Untitled Document
Untitled Document
รูปปกหนังสือ
"โลกของการโค้ช"
(The World of Coaching)
เป็นหนังสือที่ผมตั้งใจเขียนขึ้นมา จากการเรียนรู้และประสบการณ์การโค้ช ในฐานะวิทยากร&โค้ชมืออาชีพ...เพื่อให้เป็น คู่มืออ้างอิงและฝึกฝนการโค้ช ในสไตล์ของตัวเองครับ!
ราคาเล่มละ 350 บาท
สั่งซื้อได้ที่นี่
 
right story
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 175
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 173
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 174
    ทั้งหมด »»  
 •   หัวหน้าทวงงานแล้วรู้สึกหงุดหงิดทุกที ควรแก้ไขอย่างไร?
 •   ความอยากในการทำงานจะลดลงเมื่อเจออุปสรรค จะให้กำลังใจตัวเองอย่างไร?
 •   การพัฒนาพนักงานในองค์กรเราควรพัฒนาคนเก่งหรือพัฒนาคนที่ไม่เก่งดี ?
    ตัวอย่างคำปรึกษาอื่นๆ»»  
   
  |
  หลักสูตร : การบริหารงานเชิงกลยุทธ์และพัฒนาภาวะผู้นำ (หลักสูตร 2 วัน)
  Strategic & Leadership Development ( 2 Day )
  หลักการและแนวความคิด
  ผู้บริหารระดับสูงควรให้ความสำคัญกับงานเชิงกลยุทธ์โดยการทำงานผ่านการบริหารงานทีมงานให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด ดังนั้น ผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จจึงต้องพัฒนาตัวเองใน 3 เรื่องหลัก ดังนี้
  การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking)
  การพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership)
  การสร้างทัศนคติเชิงบวก (Positive Attitude)
  ผู้บริหารมีบทบาทที่สำคัญคือ การกำหนดวิสัยทัศน์, พันธกิจ และเป้าหมาย เป็นทิศทางให้กับทีมงานดำเนินการได้อย่างมีเป้าหมาย ก็จะนำพาทีมงานให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผล โดยการใช้ภาวะผู้นำในตัวของผู้บริหารเป็นตัวอย่างที่ดี และจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชาให้ยอมรับและไว้วางใจในฐานะผู้นำของทีมงาน
  การบริหารงานอย่างเป็นระบบ มีความเป็นมืออาชีพ ก็จะทำให้ทีมงานปฏิบัติงานอย่างมีแบบแผนและเป็นระบบมากยิ่งขึ้น สามารถที่จะรับมอบหมายงานที่ยุ่งยากและซับซ้อนมากยิ่งขึ้นได้ เพราะมีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทำให้สามารถเอาชนะการแข่งขันที่มีความรุนแรงมากขึ้นได้
  การพัฒนาทีมงานในปัจจุบัน จำเป็นที่ต้องใช้บทบาทของการเป็นโค้ชมากขึ้น เพราะบุคลากรไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามคำสั่งได้เพียงอย่างเดียวเพราะงานมีความยุ่งยากและซับซ้อน ทำให้ผู้ปฏิบัติงานต้องเป็นผู้เลือกวิธีการเหมาะสมในแต่ลักษณะงานด้วยตัวของเขาเอง ดังนั้น การโค้ชชิ่ง (Coaching) จึงเป็นวิธีการที่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันมากที่สุด
  การสร้างทัศนคติเชิงบวกในการทำงานจะทำให้สามารถก้าวข้ามปัญหาและอุปสรรค์ต่างๆ ไปได้ โดยไม่คิดว่าเป็นปัญหา แต่เป็นเรื่องที่ท้าทายความสามารถและการมีทัศนคติเชิงบวก ก็จะสามารถเอาชนะอารมณ์เชิงลบและจูงใจให้ทีมงานเกิดความกระตือรือร้นได้เพิ่มขึ้นอีกด้วย
  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  เพื่อทำให้ผู้บริหารมองเห็นแนวความคิดการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์และพัฒนาภาวะผู้นำได้ด้วยตัวเอง
  เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริหารปรับเปลี่ยนวิธีคิดและแนวทางการปฏิบัติงานของตัวเองเสียใหม่ ทำให้บรรลุเป้าหมายได้
  เพื่อให้เทคนิคและแนวทางในการโค้ชชิ่ง (Coaching) ทีมงานให้สามารถดึงศักยภาพของตัวเองออกมาใช้ให้มากที่สุด
  เพื่อสร้างแนวความคิดในการทำงานและบริหารงานด้วยทัศนคติเชิงบวกมากยิ่งขึ้น
  รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
  Day I : การคิดเชิงกลยุทธ์และพัฒนาภาวะผู้นำ
  การพัฒนาทักษะการคิดและการประยุกต์ใช้
  ภาพรวมของการคิด
  ทักษะการคิดประเภทต่างๆ
  การประยุกต์ใช้ในการทำงาน
  Workshop: กิจกรรมการคิดประเภทต่างๆ
  ผู้บริหารกับการคิดเชิงกลยุทธ์ในองค์กร
  กำหนดวิสัยทัศน์, พันธกิจ, เป้าหมาย
  การคิดเชิงกลยุทธ์และประยุกต์ใช้
  การจัดการเชิงกลยุทธ์ในการบริหารงาน
  Workshop: สร้างแนวการบริหารงานด้วยตัวเอง
  การพัฒนาภาวะผู้นำในตัวเอง
  ความเชื่อเกี่ยวกับผู้นำ
  หลุมพรางทางความคดที่สกัดกั้นความเป็นผู้นำ
  เทคนิคการเอาชนะหลุมพราง
  Workshop: สร้างเทคนิคการพัฒนาภาวะผู้นำของตัวเอง
  กรณีศึกษา: เทคนิคการเอาชนะหลุมพราง
  จิตวิทยาการบริหารและจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา
  เรียนรู้ธรรมชาติของมนุษย์
  การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
  เทคนิคการจูงใจให้ผู้อื่นยอมรับ
  การบริหารทีมงาน ได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน
  Workshop: กำหนดสิ่งที่จะนำไปพัฒนาทีมงาน
  Day II: การบริหาร ทีมงานและการโค้ชชิ่ง
  การบริหารงานอย่างเป็นระบบ
  การกำหนดเป้าหมาย
  การจัดทำแผนงานเชิงกลยุทธ์
  การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
  การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
  การประชุมอย่างสร้างสรรค์
  Workshop: กำหนดแนวทางการบริหารงานของตัวเอง
  การสร้างเสริมทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน
  เปลี่ยนความคิด...พลิกชีวิตคุณ
  การบริหารจัดการอารมณ์เชิงลบด้วย EQ
  เคล็ดลับการรักษาทัศนคติเชิงบวก
  Workshop: สร้างแนวความคิดเชิงบวกด้วยตัวเอง
  กรณีศึกษา: สร้างทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน
  ผู้นำในฐานะโค้ช
  หลักสำคัญของการเป็นโค้ช
  เทคนิคการโค้ชชิ่งทีมงาน
  แนวทางการดึงศักยภาพทีมงาน
  Workshop: สร้างแนวทางการโค้ชชิ่งของตัวเอง
  Role laying: การโค้ชชิ่ง แบบ 1:1 Coaching
  กระบวนการโค้ชชิ่ง (Coaching)
  การเตรียมตัวเพื่อการโค้ชชิ่ง
  ขึ้นตอนการดำเนินการโค้ชชิ่ง
  เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการโค้ชชิ่ง
  ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับ
  การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง
  แนวทางในการพัฒนาตามโปรแกรม
  การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง
   

  กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง

  การบรรยายเนื้อหา
  Work shop สร้างสถานการณ์
  เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
  การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
  วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง
  ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
  หัวหน้างาน
  ผู้จัดการ
   

  <<<กลับหน้ารวมหลักสูตร