Untitled Document
Untitled Document
รูปปกหนังสือ
"โลกของการโค้ช"
(The World of Coaching)
เป็นหนังสือที่ผมตั้งใจเขียนขึ้นมา จากการเรียนรู้และประสบการณ์การโค้ช ในฐานะวิทยากร&โค้ชมืออาชีพ...เพื่อให้เป็น คู่มืออ้างอิงและฝึกฝนการโค้ช ในสไตล์ของตัวเองครับ!
ราคาเล่มละ 350 บาท
สั่งซื้อได้ที่นี่
 
right story
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 175
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 173
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 174
    ทั้งหมด »»  
 •   หัวหน้าทวงงานแล้วรู้สึกหงุดหงิดทุกที ควรแก้ไขอย่างไร?
 •   ความอยากในการทำงานจะลดลงเมื่อเจออุปสรรค จะให้กำลังใจตัวเองอย่างไร?
 •   การพัฒนาพนักงานในองค์กรเราควรพัฒนาคนเก่งหรือพัฒนาคนที่ไม่เก่งดี ?
    ตัวอย่างคำปรึกษาอื่นๆ»»  
   
  |
  หลักสูตร : เทคนิคการขาย สำหรับ นักขายในฐานะที่ปรึกษา (หลักสูตร 1 วัน)
  Sales Consult (1 Day )
  หลักการและแนวความคิด
  ลูกค้า คือ จุดที่ต้องเน้นให้ความสำคัญ การดำเนินการเพื่อช่วยให้ลูกค้าแก้ปัญหาทางธุรกิจ และได้รับผลลัพธ์เชิงบวกวัดได้ คือ เป้าหมายพื้นฐานของการทำการขายทั้งหมด
  ลูกค้าต้องการที่จะทำธุรกิจกับนักขายที่เข้าใจตัวเขา ภาระหน้าที่ของเขาและปัญหาของเขา เขาต้องการที่จะทำธุรกิจกับใครก็ตามที่มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในสถานการณ์ ลูกค้าต้องการที่ปรึกษาผู้สามารถที่จะเพิ่มคุณค่าให้กับสถานการณ์ของตน
  พนักงานขายที่ดีต้องพยายามยกระดับตัวเองจากการเป็นเซลล์ (Sales) มาเป็นที่ปรึกษา(Consultant) ของลูกค้า การเป็นที่ปรึกษาของลูกค้า ต้องใช้เวลาและความพยายามที่จะเข้าใจความต้องการ รวมทั้งแก้ปัญหาของลูกค้า และจะต้องช่วยหาคำตอบที่ดีที่สุด (Solutions) ให้กับความต้องการและปัญหานั้นๆอย่างสม่ำเสมอ
  การพัฒนาตัวเองให้ก้าวหน้าและประสบความสำเร็จนั้นขึ้นอยู่กับความต้องการอย่างแรงกล้าและความมุ่งมั่น ที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงความคิดและวิธีการในการทำงาน เพื่อไปให้ถึงจุดที่ตั้งความหวังไว้ วิธีหนึ่ง คือ การทดลองลงมือทำ และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ได้จากความผิดพลาดทั้งหลาย
  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  เพื่อสร้างพื้นฐานความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นนักขายในฐานะที่ปรึกษา (Consultant) ให้กับลูกค้าในเชิงเทคนิคมากกว่าแค่นำเสนอขายเท่านั้น
  เพื่อทำให้สามารถนำศักยภาพที่เป็นจุดเด่นและความรู้ความ สามารถของผู้เข้าฝึกอบรมออกมาใช้ในการสร้างโอกาสทางการขายได้อย่างเหมาะสมด้วย Style ของตัวเอง
  เพื่อพัฒนาให้ผู้เข้าฝึกอบรม กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง โดยการออกจากพื้นที่แห่งความคุ้นเคย (Comfort Zone) และลงมือทำเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
  เพื่อสร้างเสริมทัศนคติเชิงบวกในงานขายสำหรับช่างเทคนิค ทำให้นำสิ่งที่มีคุณค่าภายในตัวเองที่ลูกค้าต้องการออกมาสร้างโอกาสทางการขายให้เกิดขึ้น
  เนื้อหาของหลักสูตร
  สำรวจตัวคุณเองเรื่องงานขายในทัศนคติของคุณ การพัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอ
  นิยามงานขายคืออะไร ?
  คุณมีความชอบในงานขายแค่ไหน ?
  คุณมีคุณค่าที่ลูกค้าต้องการอะไรบ้าง ?
  ถ้าต้องนำเสนอขาย คุณคิดจะทำอย่างไร ?
  กระบวนการขายพื้นฐาน
  ค้นหาความต้องการซื้อของลูกค้า
  วิเคราะห์ Solution ที่เหมาะสมเพื่อนำเสนอ
  บริหารงานขายด้วย Sales Pipeline
  เข้าถึงบุคคลที่ตัดสินใจได้
  วางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ
  เทคนิคการเจรจาต่อรอง
  ดำเนินการปิดการขายแบบ WIN : WIN
  มุ่งมั่นในเป้าหมาย
  สร้างทัศนคติเชิงบวกในงานขาย
  การมีวินัยในตัวเอง
  มนุษยสัมพันธ์
  ความรับผิดชอบ
  คุณลักษณะเด่นของนักขายในฐานะที่ปรึกษา  
  มีความเชี่ยวชาญเรื่อง Solution ที่ นำเสนออย่างแท้จริง
  นำเสนอข้อมูลที่เป็นจริงในด้านเทคนิค อย่างครบถ้วน
  สร้าง Solution ร่วมกับลูกค้า เพื่อให้ เกิดประโยชน์สูงสุด
  ค้นหาความต้องการที่แท้จริงของ ลูกค้ามากกว่านำเสนอขาย
  มุ่งมั่นที่จะทำให้ลูกค้า เกิดความเข้าใจ ใน Solution
  กำหนดแนวทางการพัฒนาตัวเอง (การบ้านสำหรับฝึกฝน)
  แนวทางในการฝึกอบรม
  การฝึกอบรมใช้หลักการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้คิดและนำความรู้ที่ได้รับไปลงมือปฏิบัติได้ทันที เพราะเกิดความเข้าใจระหว่างการเรียนรู้ และกำหนดสิ่งที่จะนำไปปฏิบัติได้ด้วยตัวเอง
  การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ได้แสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน พร้อมลงมือเขียน “ เทคนิคการขายด้วยตัวเอง ” ขึ้นมาได้ ทำให้บรรยากาศสนุกสนาน ทุกคนได้รับประโยชน์จากการเรียนรู้อย่างแท้จริง
  วิทยากรทำหน้าที่อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ กระตุ้นให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้ดึงศักยภาพที่มีอยู่ของตัวเองออกมาใช้ให้มากที่สุด ทำให้มองเห็นจุดเด่นและคุณค่าของตัวเองที่ลูกค้ามองเห็นได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น
  แบบฝึกหัดเพื่อนำไปสร้างเป็นคัมภีร์การขายใน Style ของตัวเอง และสิ่งที่จะนำไปฝึกฝนเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดเป็นความเชี่ยวชาญ และเป็นธรรมชาติในอนาคต
  ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
  พนักงานขายสินค้าอุตสาหกรรม
  พนักงานขายทั่วไป
  ช่างเทคนิคที่ต้องเกี่ยวข้องกับลูกค้า
   

  <<<กลับหน้ารวมหลักสูตร