Untitled Document
Untitled Document
รูปปกหนังสือ
"โลกของการโค้ช"
(The World of Coaching)
เป็นหนังสือที่ผมตั้งใจเขียนขึ้นมา จากการเรียนรู้และประสบการณ์การโค้ช ในฐานะวิทยากร&โค้ชมืออาชีพ...เพื่อให้เป็น คู่มืออ้างอิงและฝึกฝนการโค้ช ในสไตล์ของตัวเองครับ!
ราคาเล่มละ 350 บาท
สั่งซื้อได้ที่นี่
 
right story
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 175
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 173
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 174
    ทั้งหมด »»  
 •   หัวหน้าทวงงานแล้วรู้สึกหงุดหงิดทุกที ควรแก้ไขอย่างไร?
 •   ความอยากในการทำงานจะลดลงเมื่อเจออุปสรรค จะให้กำลังใจตัวเองอย่างไร?
 •   การพัฒนาพนักงานในองค์กรเราควรพัฒนาคนเก่งหรือพัฒนาคนที่ไม่เก่งดี ?
    ตัวอย่างคำปรึกษาอื่นๆ»»  
   
  |
  หลักสูตร : คุณ คือ...นักการตลาดขององค์กร (หลักสูตร 1 วัน)
  Marketing of The Organization (1 Day )
  หลักการและแนวความคิด
  การตลาด (Marketing) หมายถึง สิ่งที่องค์กรจำเป็นต้องปฏิบัติเพื่อหวังสร้างและแลกเปลี่ยนมูลค่ากับลูกค้า การตลาดจึงมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการกำหนดทิศทางทางกลยุทธ์ขององค์กร โดยอาศัยความรู้ที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับลูกค้า คู่แข่ง และการทำงานร่วมกันของบุคคลกลุ่มต่าง ๆ ภายในองค์กร
  บุคลากรภายในองค์กร การมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกำหนดกลยุทธ์ และการนำกลยุทธ์มาใช้ดำเนินการจริงในองค์กร รวมไปถึงการมีทักษะที่ยอดเยี่ยมในการขยายขีดความสามารถขององค์กรเพื่อให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างมีผลกำไร
  การร่วมแรงร่วมใจกันในการผลักดัน สินค้า/บริการขององค์กร โดยการส่งมอบคุณค่าให้แก่ลูกค้าโดยตรงในทุกๆ ตำแหน่งงานเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด ย่อมทำให้ลูกค้าเกิดความประทับใจในบริการและเกิดความภักดีในองค์กรและกลายเป็นลูกค้าตลาดในอนาคต
  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  เพื่อทำให้บุคลากรมีความรู้พื้นฐานด้านการตลาดและเกิดความเข้าใจในภารกิจของทีมงานด้านการตลาดมากขึ้น
  เพื่อทำให้บุคลากรมีส่วนร่วมในสินค้า/บริการที่ทีมงานการตลาดคิดขึ้นและพร้อมที่จะ ให้ความร่วมมือในการผลักดันคุณค่าไปถึงลูกค้า
  เพื่อสร้างเวทีให้กับทีมงานการตลาดได้มีโอกาสในการสื่อสาร แนวความคิดด้านการตลาดให้กับบุคลากรภายในองค์กรได้รับทราบในระดับหนึ่ง

  เพื่อก่อให้เกิดความสามัคคีของบุคลากรภายในองค์กร และร่วมกันทำงานแบบทีมเวิร์ค (Team Work)

  หัวข้อหลักในการพัฒนานักขายมืออาชีพ
  การตลาดพื้นฐาน..........เรื่องง่าย ๆ สำหรับทุกคน
  4Ps ใช้กันทั่วไป
  ประเมิน 4Ps กันหน่อย (Work Shop)
  วิเคราะห์ตลาดด้วย Model น่าสนใจ
  พฤติกรรมผู้บริโภค..........เรื่องสำคัญที่ต้องรู้
  นักการตลาดขององค์กร
   
  วิเคราะห์สภาพแวดล้อม
  ประเมินสถานการณ์การแข่งขัน (SWOT)
  กำหนดเป้าหมายทางการตลาด
  กลยุทธ์ที่เหมาะสม
  แผนปฏิบัติการที่แม่นยำ
  คัมภีร์ “แผนการตลาดฉบับย่อ” (Work Shop)
  ความสำเร็จเกิดขึ้นได้เพราะทีมงานทุกคน (Team work)
  ปัจจัยสำคัญของทีม
  องค์ประกอบสำคัญในการทำงานเป็นทีม
  ภารกิจสำคัญของทีม (Work Shop)
  คุณสมบัติของนักการตลาดที่ดี
  กล้าฝัน
  สื่อสาร
  รับฟัง
  ลงมือทำ
  แนวทางในการดำเนินการของที่ปรึกษา
  การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง
  กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
  การบรรยายเนื้อหา
  Work shop สร้างสถานการณ์
  เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
  การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
  วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง
  ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
  พนักงานขาย
  ผู้จัดการทีมงานขาย
  เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย
  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานขายและการตลาด
   

  <<<กลับหน้ารวมหลักสูตร