Untitled Document
Untitled Document
รูปปกหนังสือ
"โลกของการโค้ช"
(The World of Coaching)
เป็นหนังสือที่ผมตั้งใจเขียนขึ้นมา จากการเรียนรู้และประสบการณ์การโค้ช ในฐานะวิทยากร&โค้ชมืออาชีพ...เพื่อให้เป็น คู่มืออ้างอิงและฝึกฝนการโค้ช ในสไตล์ของตัวเองครับ!
ราคาเล่มละ 350 บาท
สั่งซื้อได้ที่นี่
 
right story
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 175
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 173
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 174
    ทั้งหมด »»  
 •   หัวหน้าทวงงานแล้วรู้สึกหงุดหงิดทุกที ควรแก้ไขอย่างไร?
 •   ความอยากในการทำงานจะลดลงเมื่อเจออุปสรรค จะให้กำลังใจตัวเองอย่างไร?
 •   การพัฒนาพนักงานในองค์กรเราควรพัฒนาคนเก่งหรือพัฒนาคนที่ไม่เก่งดี ?
    ตัวอย่างคำปรึกษาอื่นๆ»»  
   
  |
  หลักสูตร : HRD…คุณคือโค้ชขององค์กร (หลักสูตร 1 วัน)
  หลักการและแนวความคิด
  บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรในองค์กรมากที่สุดคือ HRD (Human Resource Development) ซึ่งมีเจตนาที่ดีและจัดแตรียมความพร้อมของการพัฒนาด้วยหลักสูตรต่างๆ ,กิจกรรมมากมายและโครงการที่เอื้อต่อการพัฒนาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร แต่ปัญหาคือ บุคลากรไม่ยอมพัฒนาตัวเองเท่าที่ควร ทำให้สิ่งที่ใส่เข้าไป ไม่เท่ากับศักยภาพที่พนักงานส่งออกมาใช้กับการทำงานในหน้าที่ของตัวเอง
  การที่บุคลากรยังไม่สามารถใช้ศักยภาพของตัวเองอย่างเต็มที่ คงขึ้นอยู่กับหลายสาเหตุด้วยกัน เช่น ความกลัว, ข้ออ้างต่างๆ,เป้าหมายไม่ชัดเจน, การมีทัศนคติเชิงลบ กับเหตุการณ์ต่างๆ เป็นต้น แต่ไม่จะเป็นเพราะสาเหตุใดก็ตาม หาก HRD สามารถที่จะเข้าใจ และ/หรือทำให้เข้าใจและอยากเปลียนแปลงตัวเอง ด้วย บทบาทการเป็นโค้ช ของ HRD ย่อมจะทำให้เขาพัฒนาตัวเองได้ด้วยตัวของเขาเอง และส่งผลถึงประสิทธิภาพการทำงานที่สูงขึ้น
  HRD ขององค์กรที่สามบทบาทโค้ชกับพนักงานทุกท่าน เพื่อจูงใจและกระตุ้นให้บุคลากรใด้ใช้ศักยภาพของตัวเองอย่างเต็มที่ จะทำให้เกิดความเข้าใจในจุดมุ่งหมายของนโยบายของบริษัทโดยผ่านแผนการพัฒนาบุคลากรของ HRD ทำให้ตอบรับแผนการพัฒนาที่องค์กรจัดไว้ให้ด้วยดี มีความสุขในการทำงานและเกิดความผูกพันกับองค์กรมองเห็นองค์กรในด้านดีๆมากขึ้น
  “คุณสามารถใช้ศักยภาพของตัวเองเต็มที่หรือยัง
  ลองเป็นโค้ชให้กับตัวเองดูสิ.....แล้วคุณจะอยากเป็นโค้ชให้ผู้อื่นมาก”
  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  ทำให้ HRD เห็นประโยชน์ในบทบาทของตัวเองที่เป็นโค้ช ขององค์กร เพื่อให้บุคลากรสามารถดึงศักยภาพของตัวเองออกมาใช้อย่างเต็มที
  ทำให้ HRD เรียนรู้เทคนิคการจูงใจและการกระตุ้นให้ผู้อื่นยอมพัฒนาและเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวของเขาเอง
  ทำให้ภาพลักษณ์ของ HRD ในสายตาของบุคลากรคือ ผ฿ฃู้ที่ช่วยเหลือให้เขาเติบโตและมีความสุขกับองค์กร ในฐานะที่เป็นโค้ชให้กับเขาในเรื่องการพัฒนาตัวเอง
  “เคล็ดลับการพัฒนาบุคลากร คือ ทำให้เขาอยากพัฒนาตัวเองก่อน”
  ขอบเขตของเนื้อหาการฝึกอบรม
  การฝึกอบรมจะมุ่งเน้นให้เข้าใจ และเกิดแรงบันดาลใจที่จะเป็นโค้ชที่ดี ในสไตล์ของตัวเองซึ่งประกอบไปด้วย
  HRD หน่วยงานสำคัญขององค์กร
  ภารกิจการพัฒนาบุคลากรของ HRD
  อุปสรรค / ข้อจำกัดของแผนพัฒนาบุลากร
  การพัฒนาเป็นเรื่องดี....แต่พนักงานมำไมไม่พัฒนา
  ทำอย่างไรให้แผนการพัฒนามใด้ผลตามเป้าหมาย
  HRD.......ในบทบาทของการเป็นโค้ช
  เข้าใจธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง
  เรียนรู้ความต้องการของบุคลากร
  พัฒนาเขาโดยให้เขาพัฒนาตัวเอง
  แก้ไขช่องว่างภายในองค์กรด้วยบทบาทโค้ช
  โค้ช...บุคลากรที่ทำให้ผู้อื่นใช้ศักยภาพของตัวเองเต็มที่
  ทำไมคนจึงใช้ศักยภาพไม่เต็มที่
  ความเข้าใจผู้อื่นหัวใจสำคัญของโค้ช
  โค้ชช่วยผู้อื่นให้มีพลังมากขึ้น
  ภาวะผู้นำของโค้ช
  คุณคือ โค้ชขององค์กร
  กำหนดบทบาทของตัวเองใหม่
  พัฒนาคุณสมบัติของโค้ชที่ดี
  สร้างเทคนิคการจูงใจด้วยตัวเอง
  ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับ
  คุณจะมีความสุขเมื่อคุณเป็นโค้ช
  “ โค้ช ดึงศักยภาพผู้อื่นเพื่อให้เขาพัฒนาตัวเอง นั่นคือ ภารกิจของ HRDนั่นเอง ”
  สิ่งที่จะได้รับจากการฝึกอบรม
  มองเห็นประโยชน์ในบทบาทของการเป็นโค้ช
  เกิดความเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้น
  สามารถผลักดันแผนพัฒนาบุคลากรให้เป็นที่ยอมรับมากขึ้น
  สร้างเสริมเทคนิคการจูงใจผู้อื่นใน Style ของตังเอง
  นำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปฏิบัติได้จริงและทันที
  เปลี่ยนแปลงตัวเองโดยการใช้บทบาทโค้ชมากฃึ้น
  แนวทางในการพัฒนาตามโปรแกรม
  การฝึกอบรมเป็นรูปแบบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งเน้นให้เกิดความคิด การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การเล็งเห็นประโยชน์ของเนื้อหาเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง
  วิทยากร จะถ่ายทอดจากประสบการณ์ ทั้งในด้าน One on One Coaching , Group Coaching และ Executive Coaching เพื่อให้เข้าใจถึงแก่นแท้ของการเป็นโค้ชที่แท้จริง
  การอบรมมีทั้งการบรรยาย เพื่อให้เห็นภาพกระบวนการสอนงาน การ Work Shop เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกเขียน รูปแบบของการ Coaching ในสไตล์ของตัวเอง อีกทั้งการทำ Role Playing เพื่อให้เห็นจริงในการทำ Coaching ทำให้การอบรม เป็นไปอย่างสนุกสนาน
     
     

  <<<กลับหน้ารวมหลักสูตร