Untitled Document
Untitled Document
รูปปกหนังสือ
"โลกของการโค้ช"
(The World of Coaching)
เป็นหนังสือที่ผมตั้งใจเขียนขึ้นมา จากการเรียนรู้และประสบการณ์การโค้ช ในฐานะวิทยากร&โค้ชมืออาชีพ...เพื่อให้เป็น คู่มืออ้างอิงและฝึกฝนการโค้ช ในสไตล์ของตัวเองครับ!
ราคาเล่มละ 350 บาท
สั่งซื้อได้ที่นี่
 
right story
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 175
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 173
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 174
    ทั้งหมด »»  
 •   หัวหน้าทวงงานแล้วรู้สึกหงุดหงิดทุกที ควรแก้ไขอย่างไร?
 •   ความอยากในการทำงานจะลดลงเมื่อเจออุปสรรค จะให้กำลังใจตัวเองอย่างไร?
 •   การพัฒนาพนักงานในองค์กรเราควรพัฒนาคนเก่งหรือพัฒนาคนที่ไม่เก่งดี ?
    ตัวอย่างคำปรึกษาอื่นๆ»»  
   
  |
  หลักสูตร : การพัฒนาทักษะการคิดและการประยุกต์ใช้ (หลักสูตร 1 วัน)
  Thinking Develop&Applied (1 Day )
  หลักการและแนวความคิด
  สมอง คือ คอมพิวเตอร์มหัศจรรย์ มันมีอยู่แล้วในตัวของมนุษย์ทุกคน ขอเพียงแต่รู้จักพัฒนาและใช้มันให้คุ้มค่า ผลงานทางปัญญาก็จะเกิดขึ้นอีกมากมาย เราต้องสั่งให้สมองคิดในด้านที่เป็นประโยชน์ มิเช่นนั้น มันจะคิดตามความรู้สึกของเรา ซึ่งจะดีหรือไม่เราก็จะไม่สามารถรู้ได้
  ทักษะการคิด เป็นสิ่งที่เราต้องฝึกฝนและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ไม่สำคัญว่า คุณคิดอย่างไร แต่สำคัญที่คุณนำความคิดในเรื่องต่างๆ ไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์แก่ตัวเองและองค์กรอย่างไรมากกว่า ดังนั้น การเลือกคิดให้ถูกต้อง จึงเป็นสิ่งที่เหมาะสมที่สุด มากกว่าการคิดแบบไหนจึงจะดีกว่ากัน
  การเรียนรู้ทักษะการคิดเป็นเรื่องหนึ่ง แต่การนำทักษะการคิดไปใช้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง การเข้าใจหลักการของการคิด ในการจัดประเภทต่างๆ แล้วนำไปฝึกฝนให้เกิดความชำนาญ โดยการประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตให้ได้ผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ เช่น
  การเอาชนะอารมณ์เชิงลบ
  การแก้ปัญหา และอุปสรรค์ที่เกิดขึ้น
  การพัฒนาภาวะผู้นำในตัวเอง
           เป็นต้น
  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  เพื่อแลกเปลี่ยนแนวความคิด เรื่อง “การคิด” ของแต่ละบุคคล ว่าสามารถนำไปใช้ประโยชน์กับตัวเองและองค์กรได้มากน้อยแค่ไหน
  เพื่อให้เข้าใจและเรียนรู้ทักษะการคิด อย่างเป็นระบบในด้านต่างๆ แล้วสนำมาประยุกต์ใช้ได้ด้วยตัวเอง
  เพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้กำหนดแนวทางการพัฒนาทักษะการคิดของตัวเอง และสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองในเรื่องการคิดให้เป็นเชิงบวก และเกิดประโยชน์สูงสุด
  เนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
  Part I : สร้างทักษะการคิดแบบครบเครื่องด้วยตัวเอง
  สำรวจความเข้าใจเกี่ยวกับ “การคิด” ของตัวเอง
  คุณคิดอย่างไรกับเรื่องต่างๆ
  “การคิด” กำหนดการกระทำ
  สาเหตุของการทำให้คนคิดแตกต่างกัน
  คุณเป็นคน คิดบวก หรือ คิดลบ
  หลักการที่สำคัญๆ และการฝึกฝน
  o การคิดเชิงวิเคราะห์
  การคิดเชิงกลยุทธ์
  การคิดเชิงมโนทัศน์
  การคิดแก้ปัญหา
  การคิดเชิงสร้างสรรค์
  การคิดเชิงบูรณาการ
  Part II: การประยุกต์ใช้หลักการคิดด้วยตัวเอง
  คุณคือ เจ้าของ “การคิด” ของคุณ
  “การคิด” เป็นทางเลือกของคุณ
  เปลี่ยนความคิด . . . ชีวิตเปลี่ยน
  สร้างความเชื่อมั่นให้ตัวเอง
  กล้าฝัน . . . กล้าทำ
  การคิดอย่าง “ผู้นำ” ด้วยตัวคุณเอง
  การมีวินัยในตัวเอง
  รู้จักแก้ปัญหา
  สร้างทัศนคิติเชิงบวก
  การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
  ใฝ่รู้ คู่ คุณธรรม
  การประยุกต์หลักการคิดในการดำเนินชีวิต
  หลุมพรางทางความคิดของตัวเอง
  เทคนิคการเอาชนะหลุมพราง
  กำหนดเป้าหมายการพัฒนาตัวเอง
  สร้างแนวทางการเปลี่ยนแปลงตัวเอง
  การบ้านเพื่อนำไปฝึกฝน และพัฒนาตัวเอง
  แนวทางในการฝึกอบรม
  การฝึกอบรมในรูปแบบของการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ ( Adult Learning ) ทำให้ผู้เรียนรู้สามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที เพราะได้ดำเนินการคิดร่วมกันระหว่างการฝึกอบรมแล้ว
  การฝึกอบรมมีความหลากหลาย เพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย
  - การบรรยาย : เน้นเนื้อหาที่ใกล้ตัว เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้
  - Work Shop : กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
  - การนำเสนอ : เกิดการฝึกฝนการแสดงออกและทำงานเป็นทีม
  - การตอบคำถาม : จูงใจให้ผู้ฝึกอบรมได้คิด และแสดงความคิดเห็น
  กำหนดแนวทางให้ผู้เข้าฝึกอบรม ได้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับเปลี่ยนตัวเองทั้งด้านความคิด ความรู้สึกและการกระทำ โดยการพัฒนาตัวเอง ด้วยการฝึกฝนจนกลายเป็นธรรมชาติ
  การบ้านที่เป็นเป้าหมาย สามารถนำไปจัดทำเป็นโครงการในแง่ส่วนบุคคล และ/หรือ ทีม ที่เหมาะสมตามที่ตัวเองเลือก
  ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
  พนักงานระดับปฏิบัติการ
  หัวหน้างาน
  ผู้จัดการ
   

  <<<กลับหน้ารวมหลักสูตร