Untitled Document
Untitled Document
รูปปกหนังสือ
"โลกของการโค้ช"
(The World of Coaching)
เป็นหนังสือที่ผมตั้งใจเขียนขึ้นมา จากการเรียนรู้และประสบการณ์การโค้ช ในฐานะวิทยากร&โค้ชมืออาชีพ...เพื่อให้เป็น คู่มืออ้างอิงและฝึกฝนการโค้ช ในสไตล์ของตัวเองครับ!
ราคาเล่มละ 350 บาท
สั่งซื้อได้ที่นี่
 
right story
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 175
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 173
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 174
    ทั้งหมด »»  
 •   หัวหน้าทวงงานแล้วรู้สึกหงุดหงิดทุกที ควรแก้ไขอย่างไร?
 •   ความอยากในการทำงานจะลดลงเมื่อเจออุปสรรค จะให้กำลังใจตัวเองอย่างไร?
 •   การพัฒนาพนักงานในองค์กรเราควรพัฒนาคนเก่งหรือพัฒนาคนที่ไม่เก่งดี ?
    ตัวอย่างคำปรึกษาอื่นๆ»»  
   
  |
   

  Inhouse Group Coaching & Training

  หลักสูตร การพัฒนาบุคลากรระดับปฏิบัติการ
  ( Package# 6 หลักสูตร 2-4 วัน 1 กลุ่ม)

    บทสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary)

     องค์กรปัจจุบันให้ความสำคัญเรื่องการพัฒนาบุคลากรเป็นอย่างมาก เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพโดยให้พนักงานเป็นผู้เปลี่ยนแปลงและพัฒนาตัวเองด้วยตัวเอง เนื่องจากปัจจุบันหัวหน้าไม่สามารถบังคับให้พนักงานปฏิบัติตามได้จึงต้องพัฒนาให้พนักงานเลือกพัฒนาตัวเองตาม Style ของตัวเอง

   การพัฒนาพนักงานไม่สามารถพัฒนาได้หลายๆเรื่อง แต่ควรให้ความสำคัญกับเรื่องหลักๆเช่น ….
          •  ทัศนคติเชิงบวกต่อการทำงาน
          •  สร้างจิตสำนึกในการรักองค์กร
          •  การทำงานเชิงบวกอย่างสร้างสรรค์
          •  การบริหารเวลาให้มีประสิทธิผล
          •  การสื่อสารที่ดี
          •  การทำงานเป็นทีมเวิร์ค
   (เป็นต้น)

   โปรแกรมการพัฒนาบุคลากรระดับปฏิบัติการอย่างบูรณาการมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้ปรับเปลี่ยนด้วยตัวเองด้วยความเชื่อที่ว่า ……
          •  คนรักตัวเอง
          •  คนอยากเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตัวเอง
          •  คนมีวิธีการของตัวเองตาม Style ตัวเอง

     แนวทางการฝึกอบรมจึงใช้การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ ( Adult Learning) และการโค้ชชิ่ง ( Coaching) เพื่อให้ผู้เรียนได้คิดและเปลี่ยนความคิดของตัวเองต่อเหตุการณ์และบุคคลต่างๆ จึงนำไปปรับใช้กับชีวิตการทำงานและดำเนินชีวิตได้ในทันทีอีกทั้งยังมี Workshop เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริงจึงเกิดความอยากที่จะนำสิ่งที่ได้เรียนไปฝึกฝนด้วยตัวเองตาม Style ของตัวเอง

     โปรแกรมมีการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและเกิดความต่อเนื่องในการนำไปปฏิบัติและเพิ่มเติมการติดตามผลลัพธ์ให้เกิดการกระตุ้นในสิ่งที่จะนำไปปฏิบัติพร้อมกับพื้นที่ทบทวนเพื่อให้เกิดความกระจ่างในการปฏิบัติอย่างแท้จริง

    แนวความคิดของโปรแกรมสำหรับการพัฒนาบุคลากรระดับปฏิบัติการ
  • การพัฒนาบุคลากรควรให้เกิดความต่อเนื่อง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงต้องใช้เวลาในการฝึกฝน และทำอย่างสม่ำเสมอจนกลายเป็นธรรมชาติหรืออุปนิสัยใหม่ขึ้นมาเอง้
  • การออกแบบโปรแกรมการพัฒนาให้ครอบคลุมคุณสมบัติต่างๆ จะทำให้บุคลากรสามารถปรับใช้กับการทำงานขององค์กรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และเกิดผลลัพธ์ตรงตามเป้าหมายขององค์กร
  • สภาพแวดล้อมในการทำงานมีผลต่อพฤติกรรมของบุคลากรในองค์กร ถ้ามีการฝึกอบรมมาให้ครอบคลุมกลุ่มบุคคลในจำนวนมาก และหัวข้อหลักสูตรที่หลากหลาย จะทำให้สามารถสร้างสภาพแวดล้อมใหม่ขึ้นในองค์กรทำให้ปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นมาภายในองค์กรได้
  • การเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยแนวความคิดของการพัฒนาตัวเอง จะทำให้องค์กรได้รับประโยชน์สูงสุด เพราะหัวหน้างานไม่ต้องใช้ความพยายามในการกระตุ้นให้บุคลากรปฏิบัติงาน แต่บุคลากรจะเป็นผู้เลือกที่จะพัฒนาตัวเองได้เพราะเห็นประโยชน์จาการฝึกอบรมดังกล่าว
    วัตถุประสงค์ของโปรแกรม
  • เพื่อให้บุคลากรได้มีแนวทางการพัฒนาตัวเองอย่างบูรณาการในหลากหลายคุณสมบัติ โดยการปรับเปลี่ยนความคิดของตัวเอง เปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง
  • เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการพัฒนาตัวเองของบุคลากรจึงให้มีการแบ่งการอบรมเป็นช่วงต่างๆตามโปรแกรม
  • เพื่อให้บุคลากรระดับปฏิบัติการสามารถพัฒนาตัวเองได้ด้วยตัวเองและเป็นการแบ่งเบาภาระของหัวหน้างานไปได้้
    สิ่งที่คาดหวังว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลง
  • บุคลากรเกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเองและพัฒนาตัวเองได้ด้วยตัวเองไม่ต้องให้หัวหน้ามาบอก
  • เกิดการทำงานเชิงบวกและมุ่งมั่นในเป้าหมายที่ได้รับมากขึ้น
  • บรรยากาศในการทำงานเป็นไปด้วยดีระหว่างหัวหน้าและลูกน้องสามารถเข้าใจความต้องการของหัวหน้ามากขึ้น
  • เกิดการทำงานที่เป็นทีมเวิร์คมากขึ้นเพราะทุกคนคิดด้านดีของอีกฝ่ายหนึ่งมากกว่าข้อเสีย
  • คุณสมบัติต่างๆที่ผู้เรียนนำไปปรับใช้และฝึกฝนนั้นสามารถที่จะพัฒนาต่อไปในเรื่อยๆได้อย่างยั่งยืนขึ้น
  รายชื่อหลักสูตรสำหรับโปรแกรมการพัฒนาบุคลากรระดับปฏิบัติการ
     
  Package 2 Day (1กลุ่ม)
  Package 3 Day (1กลุ่ม)
  - หลักสูตรคุณเป็นได้…ดีกว่ำที่คิด
  - หลักสูตรเทคนิคกำรทำงำนเชิงรุกอย่ำงมั่นใจ
  - หลักสูตรคุณเป็นได้…ดีกว่ำที่คิด
  - หลักสูตรเทคนิคกำรทำงำนเชิงรุกอย่ำงมั่นใจ
  - หลักสูตรกำรทำงำนเป็นทีมสู่ควำมสำเร็จ
     
  Package 4 Day (1กลุ่ม)  
  - หลักสูตรคุณเป็นได้…ดีกว่ำที่คิด
  - หลักสูตรเทคนิคกำรทำงำนเชิงรุกอย่ำงมั่นใจ
  - หลักสูตรกำรทำงำนเป็นทีมสู่ควำมสำเร็จ
  - หลักสูตรกำรพัฒนำทักษะกำรเป็นผู้ให้บริกำรคุณภำพ
   
   
   
   
   
  <<< Back
  Untitled Document
                       
    Home | บอกเล่าแนวความคิด | เรื่องเล่าน่าภูมิใจ | web นี้ให้อะไร | หลักสูตร | บริการ | ติดต่อผม |  Copyright @ Pakornblog.com