Untitled Document
Untitled Document
รูปปกหนังสือ
"โลกของการโค้ช"
(The World of Coaching)
เป็นหนังสือที่ผมตั้งใจเขียนขึ้นมา จากการเรียนรู้และประสบการณ์การโค้ช ในฐานะวิทยากร&โค้ชมืออาชีพ...เพื่อให้เป็น คู่มืออ้างอิงและฝึกฝนการโค้ช ในสไตล์ของตัวเองครับ!
ราคาเล่มละ 350 บาท
สั่งซื้อได้ที่นี่
 
right story
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 175
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 173
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 174
    ทั้งหมด »»  
 •   หัวหน้าทวงงานแล้วรู้สึกหงุดหงิดทุกที ควรแก้ไขอย่างไร?
 •   ความอยากในการทำงานจะลดลงเมื่อเจออุปสรรค จะให้กำลังใจตัวเองอย่างไร?
 •   การพัฒนาพนักงานในองค์กรเราควรพัฒนาคนเก่งหรือพัฒนาคนที่ไม่เก่งดี ?
    ตัวอย่างคำปรึกษาอื่นๆ»»  
   
  |
  หลักสูตร : การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (หลักสูตร 1 วัน)
  Emotional Intelligence (1 Day )
  หลักการและแนวความคิด
  ปัจจุบันหลายๆองค์กร มีคนทำงานที่มีฝีมือดี ทั้งเก่งและฉลาด (ทางความคิด) แต่มักติดกับดักทางอารมณ์ของตัวเองจนถอนตัวไม่ขึ้น เช่นหงุดหงิด โมโหง่าย โวยวายไปทั่วๆ คุยเขื่องเรื่องตัวเอง ทำให้โอกาสดีๆ ให้ชีวิตหลุดลอยไป เพราะภาพลักษณ์ด้านอารมณ์ที่ติดลบ
  องค์กรต้องการให้พนักงานใช้เหตุผลในการคุยกันเปิดรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ดำเนินการประชุมที่ไม่ใช่อารมณ์ กล้าเสนอความคิดเห็นมากกว่าการโต้แย้ง โดยการบริหารอารมณ์ของตัเองและผู้อื่นให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี
  การเรียนรู้และเข้าใจอารมณ์ของคนเรา จะช่วยให้เรามองเห็นวิธีการบริหารจัดการอารมณ์ของตัวเองได้ จะทำให้เรา ลด ละ เลิก การปรุงแต่งอารมณ์ และเลือกแสดงออกโดยใช้พฤติกรรมที่ไม่ดีน้อยลง หรือใช้พฤติกรรมที่เป็นบวกมากขึ้น ก็จะทำให้การทำงานของเรามีประสิทธิผล ที่สูงขึ้น การปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นก็จะดีขึ้นขึ้นด้วยเช่นกัน
  ความฉลาดทางอารมณ์(EI) เป็นสิ่งที่สามารถปรับปรุงและฝึกฝนได้แต่ต้องใช้เวลา เพราะอารมณ์บางอย่างได้ฝังรากลึกเข้าไปในตัวเรา จากประสบการณ์ที่เราได้รับในอดีต ดังนั้นจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงแนวความคิดของเราเสียใหม่ เพื่อให้การกระทำเปลี่ยนไป
  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  เพื่อทำให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้เรียนรู้และเข้าใจอารมณ์ของตัวเองได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น และเตรียมวิธีบริหารจัดการอารมณ์ของตัวเองให้ดีขึ้น
  เพื่อทำให้สามารถสร้างความฉลาดทางอารมณ์(EI) ของตัวเองโดยการเปลี่ยนแปลงความคิดของตัวเองเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆเสียใหม่
  เพื่อฝึกฝนให้เป็นคนกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ มากกว่าการใช้อารมณ์ในการกำหนดพฤติกรรมของตัวเอง
  รายละเอียดของเนื้อหา
  ภาพรวมของความฉลาดทางอารมณ์(EI)
  EQ คืออะไร?
  การให้ความหมายของ EQ,IQ,AQ และ MQ
  สร้างEQให้เป็น EI ด้วยตัวเอง
  สร้างกระบวนการฝึกฝนความฉลาดทางอารมณ์ (EI)
  เทคนิคการรับการถูกปฏิเสธ
  วิธีชนะมิตรและจูงใจผู้อื่น
  การทำให้ผู้อื่นคล้อยตามแนวความคิด
  เทคนิคเอาชนะข้อโต้แย้ง
  เรียนรู้ธรรมชาติ EQ ของตัวเอง
  สาเหตุที่ทำให้EQไม่ดี
  การตระหนักรู้อารมณ์ของตัวเอง
  การยอมรับจากภายใน
  การจัดการกับความเครียด
  การพัฒนา EQ ใหม่ให้ตัวเอง
  สร้างวัฒนธรรมแห่งความฉลาดทางอารมณ์ในองค์กร
  แนวทางในการฝึกอบรม
  การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง
  กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
  การบรรยายเนื้อหา
  Work shop สร้างสถานการณ์
  เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
  Role Playing ให้เห็นสถานการณ์จำลอง
  การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
  วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง
  ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
  พนักงานระดับปฏิบัติการ
  หัวหน้างาน
  ผู้จัดการ
   

  <<<กลับหน้ารวมหลักสูตร