Untitled Document
Untitled Document
รูปปกหนังสือ
"โลกของการโค้ช"
(The World of Coaching)
เป็นหนังสือที่ผมตั้งใจเขียนขึ้นมา จากการเรียนรู้และประสบการณ์การโค้ช ในฐานะวิทยากร&โค้ชมืออาชีพ...เพื่อให้เป็น คู่มืออ้างอิงและฝึกฝนการโค้ช ในสไตล์ของตัวเองครับ!
ราคาเล่มละ 350 บาท
สั่งซื้อได้ที่นี่
 
right story
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 175
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 173
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 174
    ทั้งหมด »»  
 •   หัวหน้าทวงงานแล้วรู้สึกหงุดหงิดทุกที ควรแก้ไขอย่างไร?
 •   ความอยากในการทำงานจะลดลงเมื่อเจออุปสรรค จะให้กำลังใจตัวเองอย่างไร?
 •   การพัฒนาพนักงานในองค์กรเราควรพัฒนาคนเก่งหรือพัฒนาคนที่ไม่เก่งดี ?
    ตัวอย่างคำปรึกษาอื่นๆ»»  
   
  |
   

  Inhouse Group Coaching & Training

  หลักสูตร การสร้างภาวะผู้นำและทัศนคติเชิงบวกกับทีมงาน
  ( Package# 4 หลักสูตร 6-8 วัน 4 กลุ่ม)

    บทสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary)

     โรงงานอุตสาหกรรมต้องใช้บุคลากรจำนวนมากในการบริหารการผลิตให้มีประสิทธิผล การบังคับบัญชาได้มีการจัดแบ่งอย่างชัดเจนและมีบุคลากรที่ต้องเกี่ยวข้องกับการผลิตค่อนข้างมาก ทำให้เกิดประเด็นปัญหาต่างๆ ดังนี้

   การไม่ยอมรับซึ่งกันและกัน
   •  ระหว่างลูกน้องและหัวหน้า
   •  ระหว่างแผนกต่างๆ
   การสื่อสารที่บกพร่อง
   •  ไม่กล้าแสดงความคิดเห็น
   •  การสั่งอย่างเดียวไม่ได้สอน
   •  การพูดด้วยอารมณ์
   การจินตนาการความคิดเชิงลบต่อเหตุการณ์และบุคคล
   •  ขาดความมั่นใจในตัวเอง
   •  กลัวทำผิด จึงไม่ตัดสินใจเลย
   •  จับผิดผู้อื่น แล้วใช้เป็นข้ออ้างในการทำงาน
   การไม่พัฒนาตัวเอง
   •  ขาดระเบียบวินัย
   •  ขาดความกระตือรือร้น
   •  ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ ( EQ )
   •  ไม่มีความรับผิดชอบ
   •  มีทัศนคติเชิงลบมากเกินไป

     การพัฒนากลุ่มบุคคลในกลุ่มเดียว ย่อมได้ผลลัพธ์ที่ไม่เพียงพอต่อการทำให้องค์กรพัฒนาไปตามเป้าหมายที่ต้องการเพราะสภาพแวดล้อมของกลุ่มบุคคลที่ยังไม่คิดจะพัฒนาย่อมส่งผลกระทบของการเปลี่ยน แปลงตัวเองของบุคคลที่กำลังฝึกฝนการเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่มากก็น้อย
   โปรแกรมการพัฒนาบุคลากรอย่างบูรณาการนี้ ได้ถูกออกแบบมาตามแนวคิดที่ว่า

   •  เปลี่ยนแปลงตัวเองก่อน
   •  เปลี่ยนแปลงทีมงานโดยให้เขาเปลี่ยนแปลงตัวเอง
   •  คนจำนวนมากพัฒนาตัวเองแล้ว องค์กรย่อมพัฒนา
   •  การเปลี่ยนแปลงของคนส่วนใหญ่จะทำให้สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป
   •  การสร้างเสริมทัศนคติเชิงบวกให้กับบุคลากรย่อมทำให้ปัญหาต่างๆ ลดลง

     หลักสูตรที่ใช้ในการพัฒนาบุคลากรในแต่ละระดับอย่างเหมาะสม จะทำให้เกิดการเกื้อหนุนและส่งเสริมให้มีการเปลี่ยนแปลงไดอย่างยั่งยืนยิ่งขึ้น อีกทั้งการเพิ่ม การบ้าน ที่ต้องนำไปฝึกฝน จะทำให้ผู้เรียนมีเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงของตัวเอง เพื่อใช้ในการพัฒนาตัวเองในเรื่องแรกๆ และการเสริม กระบวนการติดตามผล ( Follow up) จะเป็นการย้ำเตือนให้ผู้เรียนได้ไปปฏิบัติบ่อยๆ จนกลายเป็นธรรมชาติใหม่ของแต่ละบุคคลในอนาคต

    แนวความคิดของโปรแกรมสำหรับการสร้างภาวะผู้นำและทัศนคติเชิงบวกกับทีมงาน

  “ ภาวะผู้นำ ไม่เกี่ยวกับตำแหน่ง การพัฒนาภาวะผู้นำให้กับบุคลากรภายในองค์กรนั้น ควรทำให้ครบในทุกระดับ อย่างบูรณาการ เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและเกี่ยวเนื่องกันอย่างสมบูรณ์แบบ ”

  “ การฝึกอบรมที่มุ่งเน้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและมีการกำหนดการบ้านเพื่อนำไปฝึกฝน จึงควรมี กระบวนการติดตามผล ( Follow up) ผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของบุคลากร อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของบุคลากร อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนขึ้น ”

  “ การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงนั้น จะเกิดขึ้นทีละเล็กทีละน้อย ค่อยๆเป็นค่อยๆไป ดังนั้นผู้ที่กำลังเปลี่ยนแปลงตัวเอง ต้องหมั่นทำซ้ำๆบ่อยๆ อย่างต่อเนื่อง จนกลายเป็นอุปนิสัยใหม่ของตัวเอง ”

  “ ผู้จัดการ และ / หรือ หัวหน้าที่ให้ความสำคัญในเรื่องการพัฒนาทีมงานเพื่อทำให้เขาอยากเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเขาเอง ในฐานะโค้ช นั้น ย่อมทำให้เกิดความสุข และอยากพัฒนาต่อไปเรื่อยๆ เพราะตัวโค้ชเองก็ต้องเป็นผู้ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเองได้ก่อน จึงจะสามารถจูงใจให้ผู้อื่นเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ ”

  “ การสร้าง ทัศนคติเชิงบวก ในการทำงานให้แก่บุคลากรทุกคนในองค์กรย่อมทำให้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นลดน้อยลง เพราะผู้มีทัศนคติเชิงบวกที่แท้จริง ย่อมสามารถจัดการอารมณ์เชิงลบของตนได้, มีความเชื่อมั่นในตัวเอง, กล้าเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆ มองผู้อื่นในด้านดี (จับถูก) และมุ่งมั่นสู่เป้าหมายของตัวเองอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย ”

    หลักสูตรต่างๆของบุคลากรในแต่ละระดับ

  ผู้จัดการ

    ผู้จัดการเปลี่ยนตัวเองเป็นโค้ช
  การสอน (โค้ชชิ่ง) ควบคู่กับการสั่งย่อมดีกว่า
  ถ้าต้องการทำให้ผู้อื่นเปลี่ยนแปลง ควรเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อน

  หัวหน้างาน

    ผู้เชี่ยวชาญเรื่องงานพัฒนาเรื่องคนเพิ่มเติม
  สร้างความเชื่อมั่นในตัวเองด้วยการพัฒนาภาวะผู้นำของตัวเอง
  การเป็นผู้นำที่ดีจะทำให้ทีมงานยอมรับมากขึ้น

  พนักงาน

    สร้างทัศนคติเชิงบวกต่อเหตุการณ์ต่างๆ
  การจัดการอารมณ์เชิงลบของตัวเอง
  การเปลี่ยนความคิด…พลิกชีวิตของตัวเอง
   
    วัตถุประสงค์ของโปรแกรม
  • เพื่อสร้างแนวความคิดให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ครอบคลุมกลุ่มบุคคลอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร ทำให้สามารถเกิดผลกระทบที่มีประสิทธิผล เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นพร้อมๆกัน ไม่ใช่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงเท่านั้น
  • เพื่อพัฒนาให้ผู้จัดการให้ความสำคัญ เรื่องการพัฒนาทีมงานในฐานะโค้ชและหัวหน้างานพัฒนาตัวเองเพื่อเป็นผู้นำที่มีคุณภาพ รวมทั้งจูงใจให้พนักงานระดับปฏิบัติการมีทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน
  • เพื่อสร้างกระบวนการพัฒนาองค์กรให้เกิดความสอดคล้องกันตั้งแต่ระดับผู้จัดการ หัวหน้างาน และพนักงานได้มองเห็นการเปลี่ยนแปลง ซึ่งกันและกัน เกิดความเข้าใจในซึ่งกันและกัน และคอยช่วยเหลือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างราบรื่นมากยิ่งขึ้น
    สิ่งที่คาดหวังว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลง
  • ผู้จัดการพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองให้มีภาวะผู้นำและให้ความสำคัญกับการสอนงาน (Coaching) ในฐานะโค้ช
  • ผู้จัดการพร้อมพัฒนาหัวหน้างานได้มากขึ้น และหัวหน้างานก็ยอมรับผู้จัดการในเรื่องการสอนงาน (Coaching) โดยที่หัวหน้างานเข้าใจจุดประสงค์ของผู้จัดการในการพัฒนามากขึ้น
  • หัวหน้างานมีความพร้อมในการเป็นผู้นำ และสามารถจูงใจพนักงานให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น
  • พนักงานปฏิบัติงานมีทัศนคติเชิงบวก เข้าใจ และยอมรับหัวหน้างานและผู้จัดการในการมอบหมายงานให้ด้วยความเต็มใจ
  • องค์กรเกิดการเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติงานและเกิดทีมเวิร์คภายในองค์กร
  รายชื่อหลักสูตรสำหรับโปรแกรมการสร้างภาวะผู้นำและทัศนคติเชิงบวกกับทีมงาน
     
  Package 6 Day (3กลุ่ม)
  Package 8 Day (4กลุ่ม)
  - หลักสูตร Leader As a Coach
  - หลักสูตร Supervisory Skill
  - หลักสูตร To Be Good Coach
  - หลักสูตรพลังกำรสื่อสำรและจูงใจผู้อื่น
  - หลักสูตร Attitude
  - หลักสูตร Leader As a Coach
  - หลักสูตร Supervisory Skill
  - หลักสูตร To Be Good Coach
  - หลักสูตรพลังกำรสื่อสำรและจูงใจผู้อื่น
  - หลักสูตร Attitude
  - หลักสูตร Executive Coaching
   
  <<< Back
  Untitled Document
                       
    Home | บอกเล่าแนวความคิด | เรื่องเล่าน่าภูมิใจ | web นี้ให้อะไร | หลักสูตร | บริการ | ติดต่อผม |  Copyright @ Pakornblog.com