Untitled Document
Untitled Document
รูปปกหนังสือ
"โลกของการโค้ช"
(The World of Coaching)
เป็นหนังสือที่ผมตั้งใจเขียนขึ้นมา จากการเรียนรู้และประสบการณ์การโค้ช ในฐานะวิทยากร&โค้ชมืออาชีพ...เพื่อให้เป็น คู่มืออ้างอิงและฝึกฝนการโค้ช ในสไตล์ของตัวเองครับ!
ราคาเล่มละ 350 บาท
สั่งซื้อได้ที่นี่
 
right story
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 175
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 173
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 174
    ทั้งหมด »»  
 •   หัวหน้าทวงงานแล้วรู้สึกหงุดหงิดทุกที ควรแก้ไขอย่างไร?
 •   ความอยากในการทำงานจะลดลงเมื่อเจออุปสรรค จะให้กำลังใจตัวเองอย่างไร?
 •   การพัฒนาพนักงานในองค์กรเราควรพัฒนาคนเก่งหรือพัฒนาคนที่ไม่เก่งดี ?
    ตัวอย่างคำปรึกษาอื่นๆ»»  
   
  |
  หลักสูตร : การพัฒนาหัวหน้างานคุณภาพขององค์กร (หลักสูตร 3 วัน)
  Leadership within You (3 Day )
   
  "พัฒนา 3 เก่ง : เก่งงาน เก่งคน เก่งจัดการ
  โดย ดึงศักยภาพของคุณสมบัติความเป็นผู้นำในตัวเองมาใช้ให้เต็มที่ "
  หลักการและแนวความคิด
  ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและผันผวนมาก ทำให้ผู้บริหารสมัยใหม่ต้องเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลง บทบาทที่เคยแค่ทำหน้าที่บริหารจัดการและสั่งการ เพื่อให้ทีมงานดำเนินการตามเป้าหมายนั้น ไม่เพียงพออีกต่อไปแล้ว ผู้บริหารต้องปรับตัวเองมาเป็นผู้นำเพื่อการ ปฏิรูปซึ่งสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้คนในองค์กร ใช้ศักยภาพของตัวเองอย่างเต็มความสามารถ และทำให้คนเก่ง (Talent People) ทำงานตามความสามารถและมุ่งมั่นสู่เป้าหมายขององค์กร
  องค์กรโดยส่วนใหญ่จะไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย อย่างราบรื่นหรือไม่สามารถขยายธุรกิจให้ก้าวหน้าได้มากเท่าที่ต้องการ สาเหตุสำคัญเรื่องหนึ่งคือ การขาดผู้บริหารระดับกลาง ที่มีความกระตือรือร้นมุ่งมั่นในเป้าหมาย และภาวะความเป็นผู้นำ หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรระดับหัวหน้างาน (โฟร์แมน และทีมลีดเดอร์) ในลักษณะของการติดตามผล เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง โดยมีความคาดหวังที่จะลดข้อร้องเรียนของพนักงานในส่วนงานการผลิตที่มีต่อหัวหน้างาน และลดการลาออกของพนักงานให้น้อยลง
  การดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นที่แกนกลางขององค์กรโดยการบริหารงานผ่านทีมงานผู้บริหารระดับกลาง และผลักดันผลงานผ่านทีมงานของฝ่ายต่างๆ ดังนั้นความสำเร็จขององค์กรจึงผูกกับผู้บริหารระดับกลางค่อนข้างสูงมาก องค์กรจึงควรให้ความสำคัญในการพัฒนาผู้บริหารระดับกลางให้เกิดภาวะความเป็นผู้นำ และสามารถคิดในเชิงกลยุทธ์ ที่ต้องสร้างการยอมรับจากทีมงาน และมีจิตวิทยาในการบริหารและปกครองผู้ใต้บังคับบัญชา
  การพัฒนาภาวะผู้นำให้เกิดขึ้นในองค์กร เพื่อให้ส่งผลต่อการดำเนินงานของธุรกิจนั้น ระบบการเรียนรู้ต้องทำให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและแผนงานจนสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ดีให้เกิดขึ้น ซึ่งจะทำให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
  การพัฒนาให้เกิดผลสูงสุดต่อองค์กร จำเป็นต้องมีการพัฒนากลุ่มพนักงานที่มีความสำคัญต่อองค์กร ซึ่งเป็นผู้ขับเคลื่อนองค์กรหลัก คือ กลุ่มผู้บริหารระดับกลาง ผู้จัดการ และหัวหน้าหน่วยงานให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและส่งผลกระทบต่อองค์กรโดยรวม
  หัวหน้างาน/ผู้จัดการสายการผลิต ของบริษัทโดยส่วนใหญ่เติบโตมาจากผู้ชำนาญการในการผลิต ที่มีผลการปฏิบัติงานดีมาโดยตลอด จึงได้รับการเลื่อนขั้นขึ้นมาเป็นหัวหน้างาน แต่ยังขาดการฝึกอบรมด้านการบริหาร และปกครองทีมงาน ทำให้เกิดปัญหาการขาดซึ่งการยอมรับของพนักงาน ส่งผลกระทบถึงความไม่พอใจของพนักงานต่อหัวหน้างาน การพัฒนาให้หัวหน้างาน มีความพร้อมที่จะเป็นผู้นำ และสามารถจูงใจทีมงานให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงเป็นความต้องการของผู้บริหาร
  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  เพื่อทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำศักยภาพที่มีอยู่ออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของลูกน้องมากขึ้น
  เพื่อให้เข้าใจบทบาทของหัวหน้างานในฐานะผู้นำได้ชัดเจนขึ้น และเลือกผู้นำใน Styleที่ตัวเองเห็นว่าเหมาะสมที่สุดในการพัฒนา มีจิตวิทยาในการบริหารและการปกครองทีมงาน สามารถจูงใจทีมงานให้ทำงานอย่างมีความสุข และบรรลุเป้าหมายขององค์กร
  เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเอง ด้วยตัวเอง นำไปสู่เป้าหมายในการพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งๆขึ้น
  เพื่อทำให้หัวหน้างาน/ผู้จัดการ สามารถสร้างการยอมรับจากทีมงาน ทั้งผู้จัดการและพนักงานได้ในลักษณะของผู้นำรอบทิศทาง (360 องศา)
  เนื้อหาของหลักสูตร
  การฝึกอบรมจะมุ่งเน้นให้เข้าใจ และเกิดแรงบันดาลใจที่จะเป็นหัวหน้างานที่มีจิตวิทยาการบริหารและการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา ในสไตล์ของตัวเองซึ่งประกอบไปด้วย
  Day I : การเปลี่ยนแปลงตัวเอง…หัวใจของความเป็นผู้นำ
  สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการเป็นผู้นำของตัวเอง
  นิยามผู้นำของตัวเอง
  ความหมายภาวะผู้นำที่คุณชอบ
  คุณเป็นผู้นำ Style ไหน
  ความเชื่อเกี่ยวกับผู้นำของคุณ
  ค้นหาหลุมพรางทางความคิดในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น
  องค์ประกอบที่ทำให้ความคิดเห็นแตกต่างกัน
  หลุมพรางที่สกัดกั้นศักยภาพความเป็นผู้นำ
  เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด
  Workshop #1 : การเอาชนะหลุมพรางทางความคิด้วยตัวคุณ
  สร้างเสริมทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน
  คุณมีทัศนคติอย่างไรกับเรื่องต่างๆ
  ทัศนคติ…เป็นทางเลือกของคุณ
  เอาชนะอุปสรรคต่างๆ ด้วยทัศนคติเชิงบวก
  Workshop #2 : สร้างความเชื่อมั่นให้กับตัวเอง
  เปลี่ยนความคิด…พลิกชีวิตคุณ
  งานของคุณ
  เพื่อนร่วมงานของคุณ
  หัวหน้าของคุณ
  ลูกน้องของคุณ
  ชีวิตของคุณ
  การบ้านสำหรับนำไปฝึกฝน
  Day II : บทบาทของผู้นำกับการพัฒนาทีมงาน
  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องที่นำไปฝึกฝน
  คุณสมบัติความเป็นผู้นำ…ในตัวคุณ
  วินัยในตัวเอง
  รู้จักแก้ปัญหา
  การสื่อสารที่ดี
  รับผิดชอบ
  ทัศนคติที่ดี
  Workshop #1 : คุณสมบัติที่คุณจะนำไปพัฒนาทีมงาน
  ผู้นำรอบทิศทาง (360องศา)
  ความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับผู้นำ
  ความท้าทายของผู้นำแกนกลาง
  ความเป็นผู้นำบุคคลระดับบน
  ความเป็นผู้นำบุคคลระดับล่าง
  คุณค่าของผู้นำ
  บาทบาทผู้นำ ในการประยุกต์ใช้ที่เหมาะสมกับทีมงาน
  ผู้นำในฐานะหัวหน้างาน
  ผู้นำในฐานะโค้ช
  ผู้นำในฐานะนักฝึกอบรม
  ผู้นำในฐานะที่ปรึกษา
   
  Workshop #2 : บทบาทผู้นำที่คุณเลือก
  การบ้านสำหรับนำไปฝึกฝน
  Day III : ทีมเวิร์ค…ทีมในฝันของคุณ
  นำเสนอแผนพัฒนาทีมงานให้เพื่อนๆฟัง
  ภารกิจที่สำคัญของหัวหน้างานในฐานะผู้นำ
  การกำหนดเป้าหมาย (ความฝัน)
  วางแผนการพัฒนาทีมงาน
  การบริหารทีมงานให้เหมาะสม
  การเป็นตัวอย่างที่ดี
  คุณคือบุคคลสำคัญสำหรับทีม!
  Workshop #1 : สร้างภาพลักษณ์ทีมในฝันของคุณ
  พัฒนาบุคลิกภาพและแนวความคิดของหัวหน้างาน
  กล้าฝัน…กล้าทำ
  ความสำเร็จ (Success) เกิดขึ้นได้ทุกวัน
  การดึงศักยภาพของตัวเองออกมาใช้
  ปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมของคุณใหม่
  การพึ่งพาตัวช่วย
  Workshop #2 : ปรับเปลี่ยนแนวการบริหารของตัวเองใหม่
  บทเรียนสำคัญจากการเป็นผู้นำ (แลกเปลี่ยนความคิดเห็น)
  ประกาศสร้างทีมเวิร์คในแนวทางของตัวเอง
  การบ้านเพื่อนำไปฝึกฝน
  ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
  หัวหน้างาน
  ผู้จัดการ
  ผู้บริหาร

  <<<กลับหน้ารวมหลักสูตร