Untitled Document
Untitled Document
รูปปกหนังสือ
"โลกของการโค้ช"
(The World of Coaching)
เป็นหนังสือที่ผมตั้งใจเขียนขึ้นมา จากการเรียนรู้และประสบการณ์การโค้ช ในฐานะวิทยากร&โค้ชมืออาชีพ...เพื่อให้เป็น คู่มืออ้างอิงและฝึกฝนการโค้ช ในสไตล์ของตัวเองครับ!
ราคาเล่มละ 350 บาท
สั่งซื้อได้ที่นี่
 
right story
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 175
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 173
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 174
    ทั้งหมด »»  
 •   หัวหน้าทวงงานแล้วรู้สึกหงุดหงิดทุกที ควรแก้ไขอย่างไร?
 •   ความอยากในการทำงานจะลดลงเมื่อเจออุปสรรค จะให้กำลังใจตัวเองอย่างไร?
 •   การพัฒนาพนักงานในองค์กรเราควรพัฒนาคนเก่งหรือพัฒนาคนที่ไม่เก่งดี ?
    ตัวอย่างคำปรึกษาอื่นๆ»»  
   
  |
   

  Inhouse Group Coaching & Training

  หลักสูตร การพัฒนาทักษะผู้จัดการมือใหม่
  ( Package# 2 หลักสูตร 3-4 วัน 1 กลุ่ม)

    บทสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary)

      โปรแกรมการพัฒนาผู้จัดการเชิงบูรณาการ เหมาะสำหรับองค์กรที่ให้ความสำคัญกับความพร้อมของผู้จัดการ ทั้งในด้านการทำงาน, การบริหารทีมงาน และการดำเนินชีวิต เพื่อให้ผู้จัดการที่เป็นบุคลากรที่สำคัญในการนำพาทีมงานให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถบรรลุผลสำเร็จตามที่องค์กรกำหนดไว้และเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงในการแข่งขันเชิงธุรกิจที่มีความรุนแรง รวดเร็ว ได้อย่างมั่นคง
   ผู้จัดการคุณภาพควรมีความเก่งใน 3 ด้านคือ

       •  การคิดเชิงกลยุทธ์ ( Strategic Thinking ) สามารถกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย แผนงานได้ชัดเจน
       •  ภาวะความเป็นผู้นำ ( Leadership ) สามารถนำตัวเองและผู้อื่นได้
       •  การบริหารทีมในฐานะโค้ช ( Coaching Skill ) สามารถพัฒนาทีมให้ทีมงานมีความรับผิดชอบตัวเอง

     หลักสูตรย่อยในแต่ละเรื่องจะครอบคลุมเนื้อหา, แนวคิด และการประยุกต์ใช้อย่างครบถ้วนและสอดคล้องกันเพื่อให้ผู้จัดการสามารถนำไปใช้ในการทำงานได้จริง รวมทั้งแบบฝึกหัดสำหรับการนำไปฝึกฝนให้เกิดความต่อเนื่องจนเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นภายในทีมงานและองค์กรอย่างแท้จริง

     หลักการและเทคนิคที่ใช้ในการฝึกอบรมมุ่งเน้นที่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของผู้เรียนเป็นสำคัญ สร้างบรรยากาศการเรียนรู้และการนำไปใช้จริงด้วยเทคนิคการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ ( Adult Learning ) และรูปแบบการโค้ชชิ่ง ( Coaching ) ระหว่างการอบรมโดยผู้เรียนคิด แลกเปลี่ยน และกำหนดเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงของตัวเอง และสิ่งที่จะนำไปพัฒนาทีมงาน จึงเกิดผลลัพธ์ที่ผู้เรียนนำสิ่งที่เรียนรู้ไปปรับใช้แน่นอน

     โปรแกรมถูกออกแบบให้เกิดความสอดคล้องและการนำไปใช้อย่างต่อเนื่อง เพื่อผลลัพธ์ที่ยั่งยืน จึงมีเนื้อหาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติจริง, การนำไปฝึกฝน, การติดตามผลลัพธ์, การทักทายจากอาจารย์หลังการอบรม และพื้นที่อำนวยความสะดวกเพื่อการทบทวนหลังจากฝึกอบรม เพื่อให้ผู้เรียนและองค์กรได้รับประโยชน์สูงสุด

    แนวความคิดของโปรแกรมสำหรับการพัฒนาทักษะผู้จัดการมือใหม่
  • ผู้จัดการ/ผู้บริหารที่มีความสามารถและทำงานได้ประสบความสำเร็จ จะมีทักษะและความเชี่ยวชาญใน 3 ด้านคือ
    - ความสามารถในการคิดเชิงกลยุทธ์ู่
    - การมีภาวะความเป็นผู้นำในตัวเอง
    - การบริหารทีมงานในฐานะโค้ช้
  • การพัฒนาทักษะทั้ง 3 ด้านให้กับผู้จัดการ โดยการทำให้ผู้จัดการนำไปพัฒนาและฝึกฝนด้วยตนเองจนกลายเป็นธรรมชาติย่อมทำให้ผู้จัดการเป็นที่ยอมรับจากทั้งผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถบริหารทีมงานให้เป็นทีมเวิร์ค ทำให้งานมีประสิทธิผลและบรรลุเป้าหมายที่องค์กรต้องการ ได้
  • ผู้จัดการที่มีคุณภาพย่อมเป็นที่ต้องการขององค์กร ดังนั้น การพัฒนาให้ผู้จัดการมีความพร้อมใน การรับมือกับการแข่งขันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เป็นสิ่งจำเป็นและองค์กรต่างๆ ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะถ้าผู้จัดการมีความสามารถ ย่อมนำพาทีมงานทั้งทีมให้ประสบความสำเร็จได้ แต่ถ้า ผู้จัดการขาดทักษะในด้านต่างๆ ย่อมทำให้ทีมประสบความล้มเหลวและส่งผลต่อองค์กรโดยรวมแน่นอน
    วัตถุประสงค์ของโปรแกรม
  • เพื่อพัฒนาให้ผู้จัดการมีความพร้อมในทุกด้านที่สำคัญต่อการบริหารงาน และบริหารทีมงานให้ทำงานอย่าง มีประสิทธิผล
  • เพื่อให้เกิดความสอดคล้องในการนำทักษะต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและบริหารงานตาม Style ของตัวเอง
  • เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการพัฒนาและเกิดความมั่นใจในการนำไปใช้ โดยการฝึกฝนในแต่ละครั้งของแต่ละหัวเรื่อง
  • เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถแลกเปลี่ยน ประเด็นที่เกิดขึ้นหลังการนำไปปฏิบัติแล้ว กับอาจารย์ เพื่อให้สามารถปรับปรุงแก้ไขได้ถูกต้อง
    สิ่งที่คาดหวังว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลง
  • ผู้จัดการปรับเปลี่ยนตัวเองในด้านต่างๆ เช่น
     - การบริหารงานแบบมีเป้าหมายและแผนงาน
     - การให้ความสำคัญกับทีมงาน
     - การใช้เทคนิคการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา
     - การเป็นa้ชในทีมงานเพื่อให้พัฒนาตัวเอง
     - การมุ่งมั่นต่อเป้าหมายและรับผิดชอบต่อเป้าหมาย
  • บรรยากาศในการทำงานที่เกิดขึ้นใหม่ เช่น
     - การพูดคุยด้วยทัศนคติเชิงบวก
     - การทำงานเป็นทีมเวิร์ค
     - การมีส่วนร่วมในการทำงานภายในทีม
     - การยอมรับและไว้วางใจซึ่งกันและกัน
  • ผลกระทบในการทำงาน
     - งานสำเร็จอย่างมีประสิทธิผล
     - บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้
   
  รายชื่อหลักสูตรสำหรับโปรแกรมการพัฒนาทักษะผู้จัดการมือใหม่
     
  Package 3 Day (1กลุ่ม)
  Package 4 Day (1กลุ่ม)
  - หลักสูตรกำรพัฒนำควำมคิดเชิงกลยุทธ์
  - หลักสูตรกำรพัฒนำภำวะควำมเป็นผู้นำ
  - หลักสูตรกำรพัฒนำทักษะกำรสอนงำน
  - หลักสูตรกำรพัฒนำทักษะกำรคิดและกำรประยุกต์ใช้
  - หลักสูตรหลักสูตร งำนสำเร็จ . . . บริหำรทั้งเวลำ และ ตัวคุณ
  - หลักสูตร สร้ำงพลังกำรสื่อสำรและจูงใจผู้อื่น
  - หลักสูตรหัวหน้ำงำนพันธุ์แท้ขององค์กร
   
   
  <<< Back
  Untitled Document
                       
    Home | บอกเล่าแนวความคิด | เรื่องเล่าน่าภูมิใจ | web นี้ให้อะไร | หลักสูตร | บริการ | ติดต่อผม |  Copyright @ Pakornblog.com