Untitled Document
Untitled Document
รูปปกหนังสือ
"โลกของการโค้ช"
(The World of Coaching)
เป็นหนังสือที่ผมตั้งใจเขียนขึ้นมา จากการเรียนรู้และประสบการณ์การโค้ช ในฐานะวิทยากร&โค้ชมืออาชีพ...เพื่อให้เป็น คู่มืออ้างอิงและฝึกฝนการโค้ช ในสไตล์ของตัวเองครับ!
ราคาเล่มละ 350 บาท
สั่งซื้อได้ที่นี่
 
right story
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 175
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 173
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 174
    ทั้งหมด »»  
 •   หัวหน้าทวงงานแล้วรู้สึกหงุดหงิดทุกที ควรแก้ไขอย่างไร?
 •   ความอยากในการทำงานจะลดลงเมื่อเจออุปสรรค จะให้กำลังใจตัวเองอย่างไร?
 •   การพัฒนาพนักงานในองค์กรเราควรพัฒนาคนเก่งหรือพัฒนาคนที่ไม่เก่งดี ?
    ตัวอย่างคำปรึกษาอื่นๆ»»  
   
  |
  หลักสูตร : พัฒนาพนักงานขาย ณ.จุดขาย (หลักสูตร 1 วัน)
  Sale POS (1 Day )
  หลักการและแนวความคิด
  พนักงานขาย ณ.จุดขายมีส่วนสำคัญเป็นอย่างมากต่อการขายสินค้าที่มีการแสดงสินค้าตามจุดขายต่างๆ เพราะสามารถกระตุ้นให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าง่ายขึ้นและซื้อปริมาณที่มากขึ้นกว่าการที่สินค้าต้องขายตัวเอง
  ลูกค้าที่ซื้อสินค้านั้นมีจุดประสงค์ที่แตกต่างกัน หากพนักงานขายสามารถรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าได้ ก็จะสามารถนำเสนอสินค้าให้เหมาะกับความต้องการของลูกค้าโดยตรง ทำให้การตัดสินใจซื้อสินค้าเป็นการได้รับชัยชนะของทั้ง 2 ฝ่าย คือ ลูกค้าและพนักงานขาย
  พนักงานขายที่ได้รับการฝึกอบรมในด้าน Hard Skill เช่น การกล่าวต้อนรับ, การนำเสนอขาย, เทคนิคการขาย, การเจรจาต่อรอง และการปิดการขาย จะทำให้สามารถเตรียมความพร้อมก่อนการขายได้อย่างเป็นระบบและสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองเพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อการขายอย่างมีประสิทธิผล
  การพัฒนาด้าน Soft Skill ให้กับพนักงานขายก็นับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะจะทำให้พนักงานขายมีความรักในงานขายและสนุกสนานในการที่ได้พูดคุยกับลูกค้า เช่น การพัฒนาทัศนคติเชิงบวกต่องานขาย, การสร้างความประทับใจให้ลูกค้า และการกระตุ้นตัวเองให้มีความกระตือรือร้น เมื่อพนักงานขายสามารถพัฒนาด้านต่างๆจนเป็นธรรมชาติแล้วย่อมส่งผลต่อยอดขายอย่างแน่นอน
  "การขายเป็น " เกมส์ตัวเลข " คุณต้องพูดคุยกับลูกค้าให้มากพอ
  แล้วในที่สุด คุณจะพบคนที่อยากซื้อเอง คุณต้องอดทนจนกว่าจะสำเร็จ"
  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  เพื่อพัฒนาพนักงานขายให้มีความรู้ ความสามารถครบทุกด้าน ทั้ง Hard Skill, Soft Skill และ Gut Skill
  เพื่อทำให้พนักงานขายสามารถขายสินค้าได้อย่างมีประสิทธิผลตรงความต้องการซื้อของลูกค้า
  เพื่อเพิ่มยอดขายสินค้าให้กับบริษัทอย่างต่อเนื่อง
  เพื่อทำให้พนักงานขายมีความกระตือรือร้นและสามารถพัฒนาตัวเองตลอดเวลา
  หัวข้อหลักในการพัฒนานักขายมืออาชีพ
  ด้าน Hard Skill  
  เรื่องสำคัญที่ต้องรู้ของพนักงานขาย
  การเตรียมตัวก่อนการขาย
  การนำเสนอให้ประทับใจ
  เทคนิคการขายเพื่อกระตุ้นการซื้อ
  การเจรจาต่อรองแบบWIN:WIN
  การปิดการขายอย่างสร้างสรรค์
  เทคนิคการขายสินค้าเพิ่มหลังจากปิดการขายแล้ว
  ด้าน Soft Skill
   
  ทัศนคติเชิงบวกต่องานขาย
  การมุ่งมั่นต่อเป้าหมายยอดขาย
  การกระตุ้นตัวเองให้กระตือรือร้น
  สร้างความประทับใจให้ลูกค้า
  ด้าน Gut Skill
  การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค
  เทคนิคการจัด Display ให้โดนใจ
  สร้างการสะดุดตาด้วย POP
  ส่งมอบคุณค่าของสินค้าที่ลูกค้าจับต้องได้
  คุณสมบัติหลักที่พนักงานขายที่ดีต้องมี
  มีความคิดในแง่บวก : ต้องคิดในแง่บวกกับ สินค้า ทีมงาน หัวหน้า บริษัท ลูกค้า อาชีพและตนเอง
  มีเป้าหมายในการทำงาน : หากไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนในงานขาย นักขายก็ไม่รู้จะไปทางไหน
  ปรับปรุงบุคลิกภาพที่เหมาะสม : ปฏิบัติตัวด้วยความเชื่อมั่น กระตือรือร้น พูดจามองหน้าคน สนใจผู้อื่น ตื่นตัวกับตนเอง ไม่อวด เบ่งวางท่า รู้จักคบหาสมาคม
  รู้จักวิธีการสื่อสารที่ดี : ให้ความสำคัญกับลูกค้าโดยเข้าใจเขา, รับฟังเขา, ตอบสนองความต้องการของเขา และให้
  ประโยชน์แก่เขา
  ทำงานหนักอย่างสม่ำเสมอ : ทำงานด้วยใจรัก และมุ่งมั่น ทุ่มเทที่จะทำอย่างเต็มที่ไม่ว่างานนั้นจะยากลำบากแค่ไหนสักวัน หนึ่งก็จะสำเร็จลงได้
  หาความรู้พัฒนาตัวเองอยู่เสมอ : หมั่นตรวจสอบว่าความรู้ที่มีอยู่เพียงพอกับการขายหรือไม่ และต้องเพิ่มเติมอยู่เรื่อยๆ
  ต้องสร้างกำลังใจและความเชื่อมั่น : รู้จักพึ่งตนเอง ช่วยตัวเอง ไม่กลัวความล้มเหลว และไม่หวังพึ่งโชคชะตา
  พัฒนาตน พัฒนาฝีมือ : รู้จักทบทวนผลการทำงาน วิเคราะห์ และพัฒนาศักยภาพของตัวเองอยู่เสมอ คนเราต้องสามารถพัฒนาตนเองให้ได้
  แนวทางในการฝึกอบรม
  การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรม จะเป็นผู้ที่เรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตาม Style ที่เหมาะสมกับตนเอง
  การฝึกอบรมแบบ Training เพื่อให้ความรู้ในเชิง Hard Skill เพื่อให้ผู้เรียนได้จดจำเทคนิคที่มีประโยชน์ต่องานขายและตนเอง พิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสมกับตัวเองไปปรับใช้กับแนวทางเดิมที่เคยปฏิบัติอยู่ให้ดีขึ้นมีประสิทธิผลมากขึ้น
  การอบรมแบบ Coaching เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนา Soft Skill ด้วยตัวเอง โดยวิทยากรทำหน้าที่เป็นเพียงแค่กระจกเงา ทำให้ผู้เรียนมองเห็นตัวเอง และอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นด้วยตัวเอง
  การทำกิจกรรมย่อย Work Shop ที่สอดแทรกในแต่ละช่วงของการฝึกอบรม เพื่อให้ผู้เรียนได้คิด, วิเคราะห์ และลงมือปฏิบัติด้วยตัวเอง ทำให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง และสามารถนำไปฝึกฝนต่อได้ในอนาคต
  ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
  พนักงานขายประจำจุดขาย
  หัวหน้าทีม PC
   

  <<<กลับหน้ารวมหลักสูตร