Untitled Document
Untitled Document
รูปปกหนังสือ
"โลกของการโค้ช"
(The World of Coaching)
เป็นหนังสือที่ผมตั้งใจเขียนขึ้นมา จากการเรียนรู้และประสบการณ์การโค้ช ในฐานะวิทยากร&โค้ชมืออาชีพ...เพื่อให้เป็น คู่มืออ้างอิงและฝึกฝนการโค้ช ในสไตล์ของตัวเองครับ!
ราคาเล่มละ 350 บาท
สั่งซื้อได้ที่นี่
 
right story
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 175
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 173
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 174
    ทั้งหมด »»  
 •   หัวหน้าทวงงานแล้วรู้สึกหงุดหงิดทุกที ควรแก้ไขอย่างไร?
 •   ความอยากในการทำงานจะลดลงเมื่อเจออุปสรรค จะให้กำลังใจตัวเองอย่างไร?
 •   การพัฒนาพนักงานในองค์กรเราควรพัฒนาคนเก่งหรือพัฒนาคนที่ไม่เก่งดี ?
    ตัวอย่างคำปรึกษาอื่นๆ»»  
   
  |
   

  Inhouse Group Coaching & Training

  หลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้นำในตัวเอง
  ( Package # 1 หลักสูตร 3-4 วัน 1 กลุ่ม)

    บทสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary)

      องค์กรต่างๆ มักมีอุปสรรคในการริหารจัดการทีมงาน เนื่องจากผู้จัดการ / หัวหน้างาน ไม่สามารถกระตุ้นแรงจูงใจทีมงานได้เท่าที่ควร อาจเนื่องมาจากหลายสาเหตุ เช่น …..

            •  ขาดภาวะผู้นำในตัวเอง
            •  กลัวลูกน้องไม่ยอมรับ
            •  ไม่รู้ว่าจะมอบหมายงานอย่างไรดี เลยทำเองดีกว่า
            •  มองแต่ข้อเสียของทีมงานมากเกินไป
            •  ไม่รับการยอมรับจากทีมงาน
   (เป็นต้น)

     ผู้จัดการ / หัวหน้างานส่วนใหญ่เติบโตมาจากการทำงานในหน้าที่ได้ดี และอยู่กับองค์กรมานานเป็นที่ไว้วางใจ จึงได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นมา แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่สูงขึ้นได้ดี จึงทำให้ไม่สามารถบริหารทีมงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นได้

     โปรแกรมการพัฒนาภาวะผู้นำในตัวเองให้กับผู้จัดการ / หัวหน้างานนั้น จะทำให้สามารถดึงศักยภาพที่มีอยู่ในตัวเองออกมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิผล โดยการเริ่มจากการปรับเปลี่ยน ทัศนคติเชิงลบ ของตัวเองให้เป็น ทัศนคติเชิงบวก ต่อการทำงานของเขาด้วย โดยการใช้ภาวะผู้นำของหัวหน้างาน และสอนงาน ( Coaching ) ให้ทีมงานดึงศักยภาพของตัวเองออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์เช่นเดียวกัน

     การฝึกอบรมมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเอง และจูงใจให้ลูกน้องเกิดการเปลี่ยนแปลงด้วย กระตุ้นให้นำไปใช้จริงเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเองและองค์กร โดยใช้แนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ ( Adult Learning ) และกระบวนการโค้ชชิ่ง ( Coaching ) และเพิ่มการบ้านให้ผู้เรียนนำไปฝึกฝนเพิ่มเติมจากการทำ Workshop ใน Class ไปบางส่วนแล้ว จึงเกิดการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเองอย่างแน่นอน

     โปรแกรมออกแบบให้เกิดความสอดคล้องกันตามหลักสูตรต่างๆ เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงและฝึกฝนเกิดความต่อเนื่อง จนกลายเป็นอุปนิสัยใหม่ของผู้เรียนในเรื่องต่างๆ ที่ผู้เรียนนำไปใช้ สามารถกระตุ้นและจูงใจให้ลูกน้องเกิดการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกัน เพราะหัวหน้าสามารถเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเองได้แล้ว
     
     โปรแกรมบูรณาการนี้ได้ออกแบบให้มีการติดตามผลลัพธ์ หลังการอบรมเพื่อย้ำเตือนและกระตุ้นให้ผู้เรียนทำการบ้านที่จะฝึกฝนไปใช้ได้จริง อีกทั้งจะมีจดหมายการทักทายจากอาจารย์หลังการอบรมอีก 3 ฉบับ (เดือนละ 1 ครั้ง) ทำให้ผู้เรียนสามารถนึกถึงบรรยากาศของการเรียนได้ ในเว็บไซท์ยังจัดทำพื้นที่ทบทวนเพิ่มเติมสำหรับผู้เรียนที่มีความสนใจเป็นพิเศษอยากจะพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา ก็สามารถเข้าเว็บไซท์และทบทวนเนื้อหาที่เรียนไปแล้วได้อีกครั้งหนึ่ง เพื่อประโยชน์ต่อผู้เรียนเอง

                        
    แนวความคิดของโปรแกรมสำหรับการพัฒนาภาวะผู้นำในตัวเอง
  • ลูกน้องส่วนใหญ่อยากได้รับความไว้วางใจจากหัวหน้าดังนั้นจึงเลือกหัวหน้าที่มีความเป็นผู้นำเป็นตัวอย่างที่ดี และสามารถชี้แนะช่วยเหลือสอนงานลูกน้องได้ เมื่อเกิดปัญหาก็มีความกล้าในการตัดสินใจเป็นตัวอย่างที่ดี ให้ลูกน้องปฏิบัติตามได้
  • ผู้จัดการ/หัวหน้างานที่มีคุณภาพ นอกจากเชี่ยวชาญในงานแล้วควรจะมีความสามารถในเรื่องการบริหารและจูงใจคนด้วย ซึ่งการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาในเรื่องต่างๆ เช่น
    - การคิดบวก กับงาน, คนและเหตุการณ์ต่างๆ, ไม่ยอมแพ้ในปัญหาและอุปสรรค์ที่พบเจออยู่
    - มีภาวะความเป็นผู้นำ ในการจูงใจ, เชื่อมั่น, รับผิดชอบ, สื่อสารและวินัยในตัวเอง เป็นต้น
    - การโค้ชชิ่ง (Coaching) ให้ทีมงานมีความสามารถและดึงศักยภาพของตัวเองออกมาใช้
  • ผู้จัดการ/หัวหน้างานควรจะพัฒนาตัวเองก่อนที่จะพัฒนาผู้อื่น ถ้าเรายังพัฒนาตัวเองได้ไม่ดี เราก็คงจะไม่สามารถพัฒนาผู้อื่นได้ดีขึ้น เพราะลูกน้องก็จะคิดว่าขนาดเรายังทำไม่ได้แล้วจะให้ผู้อื่นเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร การพัฒนาตัวเองเป็นเรื่องที่มีประโยชน์ และสามารถทำได้ด้วยตัวเอง ไม่ต้องให้ใครมาบอก ถ้าเรารักตัวเองจริง เราก็ควรเปลี่ยนแปลงตัวเองโดยการพัฒนาตัวเองให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน
    วัตถุประสงค์ของโปรแกรม
  • เพื่อการสร้างแนวทางการพัฒนาตัวเองให้กับผู้จัดการ/หัวหน้างานในเรื่องสำคัญๆต่อการบริหารทีมงาน และกระตุ้นจูงใจให้ทีมงานทำงานอย่างมีประสิทธิผล
  • เพื่อให้การพัฒนาเกิดความต่อเนื่อง และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของหัวหน้างานได้อย่างแท้จริง จนกลายเป็นธรรมชาติเป็นที่ยอมรับของลูกน้อง
  • เพื่อให้ผู้เรียนมีช่วงเวลาในการฝึกฝนและปรับใช้พร้อมกับรับคำชี้แนะจากอาจารย์ในช่วงเวลาหนึ่งๆ ไม่ใช่เพียงครั้งเดียวแล้วจบ จะทำให้ผู้เรียนพัฒนาตัวเองได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น
   
    สิ่งที่คาดหวังว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลง
  • ผู้จัดการ/หัวหน้างาน สามารถมองเห็นเหตุการณ์หรือบุคคลต่างๆในเชิงบวกมากขึ้น ทำให้ไม่อยู่กับปัญหาอุปสรรค สามารถก้าวข้ามไปได้ด้วยตัวเอง โดยการปรับเปลี่ยนความคิดของตัวเองตาม Style ของตัวเองใหม่
  • ผู้จัดการ/หัวหน้างานมีภาวะความเป็นผู้นำที่สูงขึ้น เป็นที่ยอมรับจากลูกน้องมากขึ้น สามารถกระตุ้น
   และจูงใจทีมงานได้เป็นอย่างดี นอกจากเก่งงานแล้วยังเก่งคนเพิ่มขึ้นอีกด้วยไม่ใช่เพียงครั้งเดียวแล้วจบ จะทำให้ผู้เรียนพัฒนาตัวเองได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น
  • ผู้จัดการ/หัวหน้างาน มีทักษะในการสอนงาน (Coaching) ให้กับทีมงานด้วยตัวเอง ทำให้เกิดความสัมพันธ์เชิงบวกภายในทีมงานมากขึ้น เพราะหัวหน้าได้ช่วยเหลือทีมงานได้มากขึ้น โดยที่ทีมงานก็เต็มใจเปลี่ยนแปลงตัวเองเช่นกัน
  • ผู้จัดการ/หัวหน้างานมีภาวะความเป็นผู้นำที่สูงขึ้น เป็นที่ยอมรับจากลูกน้องมากขึ้น สามารถกระตุ้น
   และจูงใจทีมงานได้เป็นอย่างดี นอกจากเก่งงานแล้วยังเก่งคนเพิ่มขึ้นอีกด้วย
   
   
   
  รายชื่อหลักสูตรสำหรับโปรแกรมการพัฒนาภาวะผู้นำในตัวเอง
     
  Package 3 Day (1กลุ่ม)
  Package 4 Day (1กลุ่ม)
  - หลักสูตรสร้ำงแรงจูงใจในกำรทำงำนด้วยทัศนคติเชิงบวก
  - หลักสูตรหัวหน้ำงำนพันธุ์แท้ขององค์กร
  - หลักสูตรกำรพัฒนำทักษะกำรสอนงำน Style โค้ช
  - หลักสูตรสร้างแรงจูงใจในการทำงานด้วยทัศนคติเชิงบวก
  - หลักสูตรหัวหน้างานพันธุ์แท้ขององค์กร
  - หลักสูตรหลักสูตรสร้างพลังการสื่อสารและจูงใจผู้อื่น
  - หลักสูตรการพัฒนาทักษะการสอนงาน Style โค้ช
   
   
  <<< Back
  Untitled Document
                       
    Home | บอกเล่าแนวความคิด | เรื่องเล่าน่าภูมิใจ | web นี้ให้อะไร | หลักสูตร | บริการ | ติดต่อผม |  Copyright @ Pakornblog.com