Untitled Document
Untitled Document
รูปปกหนังสือ
"โลกของการโค้ช"
(The World of Coaching)
เป็นหนังสือที่ผมตั้งใจเขียนขึ้นมา จากการเรียนรู้และประสบการณ์การโค้ช ในฐานะวิทยากร&โค้ชมืออาชีพ...เพื่อให้เป็น คู่มืออ้างอิงและฝึกฝนการโค้ช ในสไตล์ของตัวเองครับ!
ราคาเล่มละ 350 บาท
สั่งซื้อได้ที่นี่
 
right story
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 175
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 173
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 174
    ทั้งหมด »»  
 •   หัวหน้าทวงงานแล้วรู้สึกหงุดหงิดทุกที ควรแก้ไขอย่างไร?
 •   ความอยากในการทำงานจะลดลงเมื่อเจออุปสรรค จะให้กำลังใจตัวเองอย่างไร?
 •   การพัฒนาพนักงานในองค์กรเราควรพัฒนาคนเก่งหรือพัฒนาคนที่ไม่เก่งดี ?
    ตัวอย่างคำปรึกษาอื่นๆ»»  
   
  |
  หลักสูตร : การพัฒนาผู้จัดการฝ่ายขายมืออาชีพ 12 ครั้ง
  (หลักสูตรระยะยาว 12 ครั้ง)
  หลักการและแนวคิด
  ปัจจุบัน ธุรกิจภายใต้การแข่งขันที่รุนแรง โดยเฉพาะการแข่งขันแบบไร้พรมแดนระดับโลก และการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมตลอดเวลา ด้วยเหตุผลนี้ธุรกิจจึงต้องมี การจัดการเชิงกลยุทธ์ที่แข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ ธุรกิจจะต้องปรับปรุงการจัดการเชิงกลยุทธ์ให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีเหนือกว่าคู่แข่งขัน
  ผู้จัดการฝ่ายขายที่ต้องการประสบความสำเร็จในอนาคต จะต้องเริ่มต้นด้วยการศึกษาการจัดการเชิงกลยุทธ์เพราะสภาพแวดล้อมของธุรกิจมีความสลับซับซ้อนและ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งธุรกิจจะต้องปรับตัว ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงนั้น ถ้าผู้จัดการฝ่ายขายขาดความชำนาญในการกำหนดกลยุทธ์ และการปฏิบัติตามกลยุทธ์ก็จะทำให้ธุรกิจต่อสู้กับคู่แ ข่งขันไม่ได้
  กุญแจสำคัญอันหนึ่งที่เป็นคุณลักษณะขององค์กรและทีมงานที่เปี่ยมด้วยสมรรถนะก็คือ พวกเขาต่างมีภาพที่ชัดเจนต่อสิ่งที่พวกเขาพยายามสร้างขึ้นมาร่วมกัน พวกเขามีความเข้าใจและกระตือรือร้นในด้านเป้าหมายหลักและการแบ่งปันค่านิยมร่วมแก่กัน ทั้งค่านิยม(Valves) พันธกิจ(Mission) และวิสัยทัศน์(Vision)ได้ก่อให้เกิดลักษณะเฉพาะที่เชื่อม บุคลากร ทีมงาน และองค์กร ให้สามารถตอบสนองและจัดการกับสถานการณ์ใหม่ๆใดๆได้เป็นอย่างดี
  ผู้จัดการฝ่ายขายจึงต้องมีแนวความคิดที่จะสร้างและพัฒนาทีมงานให้มีความรู้ ความสามารถ ความกระตือร ือร้น และความมุ่งมั่น ที่จะผลักดันยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด โดยการมุ่งเน้นให้ทุกๆคนในทีมงานได้มีโอกาสเติบโตและขึ้นมาบริหารงานให้กับบริษัทในตำแหน่งที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคต
  การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำให้แก่ผู้จัดการฝ่ายขายนับว่าเป็นความจำเป็นอย่างมาก เพราะยอดขายของบริษัทได้ผูกกับผู้จัดการฝ่ายขาย ที่ต้องผลักดันผลงานผ่านทีมงานขายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ดังนั้นผู้จัดการฝ่ายขายจึงต้องเป็นผู้นำที่ทรงคุณค่าและสามารถคิดเชิงกลยุทธ์ได้อย่างดีเยี่ยม
  ความคาดหวังของผู้บริหารระดับสูงต่อผู้จัดการฝ่ายขาย
  การคิดเชิงกลยุทธ์
  ความสามารถในการหาวิธีการหรือทางเลือกที่ดีที่สุด ท่ามกลางสถานการณ์ที่อาจมี อุปสรรคและความไม่แน่นอน เพื่อนำไปสู่เป้าหมายยอดขายที่ตั้งไว้
  การจัดการเชิงกลยุทธ์ : กระบวนการซึ่งรวมกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 3 ประการ คือ
  1. การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์
  2. การกำหนดกลยุทธ์
  3. การปฏิบัติตามกลยุทธ์และการควบคุม
  ความรับผิดชอบในฐานะผู้จัดการฝ่ายขาย : ผู้ประสบความสำเร็จ รับผิดชอบ 7 ประการนี้
  1. กำหนดเป้าหมายยอดขายและดำเนินการให้บรรลุผลสำเร็จ
  2. สร้างนวัตกรรมและหาตลาดรองรับ
  3. การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
  4. กำหนดลำดับความสำคัญของงานและทำงานที่สำคัญ
  5. จดจ่อกับกิจกรรมที่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงสูงสุด
  6. สร้างผลงานและเก็บเกี่ยวผลลัพธ์
  7. เป็นผู้จัดการที่ดีให้เป็นแบบอย่างแก่ทีมงาน
  ความเป็นผู้นำรอบทิศทาง(360 องศา) : ผู้จัดการฝ่ายขายพัฒนาตัวเองเพื่อเป็นผู้นำ
  1.รับฟังและเข้าใจผู้อื่น
  2. การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
  3. การมุ่งมั่นทุ่มเทกับเป้าหมาย
  4. การสร้างและพัฒนาทีมงานขาย
  5. การมีทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน
  หัวข้อหลักในการพัฒนาผู้จัดการฝ่ายขายมืออาชีพ
  ตรวจสอบ/ตรวจทาน/ประเมิน ประเด็นสำคัญ
  วิสัยทัศน์/เป้าหมาย ของผู้บริหารระดับสูง
  เป้าหมายของทีมงานขาย
  สุขภาพของผู้จัดการฝ่ายขาย
  การปรับแนวคิดพื้นฐานในการบริหารงานขาย
  การวิเคราะห์ตลาด
  การประเมินสถานการณ์การแข่งขัน
  การประเมินความพร้อมของทีมงาน
  การประเมินทัศนคติของผู้จัดการ
  การจัดการเชิงกลยุทธ์
  การคิดเชิงกลยุทธ์
  การกำหนดเป้าหมาย
  การวางแผนดำเนินงาน
  การบริหารทีมงานอย่างสร้างสรรค์เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย
  คุณสมบัติภาวะความเป็นผู้นำ
  การสร้างทีมเวิร์คในฝัน
  การบริหารจัดการข้อมูล
  กำหนดกลวิธีในการดำเนินงาน
  การพัฒนาทีมงานเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิผล
  การพัฒนาตัวเอง
  การพัฒนาทีมงาน
  การพัฒนาตลาด
  การพัฒนาเครือข่ายพันธมิตร
  การพัฒนาโครงการสนับสนุน

  แผนดำเนินการ Coaching ตลอดโปรแกรม
  สัปดาห์ที่1 : ประชุมทีมงานทั้งหมดเพื่อกำหนดเป้าหมาย
  สัปดาห์ที่2 : กำหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์
  สัปดาห์ที่3 : เขียนแผนงานเพื่อนำไปสู่แผนปฏิบัติงาน
  สัปดาห์ที่4 : ประกาศเป้าหมายและแผนงานสู่ทีมงาน
  สัปดาห์ที่5 : ตรวจสอบและปรับปรุงแผนงานเชิงกลยุทธ์ (Meeting & Work Shop)
  สัปดาห์ที่6 : ตรวจสอบและปรับปรุงแผนงานเชิงกลยุทธ์ (Meeting & Work Shop)
  สัปดาห์ที่7 : ตรวจสอบและปรับปรุงแผนงานเชิงกลยุทธ์ (Meeting & Work Shop)
  สัปดาห์ที่8 : โครงการสนับสนุนเพิ่มเติม
  สัปดาห์ที่9 : เทคนิคการเขียน “คัมภีร์บริหารงานขาย’ ด้วยตัวเอง
  สัปดาห์ที่10 : เทคนิคการเขียน “ โครงการพัฒนาทีมงานขายคุณภาพ ” ด้วยตัวเอง
  สัปดาห์ที่11 : เทคนิคการเขียน “ การเขียนและการนำเสนอโครงการต่างๆ ” ด้วยตัวเอง
  สัปดาห์ที่12 : การสรุปผลและประเมิลผลของโปรแกรม
  กลุ่มผู้เข้าอบรม
  ผู้สังเกตการณ์
  ผู้บริหารงานขาย
  หัวหน้างานทีมงานขาย
  ผู้บริหารงานการตลาด
  ผู้จัดการการตลาด
  ทีมงานการตลาดที่เกี่ยวข้อง
  กรรมการผู้จัดการ
  รองกรรมการผู้จัดการ
   
  บริษัทที่ได้เข้าร่วมหลักสูตรนี้
  บริษัท เอเวอร์มีเดีย จำกัด
  บริษัท ดิจิตอลคอม จำกัด
  บริษัท ซินโดม จำกัด
  บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
   
   
   
  <<<กลับหน้ารวมหลักสูตร