Untitled Document
Untitled Document
รูปปกหนังสือ
"โลกของการโค้ช"
(The World of Coaching)
เป็นหนังสือที่ผมตั้งใจเขียนขึ้นมา จากการเรียนรู้และประสบการณ์การโค้ช ในฐานะวิทยากร&โค้ชมืออาชีพ...เพื่อให้เป็น คู่มืออ้างอิงและฝึกฝนการโค้ช ในสไตล์ของตัวเองครับ!
ราคาเล่มละ 350 บาท
สั่งซื้อได้ที่นี่
 
right story
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 175
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 173
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 174
    ทั้งหมด »»  
 •   หัวหน้าทวงงานแล้วรู้สึกหงุดหงิดทุกที ควรแก้ไขอย่างไร?
 •   ความอยากในการทำงานจะลดลงเมื่อเจออุปสรรค จะให้กำลังใจตัวเองอย่างไร?
 •   การพัฒนาพนักงานในองค์กรเราควรพัฒนาคนเก่งหรือพัฒนาคนที่ไม่เก่งดี ?
    ตัวอย่างคำปรึกษาอื่นๆ»»  
   
  |
  หลักสูตร : คิดดี ทำดี พิชิตความสำเร็จ (หลักสูตร 1 วัน)
  หลักการและแนวความคิด
  คิดดี หมายถึง
  การคิดที่ไม่ยอมแพ้ปัญหาและอุปสรรคแล้วคิดวิธีแก้ไข
  การคิดที่กระตุ้นให้ตัวเองเกิดความกระตือรือร้น
  การมองเหตุการณ์และผู้อื่นในด้านดีมากกว่าด้านไม่ดี
  การสร้างความรู้สึกที่ดี แม้สิ่งที่เผชิญอยู่จะทำให้เครียด กังวล ก็ตาม
  ทำดี หมายถึง
  การปฏิบัติงานด้วยความรักและความรับผิดชอบ
  การปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น ไม่ย่อท้อ
  การปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างที่ต้องการให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อเรา
  การคำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการกระทำด้วยความระมัดระวัง
  พิชิตความสำเร็จ หมายถึง
  การมีเป้าหมาย แผนงานและลงมือทำจนกว่าจะสำเร็จ
  การให้ความสำคัญกับเป้าหมายขององค์กร เสมือนหนึ่งเป้าหมายของตัวเอง
  การทำงานเชิงรุก อย่างมีกลยุทธ์ และปฏิบัติตามแผนงาน
  มองเป้าหมายเป็นเรื่องท้าทายและมุ่งมั่น ทุ่มเท จนสำเร็จ
  คนที่ประสบความสำเร็จมักจะมีคุณสมบัติดังนี้
  กำหนดเป้าหมายอย่างชัดเจน
  ปฏิบัติงานตามแผนงานอย่างต่อเนื่อง
  มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ทีมงาน และตัวเอง
  ให้ความสำคัญกับการทำงานเป็นทีมเวิร์คที่ดี
  สามารถกระตุ้นและให้กำลังใจตัวเองได้ (Proactive)
  พัฒนาและเปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่ตลอดเวลา
  การพัฒนาบุคลากรให้มีแนวความคิดที่ดี มีความรักในงานและองค์กร ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ทุ่มเทการทำงานด้วยความรับผิดชอบ และพัฒนาตัวเองเพื่อให้สามารถพิชิตเป้าหมายได้ จะทำให้เกิดความสามัคคีในการทำงานเป็นทีม และทำให้บุคลากรมีความสุขในการทำงานมากขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายตามที่องค์กรต้องการ ด้วยความเต็มใจของบุคลากร
  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  เพื่อทำให้ผู้เรียนเข้าใจแนวความคิดที่ดีและการปฏิบัติตัวในด้านดี เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จอย่างแท้จริง
  เพื่อจูงใจให้ผู้เรียนเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเอง ดังนี้
  มองเป้าหมายเป็นเรื่องท้าทายและอยากทำให้ได้
  สร้างแนวความคิดเชิงบวกแทนที่แนวความคิดเชิงลบได้ด้วยตัวเอง
  สามารถจัดการอารมณ์เชิงลบได้อย่างทันท่วงที (EI)
  กระตุ้นและจูงใจตัวเองจากความท้อถอยได้
  สนุก และมีความสุขกับการมุ่งมั่นสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้
  เพื่อทำให้ผู้เรียนมีวิธีการที่จะใช้ในการพัฒนาตัวเอง ตามความเหมาะสมที่ผู้เรียนเป็นผู้เลือกเอง ทำให้เกิดการนำไปใช้อย่างแน่นอน
  เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสทดลองปฏิบัติจริง (Workshop) จึงเกิดความเข้าใจในการปรับใช้ได้อย่างแท้จริง
  เนื้อหาของหลักสูตร
  อานุภาพการสร้างความคิดที่ดีด้วยตัวเอง
  ความคิด..นำไปสู่การกระทำ
  สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการทำงาน
  หลุมพรางทางความคิดเชิงลบในสถานการณ์ต่างๆ
  วิธีการเอาชนะแนวความคิดเชิงลบ
  Workshop: ค้นหาวิธีการเอาชนะหลุมพรางด้วยตัวเอง
  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทำงานให้ดี
  วงจรสร้างพฤติกรรม
  การเปลี่ยนความคิด..ชีวิตเปลี่ยน..พฤติกรรมเปลี่ยน
  การสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น
  การทำงานเชิงรุก มุ่งมั่น ทุ่มเทในการทำงาน
  Workshop: สิ่งที่คุณจะนำไปปฏิบัติกับการทำงาน
  การบ้านเพื่อนำไปฝึกฝนและปฏิบัติ
  คุณสมบัติของผู้ประสบความสำเร็จในการทำงาน
  กำหนดเป้าหมายชัดเจนและมีแผนงานรองรับ
  การรู้จักแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
  รักในงานที่ทำและรับผิดชอบกับเป้าหมาย
  มีทัศนคติที่ดีต่อตัวเอง งาน ทีม และองค์กร
  การให้ความสำคัญกับทีมเวิร์ค
  Workshop: คุณสมบัติที่คุณเลือกนำไปพัฒนา
  กรณีศึกษา: คิดดี ทำดี พิชิตความสำเร็จ
  การสร้างจิตสำนึกที่ดี...พิชิตเป้าหมาย
  พัฒนาคุณสมบัติ 4 รัก
  สร้างจิตสำนึกรักในงาน
  สร้างจิตสำนึกรักในทีมงาน
  สร้างจิตสำนึกในองค์กร
  สร้างแรงบันดาลใจด้วยตัวเอง
  แนวทางการดำเนินการเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างยั่งยืน
  การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง
  กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
  การบรรยายเนื้อหา
  Work shop สร้างสถานการณ์
  เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
  การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
  วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง
  ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
  หัวหน้างาน
  ผู้จัดการ
   

  <<<กลับหน้ารวมหลักสูตร