Untitled Document
Untitled Document
รูปปกหนังสือ
"โลกของการโค้ช"
(The World of Coaching)
เป็นหนังสือที่ผมตั้งใจเขียนขึ้นมา จากการเรียนรู้และประสบการณ์การโค้ช ในฐานะวิทยากร&โค้ชมืออาชีพ...เพื่อให้เป็น คู่มืออ้างอิงและฝึกฝนการโค้ช ในสไตล์ของตัวเองครับ!
ราคาเล่มละ 350 บาท
สั่งซื้อได้ที่นี่
 
right story
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 175
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 173
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 174
    ทั้งหมด »»  
 •   หัวหน้าทวงงานแล้วรู้สึกหงุดหงิดทุกที ควรแก้ไขอย่างไร?
 •   ความอยากในการทำงานจะลดลงเมื่อเจออุปสรรค จะให้กำลังใจตัวเองอย่างไร?
 •   การพัฒนาพนักงานในองค์กรเราควรพัฒนาคนเก่งหรือพัฒนาคนที่ไม่เก่งดี ?
    ตัวอย่างคำปรึกษาอื่นๆ»»  
   
  |
  หลักสูตร : ผู้จัดการ...ในฐานะโค้ชของทีมงาน (หลักสูตร 1 วัน)
  The Manager…You are coach (1 Day )
  หลักการและแนวความคิด
  ผู้จัดการที่มีคุณภาพต้องสามารถบริหารทีมงานได้ทั้งเรื่องการสั่งงาน และการสอนงาน โดยการสร้างภาวะผู้นำให้ผู้ใต้บังคับบัญชา เชื่อถือ และไว้วางใจ ทำงานด้วยความเต็มใจ ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิผล
  ผู้จัดการยุคใหม่จะใช้บทบาทในการเป็นโค้ชให้กับทีงานดังนี้
  จูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา ดึงศักยภาพของตัวเองมาใช้
  สอนงาน (Coach) โดยกระตุ้นให้ลูกน้องเปลี่ยนแปลงตัวเอง
  สร้างเทคนิคการมอบหมายงานให้ลูกน้องเต็มใจทำงาน
  สื่อสารให้ลูกน้องเข้าใจเป้าหมายอย่างชัดเจน
  ผู้จัดการ..ในฐานะโค้ช ใช้หลักสำคัญในการสอนงาน (Coach) ดังนี้
  ทำให้ลูกน้องมองเห็นตัวเองและยอมรับ
  กระตุ้นให้เกิดความอยากเปลี่ยนแปลง
  จูงใจให้ลงมือปฏิบัติ
  กำหนดเป้าหมายร่วมกับลูกน้อง
  "ผู้จัดการสามารถดึงศักยภาพลูกน้องด้วยการเป็นโค้ชให้ทีมงาน"
  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  เพื่อทำให้ผู้จัดการสามารถดำเนินการพัฒนาทีมงานด้วยกันได้หลายรูปแบบ เช่น สั่งงานโดยตรง , สอนงาน , มอบหมายงาน และจูงใจให้ทำงาน
  เพื่อสร้างแนวความคิดในการเป็นโค้ช ให้ผู้จัดการมองเห็นประโยชน์ของบทบาทใหม่ที่สามารถดึงศักยภาพทีมงานได้อย่างมีประสิทธิผล
  เพื่อกำหนดขั้นตอนการเป็นโค้ชอย่างมีระบบและเป็นแนวทางของแต่ละบุคคลตาม Style ของตัวเอง
  เพื่อสร้างโค้ชขึ้นมาในองค์กร และขยายโค้ชรุ่นต่อๆไปได้อย่างต่อเนื่อง
  ขอบเขตของเนื้อหาการฝึกอบรม
  สำรวจแนวความคิดของผู้จัดการ..ในฐานะโค้ช การสร้างทักษะการเป็นผู้จัดการในบทบาทโค้ช
  การบริหารทีมงานควร สั่งงานหรือ สอนงาน
  บทบาทของผู้จัดการในฐานะโค้ช
  หลุมพรางทางความคิดในการเป็นโค้ช
  เทคนิคการเอาชนะหลุมพราง
  การจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา
  การสอนงาน (Coaching)ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
  การมอบหมายงานอย่างสร้างสรรค์
  การสื่อสารเป้าหมายอย่างชัดเจน
  การสร้างภาวะผู้นำในตัวเอง
  การใช้หลักสำคัญ ในการสอนงาน (Coaching) การดำเนินการสอนงาน (Coaching) อย่างเป็นระบบ
  การทำให้ลูกน้องมองเห็นตัวเอง
  การใช้คำถามกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
  การรับฟังอย่างตั้งใจ
  การให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวก
  การเกริ่นนำ
  การแลกเปลี่ยนแปลงความคิดเห็น
  การเข้าสู่เนื้อหา
  การจบการโค้ชชิ่ง
  การแสดงบทบาทสมมุติ (Role Playing)จากประสบการณ์
  การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝน : การโค้ชชิ่งตาม Style ของตัวเอง
  แนวทางในการพัฒนาตามหลักสูตร
  การฝึกอบรมเป็นรูปแบบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งเน้นให้เกิดความคิด การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การเล็งเห็นประโยชน์ของเนื้อหาเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง
  วิทยากร จะถ่ายทอดจากประสบการณ์ ทั้งในด้าน One on One Coaching , Group Coaching และ Executive Coaching เพื่อให้เข้าใจถึงแก่นแท้ของการเป็นโค้ชที่แท้จริง
  การอบรมมีทั้งการบรรยาย เพื่อให้เห็นภาพกระบวนการสอนงาน การ Work Shop เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกเขียน รูปแบบของการ Coaching ในสไตล์ของตัวเอง อีกทั้งการทำ Role Playing เพื่อให้เห็นจริงในการทำ Coaching ทำให้การอบรม เป็นไปอย่างสนุกสนาน
  ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
  ผู้บริหาร
  ผู้จัดการ
  หัวหน้างาน
   

  <<<กลับหน้ารวมหลักสูตร