Untitled Document
Untitled Document
รูปปกหนังสือ
"โลกของการโค้ช"
(The World of Coaching)
เป็นหนังสือที่ผมตั้งใจเขียนขึ้นมา จากการเรียนรู้และประสบการณ์การโค้ช ในฐานะวิทยากร&โค้ชมืออาชีพ...เพื่อให้เป็น คู่มืออ้างอิงและฝึกฝนการโค้ช ในสไตล์ของตัวเองครับ!
ราคาเล่มละ 350 บาท
สั่งซื้อได้ที่นี่
 
right story
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 175
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 173
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 174
    ทั้งหมด »»  
 •   หัวหน้าทวงงานแล้วรู้สึกหงุดหงิดทุกที ควรแก้ไขอย่างไร?
 •   ความอยากในการทำงานจะลดลงเมื่อเจออุปสรรค จะให้กำลังใจตัวเองอย่างไร?
 •   การพัฒนาพนักงานในองค์กรเราควรพัฒนาคนเก่งหรือพัฒนาคนที่ไม่เก่งดี ?
    ตัวอย่างคำปรึกษาอื่นๆ»»  
   
  |
  หลักสูตร : ผู้จัดการทีมงานขาย . . . ต้องเป็นโค้ช (หลักสูตร 1 วัน)
  Coach Sale Team (1 Day )
  หลักการและแนวความคิด
  ผู้จัดการทีมขาย จำเป็นต้องมีความสามารถ 3 ด้านหลักๆ คือ
  การคิดเชิงกลยุทธิ์
  ภาวะความเป็นผู้นำ
  การบริหารทีมงาน
  การมีความสามารถทั้ง 3 ด้าน ยังไม่เพียงพอ ผู้จัดการทีมงานขายต้องสามารถดึงศักยภาพของทีมงาน ซึ่งยังไม่ได้ถูกใช้ ออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ และต้องคอยกระตุ้นให้เกิดความฮึกเหิมอยู่ตลอดเวลา เพื่อทำให้สามารถพิชิตเป้าหมายที่ต้องการได้ บทบาทที่เหมาะสมคือการเป็นโค้ชให้กับทีมงาน
  ผู้จัดการที่ใช้บทบาทโค้ชในการพัฒนาทีมงาน จำเป็นต้องเข้าใจความต้องการของบุคลากรภายในทีม, สังเกตข้อจำกัดและอุปสรรค์ที่ทีมงานเผชิญอยู่ จะได้ดำเนินการชี้แนะ เพ่ะให้ทีมงานสามารถเอาชนะอุปสรรคได้ด้วยตัวของเขาเอง และทำให้ทีมงานมุ่งมั่นในการทำงานให้บรรลุป้าหมายของตัวเอง เราเรียกแนวทางนี้ว่า การโค้ชชิ่ง (Coaching)
  การแข่งขันที่รุนแรง และการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ผู้จัดการจะบริหารทีมงานได้ดีควรพัฒน่าตัวเองให้เป็นโค้ชที่ดีด้วย โดยทำให้ทีมงานดึงศักยภาพของเขาออกมาเอง ด้วยตัวของเขาเอง ไม่สามารถสั่งให้ทำเหมือนแต่ก่อนได้อีกแล้ว
  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  เพื่อทำให้ผู้จัดการทีมงานขายพัฒนาตัวเอง เพื่อเป็นโค้ชให้กับทีมงาน
  เพื่อให้ผู้จัดการทีมงานเข้าใจเทคนิคต่างๆ ที่ใช้ในการโค้ชชิ่งทีมงาน และสามารถนำไปใช้ตามความเหมาะสมของตัวเอง
  เพื่อสร้างกระบวนการการโค้ชชิ่งของตัวเองขึ้นมา ด้วยตัวเอง และนำไปใช้พัฒนาทีมงาน โดยการฝึกฝนต่อไป
  เนื้อหาของหลักสูตร
  หัวใจสำคัญของผู้จัดการทีมงานขาย โค้ช.. ทีมงานขายคุณภาพ
  การคิดเชิงกลยุทธิ์ (Strategic)
  การพัฒนาภาวะผู้นำในตัวเอง (Leadership)
  การบริหารทีมงานอย่างสร้างสรรค์ (Management)
  คุณสมบัติพนักงานขายที่องค์กรต้องการ
  หลุมพรางของพนักงานขายที่พบบ่อย
  เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด
  ก้าวข้ามอุปสรรคของการเปลี่ยนแปลง
  เทคนิคการโค้ชชิ่งให้ทีมงาน กระบวนการในการโค้ชชิ่งให้ได้ประสิทธิภาพ
  เรียนรู้ธรรมชาติของมนุษย์
  เข้าใจความต้องการของแต่ละบุคคล
  การใช้คำถามและรับฟังอย่างตั้งใจ
  จิตวิทยาการบริหารและจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา

  การแสดงบทบาทสมมติร่วมกัน (Role Playing)
  การบ้านสำหรับนำกลับไปฝึกฝน
  การเกริ่นนำเพื่อสร้างความไว้วางใจ
  การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
  การถามคำถาม และการฟัง
  การให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวก
  การกำหนดเป้าหมายร่วมกัน
  การสรุปผล
  แนวทางในการพัฒนาตามโปรแกรม
  การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง
  กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
  การบรรยายเนื้อหา
  Work shop สร้างสถานการณ์
  เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
  การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
  วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง
  ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
  ผู้จัดการทีมงานขาย
  ผู้อำนวยการฝ่ายการขาย
  ผู้บริหารงานขาย
  เจ้าของธุรกิจขนาดย่อม
   

  <<<กลับหน้ารวมหลักสูตร