Untitled Document
Untitled Document
รูปปกหนังสือ
"โลกของการโค้ช"
(The World of Coaching)
เป็นหนังสือที่ผมตั้งใจเขียนขึ้นมา จากการเรียนรู้และประสบการณ์การโค้ช ในฐานะวิทยากร&โค้ชมืออาชีพ...เพื่อให้เป็น คู่มืออ้างอิงและฝึกฝนการโค้ช ในสไตล์ของตัวเองครับ!
ราคาเล่มละ 350 บาท
สั่งซื้อได้ที่นี่
 
right story
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 175
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 173
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 174
    ทั้งหมด »»  
 •   หัวหน้าทวงงานแล้วรู้สึกหงุดหงิดทุกที ควรแก้ไขอย่างไร?
 •   ความอยากในการทำงานจะลดลงเมื่อเจออุปสรรค จะให้กำลังใจตัวเองอย่างไร?
 •   การพัฒนาพนักงานในองค์กรเราควรพัฒนาคนเก่งหรือพัฒนาคนที่ไม่เก่งดี ?
    ตัวอย่างคำปรึกษาอื่นๆ»»  
   
  |
  หลักสูตร : คุณเป็นได้…ดีกว่าที่คิด (หลักสูตร 1 วัน)
  You can do better (1 Day )
  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในความสำคัญของตัวเองและ พัฒนาคุณค่าในตัวเองตามแนวทางที่เหมาะสมโดยดึงศักยภาพที่ซ้อนเร้นอยู่ออกมาใช้
  เพื่อทำให้บุคลากรเลือกที่จะพัฒนาความสามารถของตัวเองโดยการสร้างความความเชื่อมั่นในตัวเอง ทำให้มีความปรารถนาที่จะพัฒนางานที่ทำอยู่ให้ดีขึ้น
  เพื่อทำให้บุคลากรปรับเปลื่ยนแนวความคิดของตัวเองต่องาน, เพื่อนร่วมงานหัวหน้างานและชีวิตของตัวเองใหม่ในการส่งเสริมทัศนคติเชิงบวกให้สูงขึ้น
  เพื่อสร้างแนวทางในการทำงานเป็นทีมเวิร์คที่ดีให้เกิดขึ้นโดยบุคลากร ทุกคนเห็นความสำคัญของตัวเองในการเป็นส่วนหนึ่งของทีม
  หัวข้อสำคัญของหลักสูตร
  ชีวิตเปลี่ยนแปลงด้วยคำถามง่ายๆ ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเลือก
  คุณคือใคร ?
  อะไรสำคัญสำหรับคุณ ?
  คุณมีแรงบันดาลใจแบบไหน ?
  ความสำเร็จของคุณคืออะไร ?
  อะไรคืออุปสรรคของคุณ ?
  คุณมีความเชื่อแบบไหน ?
  ทัศนคติ
  ความใฝ่รู้
  ความกล้าหาญ
  ความรับผิดชอบ
  การสื่อสารกับผู้อื่น
  การช่วยเหลือผู้อื่น
  เปลี่ยนวิธีคิด…พลิกชีวิตคุณ คุณ คือ บุคคลสำคัญของทีมเวิร์ค
  งานของคุณ
  เพื่อนร่วมงานของคุณ
  หัวหน้างานของคุณ
  ชีวิตของคุณ
  การให้ความสำคัญของทีม
  การสื่อสารและปฎิสัมพันธ์
  การใส่ใจซึ่งกันและกัน
  การสร้างกำลังใจให้กับทีม
  การบรรลุเป้าหมายร่วมกัน
  ขอบเขตของเนื้อหาการฝึกอบรม
  การฝึกอบรมจะมุ่งเน้นให้เข้าใจ และเกิดแรงบันดาลใจที่จะเป็นหัวหน้างานที่ดี ในสไตล์ของตัวเองซึ่งประกอบไปด้วย
   
  คุณคือผู้เยี่ยมยุทธ์ ( เชี่ยวชาญ ) ในงานของคุณ สำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้นำในตัวคุณ
  ศักยภาพของคุณ
  ความเชื่อมั่นในตัวเอง
  กล้าฝันกับเป้าหมาย
  ความสำเร็จเกิดขึ้นได้ทุกวัน
  ความหมายของผู้นำ
  ผู้นำใน Style ของคุณ
  ผู้นำ 5 ระดับ
  ผู้นำรอบทิศทาง ( 360 องศา )
  การเปลี่ยนแปลงตัวเอง หัวใจสู่ความสำเร็จ การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำด้วยตัวคุณเอง
  หลุมพรางสกัดกั้นศักยภาพของคุณ
  ก้าวข้ามหลุมพรางทางความคิด
  กำหนดเป้าหมายการเปลี่ยนแปลง
  เ ปลี่ยนวิธี....พลิกชีวิตคุณ
  สร้างเสริมทัศนคติเชิงบวก
  คุณสมบัติความเป็นผู้นำ
  การนำศักยภาพออกมาใช้
  ปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อม
  พึ่งพาตัวเอง
  การบริหารทีมงานอย่างสร้างสรรค์
  แนวทางการพัฒนาตามโครงการ
  การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำสิ่งที่เรียนรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที เพราะได้ดำเนินการคิดร่วมกันระหว่างการฝึกอบรมแล้ว
  กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง การฝึกอบรมมีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย
  การบรรยายเนื้อหา… เน้นเนื้อหาที่ใกล้ตัวเพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้
  Work shop สร้างสถานการณ์… กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลื่ยนซึ่งกันและกัน
  เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน… เกิดการฝึกฝนการแสดงออกและการทำงานเป็นทีม
  การตอบคำถาม … จูงใจให้ผู้ฝึกอบรมได้คิดและแสดงความคิดเห็น
  การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
  วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) กำหนดแนวทางให้ผู้เข้าอบรมได้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับเปลี่ยนตัวเอง ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง ทั้งด้านความคิด ความรู้สึกและการกระทำได้ และพัฒนาตัวเองด้วยการฝึกฝนด้วยตัวเองจนกลายเป็นธรรมชาติ
  ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
  หัวหน้างาน
  ผู้จัดการ

  <<<กลับหน้ารวมหลักสูตร