Untitled Document
Untitled Document
รูปปกหนังสือ
"โลกของการโค้ช"
(The World of Coaching)
เป็นหนังสือที่ผมตั้งใจเขียนขึ้นมา จากการเรียนรู้และประสบการณ์การโค้ช ในฐานะวิทยากร&โค้ชมืออาชีพ...เพื่อให้เป็น คู่มืออ้างอิงและฝึกฝนการโค้ช ในสไตล์ของตัวเองครับ!
ราคาเล่มละ 350 บาท
สั่งซื้อได้ที่นี่
 
right story
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 175
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 173
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 174
    ทั้งหมด »»  
 •   หัวหน้าทวงงานแล้วรู้สึกหงุดหงิดทุกที ควรแก้ไขอย่างไร?
 •   ความอยากในการทำงานจะลดลงเมื่อเจออุปสรรค จะให้กำลังใจตัวเองอย่างไร?
 •   การพัฒนาพนักงานในองค์กรเราควรพัฒนาคนเก่งหรือพัฒนาคนที่ไม่เก่งดี ?
    ตัวอย่างคำปรึกษาอื่นๆ»»  
   
  |
  หลักสูตร : การพัฒนาทักษะการคิดเพื่อแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (หลักสูตร 1 วัน)
  Problem Solving & Decision Making (1 Day )
  หลักการและแนวความคิด
  การคิดที่ถูกต้องนำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และกล้าในการตัดสินใจ โดยใช้ทั้งข้อมูล, ความคิดอย่างเป็นธรรมและเทคนิคต่างๆ เพื่อช่วยให้ปัญหาและอุปสรรคที่พบเจอเป็นเรื่องท้าทาย ไม่ใช่ความเครียด ความกังวลหรือความกลัวอีกต่อไป
  การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องฝึกฝนอยู่เป็นประจำ เนื่องจากปัญหาและอุปสรรคเกิดขึ้นเป็นเรื่องธรรมชาติ ดังนั้น เราต้องยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นและไม่ยอมแพ้ต่อปัญหา จึงควรจะ...
  เตรียมพร้อมรับมือกับปัญหา
  เผชิญกับสถานการณ์แห่งความจริง
  มองที่เป้าหมายไม่ใช่อุปสรรค
  กล้าตัดสินใจด้วยความเชื่อมั่น
  ยอมรับในผลลัพธ์เพื่อพัฒนาตัวเองต่อไป
  การเรียนรู้เครื่องมือในการคิดให้เข้าใจยังไม่เพียงพอ ต้องสามารถนำคุณสมบัติต่างๆ มาประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ต่างๆ ให้เหมาะสมกับ Style ของตัวเองจึงจะเป็นนักแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์อย่างแท้จริง ซึ่งจะมีแนวความคิดเบื้องต้นดังนี้...
  มองปัญหาเป็นโอกาสของการพัฒนา
  การลงมือทำให้ได้ความสำเร็จกับประสบการณ์
  การคิดเชิงบวกเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆ
  เผชิญกับปัญหาด้วยความเชื่อมั่นในตัวเอง
  หลักการแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบนั้น ควรให้ความสำคัญในเรื่อง...
  การพัฒนาความคิดด้านต่างๆ
  การพัฒนาทักษะและการประยุกต์ใช้
  การมีแนวความคิดเชิงบวกต่อปัญหาและอุปสรรค
  การมุ่งมั่นและรับผิดชอบต่อเป้าหมาย
  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องการคิดในด้านต่างๆ แล้วเลือกใช้ตามความเหมาะสมของปัญหาและอุปสรรคในแต่ละเหตุการณ์ด้วย Style ของผู้เรียน
  เพื่อสร้างเทคนิคการฝึกฝนทักษะการแก้ปัญหาของตัวเองอย่างมีระบบ
  เพื่อใช้เทคนิคในการตัดสินใจที่ถูกต้องในแต่ละสถานการณ์ด้วยแนวความคิดของตัวเอง
  เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้หลักการ, เทคนิค และกระบวนการในการแห้ปัญหาและการตัดสินใจผ่าน Workshop, กรณีศึกษา, การแลกเปลี่ยนและ Role Playing อยู่ตลอดเวลา
  รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร (การพัฒนาทักษะการคิดเพื่อแก้ปัญหาและตัดสินใจ)
  สำรวจแนวความคิดด้านทักษะการคิดของตัวเอง
  ความหมายของทักษะการคิด
  การคิดแบบต่างๆ และการประยุกต์ใช้
  หลักสำคัญของการพัฒนาทักษะการคิด
  คุณเป็นนักคิด Style ไหน?
  Workshop: ทดสอบการคิดเชิงวิเคราะห์
  การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
  หลุมพรางทางความคิดเกี่ยวกับปัญหา
  เทคนิคการเอาชนะหลุมพราง
  การเลือกใช้เครื่องมือในการแก้ปัญหาด้วยตัวเอง
  การเป็นนักแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์
  กรณีศึกษา: การเลือกใช้ทักษะในการแก้ปัญหา
  การพัฒนาทักษะการตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆ
  สาเหตุของการไม่กล้าตัดสินใจ
  องค์ประกอบสำคัญของการกล้าตัดสินใจ
  การพัฒนาทักษะการตัดสินใจของตัวเอง
  Role Play: การใช้ข้อมูล, ความคิดและเทคนิคในการตัดสินใจ
  การสร้างทัศนคติเชิงบวกในการแก้ปัญหาและตัดสินใจ
  เปลี่ยนความคิด...ก้าวข้ามอุปสรรค
  การสร้างมุมมองเชิงบวกกับปัญหา
  การรับผิดชอบในการตัดสินใจทุกเรื่อง
  กำหนดทางเลือกเพื่อการตัดสินใจที่แม่นยำ
   
  การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและพัฒนาตนเอง
  แนวทางในการฝึกอบรม
  การฝึกอบรมในรูปแบบของการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ ( Adult Learning ) ทำให้ผู้เรียนรู้สามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที เพราะได้ดำเนินการคิดร่วมกันระหว่างการฝึกอบรมแล้ว
  การฝึกอบรมมีความหลากหลาย เพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย
  - การบรรยาย : เน้นเนื้อหาที่ใกล้ตัว เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้
  - Work Shop : กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
  - การนำเสนอ : เกิดการฝึกฝนการแสดงออกและทำงานเป็นทีม
  - การตอบคำถาม : จูงใจให้ผู้ฝึกอบรมได้คิด และแสดงความคิดเห็น
  กำหนดแนวทางให้ผู้เข้าฝึกอบรม ได้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับเปลี่ยนตัวเองทั้งด้านความคิด ความรู้สึกและการกระทำ โดยการพัฒนาตัวเอง ด้วยการฝึกฝนจนกลายเป็นธรรมชาติ
  การบ้านที่เป็นเป้าหมาย สามารถนำไปจัดทำเป็นโครงการในแง่ส่วนบุคคล และ/หรือ ทีม ที่เหมาะสมตามที่ตัวเองเลือก
  ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
  พนักงานระดับปฏิบัติการ
  หัวหน้างาน
  ผู้จัดการ
   

  <<<กลับหน้ารวมหลักสูตร