบวนการในการสอนงานที่เข้าใจง่ายๆ
  นิยามการสอนงาน
  ปัจจัยสำคัญ
  ภาพลักษณ์ของโค้ช
  การเกริ่นนำ
  การสร้างบรรยากาศ
  การเข้าสู่เนื้อหา
  การสรุปผลลัพธ์
  การจบการสอนงาน
  เทคนิคและวิธีการในการดึงศักยภาพทีมงาน หัวใจสำคัญของการสอนงาน (Coaching)
  ความเชื่อเกี่ยวกับ " คน "
  ความเชื่อมั่นในตัวเอง
  การใช้กระบวนการ Coaching ให้ครบถ้วน
  บทบาทที่สำคัญของโค้ช
  ความเชื่อ
  ความหลงใหล
  ประโยชน์ที่ได้รับ
  เป้าหมายในอนาคต
  การพัฒนาตัวเองให้เป็นโค้ชอย่างเป็นธรรมชาติ
  แนวทางการพัฒนาตามหลักสูตร
  การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง
  กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
  การบรรยายเนื้อหา
  Work shop สร้างสถานการณ์
  เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
  Role Playing ให้เห็นสถานการณ์จำลอง
  การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
  วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง
  ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
  ผู้บริหาร
  ผู้จัดการ
  หัวหน้างาน
   
   
  <<<กลับหน้ารวมหลักสูตร