Untitled Document
Untitled Document
รูปปกหนังสือ
"โลกของการโค้ช"
(The World of Coaching)
เป็นหนังสือที่ผมตั้งใจเขียนขึ้นมา จากการเรียนรู้และประสบการณ์การโค้ช ในฐานะวิทยากร&โค้ชมืออาชีพ...เพื่อให้เป็น คู่มืออ้างอิงและฝึกฝนการโค้ช ในสไตล์ของตัวเองครับ!
ราคาเล่มละ 350 บาท
สั่งซื้อได้ที่นี่
 
right story
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 175
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 173
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 174
    ทั้งหมด »»  
 •   หัวหน้าทวงงานแล้วรู้สึกหงุดหงิดทุกที ควรแก้ไขอย่างไร?
 •   ความอยากในการทำงานจะลดลงเมื่อเจออุปสรรค จะให้กำลังใจตัวเองอย่างไร?
 •   การพัฒนาพนักงานในองค์กรเราควรพัฒนาคนเก่งหรือพัฒนาคนที่ไม่เก่งดี ?
    ตัวอย่างคำปรึกษาอื่นๆ»»  
   
  |
  หลักสูตร : การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ (หลักสูตร 2 วัน)
  Leadership within You (2 Day )
   
  "พัฒนา 3 เก่ง : เก่งงาน เก่งคน เก่งจัดการ
  โดย ดึงศักยภาพของคุณสมบัติความเป็นผู้นำในตัวเองมาใช้ให้เต็มที่ "
  หลักการและแนวความคิด
  ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและผันผวนมาก ทำให้ผู้บริหารสมัยใหม่ต้องเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลง บทบาทที่เคยแค่ทำหน้าที่บริหารจัดการและสั่งการ เพื่อให้ทีมงานดำเนินการตามเป้าหมายนั้น ไม่เพียงพออีกต่อไปแล้ว ผู้บริหารต้องปรับตัวเองมาเป็นผู้นำเพื่อการปฎิรูปซึ่งสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้คนในองค์กร ใช้ศักยภาพของตัวเองอย่างเต็มความสามารถ และทำให้คนเก่ง (Talent People) ทำงานตามความสามารถและมุ่งมั่นสู่เป้าหมายขององค์กร
  องค์กรโดยส่วนใหญ่จะไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย อย่างราบรื่นหรือไม่สามารถขยายธุรกิจให้ก้าวหน้าได้มากเท่าที่ต้องการ สาเหตุสำคัญเรื่องหนึ่งคือ การขาดผู้บริหารระดับกลาง ที่มีความกระตือรือร้นมุ่งมั่นในเป้าหมาย และภาวะความเป็นผู้นำ
   การดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นที่แกนกลางขององค์กรโดยการบริหารงานผ่านทีมงานผู้บริหารระดับกลาง และผลักดันผลงานผ่านทีมงานของฝ่ายต่างๆ ดังนั้นความสำเร็จขององค์กรจึงผูกกับผู้บริหารระดับกลางค่อนข้างสูงมาก องค์กรจึงควรให้ความสำคัญในการพัฒนาผู้บริหารระดับกลางให้เกิดภาวะความเป็นผู้นำ และสามารถคิดในเชิงกลยุทธ์
  การพัฒนาภาวะผู้นำให้เกิดขึ้นในองค์กร เพื่อให้ส่งผลต่อการดำเนินงานของธุรกิจนั้น ระบบการเรียนรู้ต้องทำให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและแผนงานจนสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ดีให้เกิดขึ้น ซึ่งจะทำให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
  การพัฒนาให้เกิดผลสูงสุดต่อองค์กร จำเป็นต้องมีการพัฒนากลุ่มพนักงานที่มีความสำคัญต่อองค์กร ซึ่งเป็นผู้ขับเคลื่อนองค์กรหลัก คือ กลุ่มผู้บริหารระดับกลาง ผู้จัดการ และหัวหน้าหน่วยงานให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและส่งผลกระทบต่อองค์กรโดยรวม
  ความคาดหวังของผู้บริหารระดับสูงต่อผู้จัดการ
  ความกระตือรือร้น ผู้จัดการต้องแสดงความกระตือรือร้นให้เป็นตัวอย่างกับทีมงาน ไม่ว่าสภาพแวดล้อมจะเป็นช่นไรก็สามารถที่จะมุ่งมั่นในเป้าหมายของงานได้
  ความกล้าตัดสินใจ ปัจจุบันผู้จัดการส่วนใหญ่ไม่กล้าตัดสินใจจะโยนเรื่องให้กับผู้บริหารระดับสูงตัดสินใจเป็นส่วนใหญ่ ทำให้งานล่าช้าและขาดประสิทธิผล ซึ่งที่ถูกต้องแล้วผู้จัดการต้องตัดสินใจในงานของตัวเองให้ได้
  การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ผู้จัดการหลายคนไม่สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับทีมงาน ทำให้ทีมงานขาดประสิทธิภาพ เพราะไม่เข้าใจในเป้าหมาย หรือ วิสัยทัศน์ของผู้จัดการ ดังนั้นควรพัฒนาเรื่องการสื่อสารให้กับผู้จัดการมากๆ
  การมุ่งมั่นทุ่มเทกับเป้าหมาย ผู้จัดการในฐานะ ผู้นำทีมงานต้องมุ่งมั่นทุ่มเทกับเป้าหมายเพราะผู้ตามก็จะทำตามผู้นำ เมื่อผู้นำมุ่งมั่นทีมงานก็จะมุ่งมั่นตาม เป้าหมายต่างๆก็จะบรรลุผลสำเร็จได้
  ความพร้อมในการเปลี่ยนแปลง ปัจจุบันการแข่งขันรุนแรงและโลกเปลี่ยนแปลงเร็วมาก ผู้นำต้องพร้อมเสมอสำหรับการเปลี่ยนแปลง และควรเป็นตัวแทนการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ด้วยซ้ำ
  ความเป็นผู้นำรอบทิศทาง (360 องศา) ผู้จัดการที่มีคุณภาพต้องเป็นผู้นำรอบทิศทางซึ่งสามารถนำบุคคลนั้นๆได้ครบเช่น หัวหน้างาน, เพื่อนร่วมงาน และลูกน้องในทีมงาน
  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  เพื่อทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำศักยภาพที่มีอยู่ออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของลูกน้องมากขึ้น
  เพื่อให้เข้าใจบทบาทของหัวหน้างานในฐานะผู้นำได้ชัดเจนขึ้น และเลือกผู้นำใน Styleที่ตัวเองเห็นว่าเหมาะสมที่สุดในการพัฒนา
  เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเอง ด้วยตัวเอง นำไปสู่เป้าหมายในการพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งๆขึ้น
  เนื้อหาของหลักสูตร
  การฝึกอบรมจะมุ่งเน้นให้เข้าใจ และเกิดแรงบันดาลใจที่จะเป็นหัวหน้างานที่มีจิตวิทยาการบริหารและการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา ในสไตล์ของตัวเองซึ่งประกอบไปด้วย
  Day I : การพัฒนาภาวะผู้นำในตัวเอง
  สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับผู้นำของตัวเอง หลักพื้นฐานแห่งการเป็นผู้นำ 10 ประการ
  คุณอยากเป็นผู้นำหรือไม่?
  คุณเป็นผู้นำแบบไหน?
  คุณพัฒนาภาวะผู้นำในตัวเองอย่างไร?
  ความเชื่อเกี่ยวกับผู้นำของคุณ?
  ผู้มีอิทธิพลเหนือผู้อื่น (Influence)
  การจัดลำดับความสำคัญ (Priorities)
  ความหนักแน่น มั่นคง (Integrity)
  ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง (Creating Positive Change)
  ผู้แก้ปัญหา, แก้ไขสถานการณ์ (Problem Solving)
  การมีทัศนคติเชิงบวก (Attitude)
  การให้ความสำคัญเรื่องคน (People)
  การมีวิสัยทัศน์ (Vision)
  การมีวินัยในตัวเอง (Self- Discipline)
  การพัฒนาทีมงาน (Staff  Development)
  การเปลี่ยนแปลงตัวเอง...หัวใจของความเป็นผู้นำ การพัฒนาภาวะผู้นำกับการทำงาน
  หลุมพรางทางความคิดที่สกัดกั้นความเป็นผู้นำ
  เรียนรู้ธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง
  เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด
  Workshop I: การเอาชนะหลุมพราง ทางความคิด
  กรณีศึกษา: การเอาชนะหลุมพราง
  ปัจจุบันคือสิ่งที่สำคัญที่สุด
  กล้าฝัน...กล้าทำ
  ความสำเร็จเกิดขึ้นได้ทุกวัน
  Workshop II: การประยุกต์ใช้ภาวะผู้นำกับการทำงาน
  Day II : การพัฒนาการทำงานและทีมงาน
  การบริหารทีมงาน...ในฐานะผู้นำ ผู้นำ......ในฐานะโค้ช
  คุณมีภาวะผู้นำระดับไหน?
  การเป็นผู้นำรอบทิศทาง (360 องศา)
  กฎแห่งการเป็นผู้นำ
  Workshop: การพัฒนาภาวะผู้นำรอบทิศทาง
  บทเรียนจากการเป็นผู้นำ (ประสบการณ์)
  ภาพลักษณ์ของผู้นำในฐานะโค้ช
  หัวใจสำคัญของการโค้ชชิ่ง
  เทคนิคการโค้ชชิ่งทีมงาน (ประสบการณ์)
  กรณีศึกษา: ผู้นำในฐานะโค้ช
  การพัฒนาทีมงาน...ในฐานะผู้นำ ผู้นำพัฒนาทีมงานให้เป็นทีมเวิร์ค
  การดึงศักยภาพของตัวเอง
  องค์ประกอบหลักที่ทำให้ความคิดเห็นแตกต่าง
  ทุกอย่างคือทางเลือกของคุณ
  ปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อม
  การพึ่งพาตัวช่วย
  Workshop: การพัฒนาทีมงาน
  ปัจจัยสำคัญร่วมกันของทีมเวิร์ค
  องค์ประกอบสำคัญของทีมเวิร์ค
  ภารกิจสำคัญของผู้นำในฐานะโค้ช
  เคล็ดลับการพัฒนาการเปลี่ยนแปลง
  การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง  
  ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
  ผู้จัดการ
  ผู้บริการ
  หัวหน้างาน

  <<<กลับหน้ารวมหลักสูตร