Untitled Document
Untitled Document
รูปปกหนังสือ
"โลกของการโค้ช"
(The World of Coaching)
เป็นหนังสือที่ผมตั้งใจเขียนขึ้นมา จากการเรียนรู้และประสบการณ์การโค้ช ในฐานะวิทยากร&โค้ชมืออาชีพ...เพื่อให้เป็น คู่มืออ้างอิงและฝึกฝนการโค้ช ในสไตล์ของตัวเองครับ!
ราคาเล่มละ 350 บาท
สั่งซื้อได้ที่นี่
 
right story
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 175
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 173
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 174
    ทั้งหมด »»  
 •   หัวหน้าทวงงานแล้วรู้สึกหงุดหงิดทุกที ควรแก้ไขอย่างไร?
 •   ความอยากในการทำงานจะลดลงเมื่อเจออุปสรรค จะให้กำลังใจตัวเองอย่างไร?
 •   การพัฒนาพนักงานในองค์กรเราควรพัฒนาคนเก่งหรือพัฒนาคนที่ไม่เก่งดี ?
    ตัวอย่างคำปรึกษาอื่นๆ»»  
   
  |
  หลักสูตร : เทคนิคการทำงานเชิงรุกอย่างมั่นใจ (หลักสูตร 1 วัน)
  Proactive Working (1 Day )
  หลักการและแนวความคิด
  การทำงานเชิงรุกไม่ใช่การ ก้าวร้าวแต่เป็นการทำงานที่มีความมุ่งมั่นในเป้าหมายโดยการเชื่อมั่นในความเป็นตัวของตัวเอง ยอมรับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น เพื่อนำมาปรับปรุง แก้ไข โดยไม่ย่อท้อ จนกว่างานนั้นจะประสบความสำเร็จ โดยการเลือกที่จะตอบสนองสิ่งเร้าเชิงลบ ด้วยการทำงานเชิงบวกคือ ไม่ยอมแพ้กับปัญหา
  การกล้าแสดงความคิดเห็นและยืนยันในแนวความคิด ของตัวเองในการเอาชนะปัญหา ต้องใช้ความเชื่อมั่นที่มีอยู่ในตัวเองและประสบการณ์ในการแก้ปัญหาที่เราผ่านมาได้ โดยการรับฟังแนวความคิดของผู้อื่นและเสนอแนวความคิดของเราจากข้อมูลที่มีอยู่ ไม่จินตนาการไปเองว่าผู้อื่นจะคิดอย่างไร แต่ให้ข้อมูลและ/หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จริงเป็นตัวตัดสินในการกำหนดแนวทางแก้ไข และสามารถนำไปสู่สภาวะการชนะทั้งคู่ (WIN:WIN)
  การทำงานเชิงรุกที่ยั่งยืน ควรให้ความสำคัญกับการทำงานเป็นทีมเพราะเราไม่สามารถปฏิบัติงานได้ด้วย ตัวเราคนเดียวและทีมก็ต้องทำงานร่วมกับทีมอื่นๆ ดังนั้นการสร้างทีมเวิร์คให้เกิดขึ้นย่อมมีประสิทธิผลมากขึ้น โดยที่เราพัฒนาตัวเองให้เวิร์คก่อน แล้วหากคนส่วนใหญ่เวิร์คก็จะทำให้ทีมเวิร์คเกิดขึ้น เมื่อหลายๆทีมเวิร์คก็จะทำให้องค์กรเวิร์คและประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย
  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  เพี่อให้ผู้เรียนเข้าใจแนวทางการทำงานเชิงรุกอย่างสร้างสรรค์ ในการเอาชนะปัญหาด้วยความเชื่อมั่นในข้อมูลและประสบการณ์ของตัวเอง
  เพื่อให้ผู้เรียนมีแนวทางในการพัฒนาตัวเองในการกล้าแสดงความคิด เห็นและแสดงจุดยืนของตัวเองในการทำงานให้บรรลุเป้าหมายของทีม
  เพื่อทำให้ทุกคนให้ความสำคัญกับการทำงานเป็นทีม โดยที่พัฒนาตัวเองให้เวิร์คก่อน
  เนื้อหาของหลักสูตร
  การสร้างภาวะโปรแอกทีฟด้วยตัวเอง
  เรียนรู้อิสรภาพในการเลือก
  ขยายขอบเขตแห่งอิทธิพลของตัวเอง
  เทคนิคการพัฒนาตัวเอง
  การประยุกต์ใช้ในการทำงาน
  การแสดงความคิดเห็นและจุดยืนของตัวเองอย่างสร้างสรรค์
  เริ่มต้นที่แนวความคิดเชิงบวก
  ค้นหาปัญหาและแนวทางแก้ไข
  รู้จักแก้ปัญหาเชิงระบบ
  เทคนิคการเจรจาต่อรองแบบ WIN:WJN
  มุ่งสู่เป้าหมายของทีมเป็นสำคัญ
  การสร้างความเชื่อมั่นในตัวเอง
  รู้จักจุดแข็งของตัวเอง
  สร้างทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน
  เทคนิคการจัดการอารมณ์เชิงลบ(EQ)
  การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
  การให้ความสำคัญที่ทีมเวิร์ค
  องค์ประกอบสำคัญของทีมเวิร์ค
  การทำงานเป็นทีมสู่ความสำเร็จ
  เอาใจเขามาใส่ใจเรา
  คุณต้องเวิร์คก่อน...ทีมจึงจะเวิร์ค
  การบ้านเพื่อนำไปฝึกฝน: การสร้างแนวทางการทำงานเชิงรุกของตัวเอง
  แนวทางในการพัฒนาตามโปรแกรม
  การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง
  กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
  การบรรยายเนื้อหา
  Work shop สร้างสถานการณ์
  เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
  Role Playing ให้เห็นสถานการณ์จำลอง
  การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
  วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง
  ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
  พนักงานทั่วไป
  หัวหน้างาน
  บุคคลที่สนใจการพัฒนาตัวเองให้มีการทำงานเชิงรุก
   

  <<<กลับหน้ารวมหลักสูตร