Untitled Document
Untitled Document
รูปปกหนังสือ
"โลกของการโค้ช"
(The World of Coaching)
เป็นหนังสือที่ผมตั้งใจเขียนขึ้นมา จากการเรียนรู้และประสบการณ์การโค้ช ในฐานะวิทยากร&โค้ชมืออาชีพ...เพื่อให้เป็น คู่มืออ้างอิงและฝึกฝนการโค้ช ในสไตล์ของตัวเองครับ!
ราคาเล่มละ 350 บาท
สั่งซื้อได้ที่นี่
 
right story
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 175
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 173
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 174
    ทั้งหมด »»  
 •   หัวหน้าทวงงานแล้วรู้สึกหงุดหงิดทุกที ควรแก้ไขอย่างไร?
 •   ความอยากในการทำงานจะลดลงเมื่อเจออุปสรรค จะให้กำลังใจตัวเองอย่างไร?
 •   การพัฒนาพนักงานในองค์กรเราควรพัฒนาคนเก่งหรือพัฒนาคนที่ไม่เก่งดี ?
    ตัวอย่างคำปรึกษาอื่นๆ»»  
   
  |
  หลักสูตร : งานสำเร็จ . . . บริหารทั้งเวลา และ ตัวคุณ (หลักสูตร 1 วัน)
  Time Management Effective (1 Day )
  หลักการและแนวความคิด
  งานที่เราทำอยู่ทุกวันนี้สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท คือ
  1. งานสำคัญและเร่งด่วน ( จำเป็นต้องทำทันที )
  2. งานสำคัญ แต่ ไม่เร่งด่วน ( ส่วนใหญ่จะลืม )
  3. งานไม่สำคัญ แต่ เร่งด่วน ( งานแทรก )
  4. งานไม่สำคัญ แต่ ไม่เร่งด่วน ( งานง่ายๆทำไปเรื่อยๆ
  การจัดสรรเวลาและจัดลำดับความสำคัญของงานให้ถูกต้องเหมาะสมกับความเป็นจริงและเป้าหมายได้มากเท่า ไหร่ ก็จะทำให้การทำงานของเรามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง นั้น ส่งผลให้องค์กรบรรลุเป้าหมายมากขึ้น
  การบริหารเวลา ( Time Management ) ที่ดีนั้นต้องคำนึงถึงการทำงานเป็นทีมด้วย เพราะงานที่เราทำอยู่นั้นอาจส่งผลกระทบกับหน่วยงานอื่นๆได้ ดังนั้น การกำหนดเป้าหมายของงานที่ชัดเจน, การวางแผนงานที่สามารถปฏิบัติได้,การจัดลำดั บความสำคัญของงานที่เหมาะสม และการลงมือทำด้วยความมุ่งมั่นย่อมเป็นปัจจัยที่สำคัญของการบริหารเวลาที่ดี
  การทำงานให้บรรลุผลสำเร็จนั้นย่อมต้องอาศัยทั้ง ทักษะในงาน (Hard Skill ) และ ทัศนคติเกี่ยว กับงาน
  ( Soft Skill ) ร่วมกันจึงจะทำให้งานเสร็จอย่างมีคุณภาพ แต่เราควรพัฒนาเรื่อง Soft Skill ให้มากหน่อย เพราะจะนำไปสู่การทำงานที่ดีขึ้นเองโดยอัตโนมัติ
  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  เพื่อทำให้ผู้เข้าฝึกอบรมเข้าใจความสำคัญของการบริหารเวลา โดยการจัดลำดับความสำคัญ ของงานและ การทำงานอย่างเป็นระบบ รวมทั้งการจัดสรรเวลาให้กับงานและชีวิตส่วนตัวได้มีความสมดุล
  เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถดึงศักยภาพออกมาใช้ในการทำงานเพิ่มขึ้นโดยการมีวินัยในตัวเองและมุ่งมั่นสู่เป้าหมายที่กำหนด อย่างมีความสุข
  เพื่อให้การพัฒนาครบถ้วนทุกด้าน ทั้ง คนคุณภาพ, งานคุณภาพและทีมคุณภาพ
  เนื้อหาของหลักสูตร
  คุณ คือ คนสำคัญทีม
  คุณเป็นได้ดีกว่า ที่คุณคิด
  หลุมพรางสกัดกั้นความสำเร็จ
  เปลี่ยนวิธีคิด ... พลิกชีวิตคุณ
  พัฒนาศักยภาพของคุณ ... คนคุณภาพ
  การมีวินัยในตัวเอง
  การมุ่งมั่นสู่เป้าหมาย
  การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  การรู้จักแก้ปัญหา
  ความรับผิดชอบ
  พัฒนางานของคุณ ... งานคุณภาพ
  เป้าหมาย (Goal) ชัดเจน
  การจัดลำดับความสำคัญของงาน
  การบริหารงานอย่างเป็นระบบ
  การจัดสรรเวลาทั้งเรื่องงานและชีวิตส่วนตัว
  พัฒนาทีมงานของคุณ ... ทีมคุณภาพ
  ปัจจัยสำคัญร่วมกัน
  องค์ประกอบสำคัญของทีมเวิร์ค
  ภารกิจสำคัญของทีม
  ทีมเวิร์ค ... ทีมในฝันของคุณ
  แนวทางในการพัฒนาตามโปรแกรม
  การฝึกอบรมในรูปแบบของการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ ( Adult Learning ) ทำให้ผู้เรียนรู้สามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที เพราะได้ดำเนินการคิดร่วมกันระหว่างการฝึกอบรมแล้ว
  การฝึกอบรมมีความหลากหลาย เพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย
  การบรรยาย : เน้นเนื้อหาที่ใกล้ตัว เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้
  Work Shop : กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
  การนำเสนอ : เกิดการฝึกฝนการแสดงออกและทำงานเป็นทีม
  การตอบคำถาม : จูงใจให้ผู้ฝึกอบรมได้คิด และแสดงความคิดเห็น
  กำหนดแนวทางให้ผู้เข้าฝึกอบรม ได้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับเปลี่ยนตัวเองทั้งด้านความคิด ความรู้สึกและการกระทำ โดยการพัฒนาตัวเอง ด้วยการฝึกฝนจนกลายเป็นธรรมชาติ
  การบ้านที่เป็นเป้าหมาย สามารถนำไปจัดทำเป็นโครงการในแง่ส่วนบุคคล และ/หรือ ทีม ที่เหมาะสมตามที่ตัวเองเลือก
  ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
  พนักงานระดับปฏิบัติการ
  หัวหน้างาน
  ผู้จัดการ
   

  <<<กลับหน้ารวมหลักสูตร