Untitled Document
Untitled Document
รูปปกหนังสือ
"โลกของการโค้ช"
(The World of Coaching)
เป็นหนังสือที่ผมตั้งใจเขียนขึ้นมา จากการเรียนรู้และประสบการณ์การโค้ช ในฐานะวิทยากร&โค้ชมืออาชีพ...เพื่อให้เป็น คู่มืออ้างอิงและฝึกฝนการโค้ช ในสไตล์ของตัวเองครับ!
ราคาเล่มละ 350 บาท
สั่งซื้อได้ที่นี่
 
right story
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 175
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 173
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 174
    ทั้งหมด »»  
 •   หัวหน้าทวงงานแล้วรู้สึกหงุดหงิดทุกที ควรแก้ไขอย่างไร?
 •   ความอยากในการทำงานจะลดลงเมื่อเจออุปสรรค จะให้กำลังใจตัวเองอย่างไร?
 •   การพัฒนาพนักงานในองค์กรเราควรพัฒนาคนเก่งหรือพัฒนาคนที่ไม่เก่งดี ?
    ตัวอย่างคำปรึกษาอื่นๆ»»  
   
  |
   

  Inhouse Group Coaching & Training

  หลักสูตร การสร้างโค้ชที่ดีในองค์กร
  ( Package# 4 หลักสูตร 4-5 วัน 4 กลุ่ม)

    บทสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary)

     ปัจจุบันการบริหารจัดการทีมงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้นไม่สามารถใช้วิธีเดิมๆอีกแล้ว เพราะคนต่างกัน ต่างมีมุมมองที่ต่างกันผู้จัดการ / หัวหน้างาน ไม่สามารถใช้ การสั่ง เพื่อให้งานออกมาดีได้อีกแล้ว อาจสามารถใช้ได้กับบางคน บางสถานการณ์ แต่ก็จะไม่ได้ผลกับคนส่วนใหญ่แล้วเนื่องจากองค์กรมีคนต่างวัยกันอยู่ ดังนี้

           •  กลุ่มคน Baby Boomer (อายุ 46 ปี ขึ้นไป)
           •  กลุ่มคน Gen X (อายุ 35-45 ปี)
           •  กลุ่มคน Gen Y (อายุน้อยกว่า 35 ปี)

     การสอนงาน ( Coaching ) จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ใช้ในการพัฒนาทีมงานและได้รับการยอมรับมากขึ้น เพราะกระบวนการโค้ชชิ่ง หัวหน้างานจะใช้ คำถาม และ การฟังอย่างตั้งใจ กับลูกน้องทำให้เกิดความเข้าใจและการยอมรับจากลูกน้องมากขึ้น เพราะเขาจะรู้สึกว่า หัวหน้างานให้โอกาสแสดงความคิดเห็น และสามารถของตัวเขาเอง มากกว่าที่จะกำหนดวิธีให้ทำซึ่งเขารู้สึกว่าเขาอยากทำด้วยวิธีของเขามากกว่า

     การสร้างโค้ชที่ดีในองค์กรจึงเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างมากเพราะโค้ชจะเป็นทั้งพี่เลี้ยง , ที่ปรึกษา และการสอนงานให้กับทีมงานได้อย่างมีประสิทธิผลมากกว่าการสั่งจากหัวหน้า การทำให้ผู้จัดการ / หัวหน้างานเป็นโค้ช ก็เป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้จัดการ / หัวหน้างาน ด้วยเช่นเดียวกัน เพราะโค้ชต้องมีจิตวิทยาในการบริหารและจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชาและดึงศักยภาพของเขาออกมาโดยให้เขาเป็นผู้เปลี่ยนแปลงตัวเอง

     โปรแกรมนี้จะมุ่งเน้นให้ผู้จัดการ / หัวหน้างาน เกิดความอยากเป็นโค้ชและสามารถนำเทคนิคการโค้ชชิ่งไปใช้ในการพัฒนาทีมงาน โดยที่โค้ชเป็นผู้เปลี่ยนแปลงตัวเองก่อนแล้วจึงไปเปลี่ยนแปลงเรื่องทีมงาน โดยอาจารย์ใช้แนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ ( Adult Learning ) และการโค้ชชิ่ง ( Coaching ) ทำให้ผู้เรียนมองเห็นรูปแบบการโค้ชชิ่งได้อย่างแท้จริง ทำให้สามารถนำไปปรับใช้กับตัวเองได้เป็นอย่างดี

     โค้ชจะสร้างแบบฝึกฝนในการโค้ชชิ่ง ( Coaching ) ของตัวเองขึ้น เพื่อนำไปพัฒนาทีมงานอย่างแท้จริง จึงเกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรอย่างแน่นอน

    แนวความคิดของโปรแกรมสำหรับการสร้างโค้ชที่ดีในองค์กร
  • การสร้างโค้ชที่ดีภายในองค์กรเพื่อให้คนสามารถพัฒนาความรู้ความสามารถของตัวเองที่ถูกเก็บเอาไว้ (ศักยภาพภายใน) ได้ถูกนำมาใช้อย่างเต็มที่มากขึ้น โค้ชจะเป็นผู้ถึงศักยภาพของโค้ชชี่ออกมา ทำให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้
  • การพัฒนาผู้จัดการ / หัวหน้างานให้มีเทคนิคการสอนงาน (Coaching) และเข้าใจบทบาทเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะหัวหน้าจะเป็นที่ยอมรับของลูกน้องมากขึ้นถ้าเขาใช้บทบาทการเป็นโค้ชมากกว่าการส่งงานเพียงอย่างเดียวเหมือนแต่ก่อน เพราะทุกคนอยากได้การยอมรับและแสดงความคิดเห็นของตัวเองบ้าง
  • โปรแกรมได้ออกแบบให้ครอบคลุมกลุ่มบุคคล 2 ระดับ ในการทำหน้าที่เป็นโค้ชในองค์กรคือ ผู้จัดการและหัวหน้างาน เพื่อให้เกิดการโค้ชชิ่ง (Coaching) กันทั้งองค์กรจึงจะเกิดรูปแบบการบริหารงานอีกลักษณะหนึ่งขึ้นในองค์กร ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ปฏิบัติต่อทุกคน ทุกสภาพการณ์ก็ตาม
    วัตถุประสงค์ของโปรแกรม
  • เพื่อสร้างโค้ชที่มีคุณภาพในองค์กรให้มีอำนาจเพียงพอต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหารงาน Style โค้ช
  • เพื่อสร้างบรรยากาศการสอนงาน (Coaching) ให้เป็นที่ยอมรับมากขึ้น หลีกเลี่ยงการสั่งเพียงอย่างเดียว
  • เพื่อสร้างโค้ชที่มีภาวะผู้นำ และมีเทคนิคการโค้ชชิ่ง จะได้ดึงศักยภาพทีมงานออกมา ให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรได้
  • เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการโค้ชชิ่งบุคลากรภายในองค์กร โดยผู้จัดการโค้ชชิ่งหัวหน้างาน และหัวหน้างานโค้ชชิ่งพนักงานระดับปฏิบัติการ เป็นการสอนวัฒนธรรมการโค้ชชิ่งให้เกิดขึ้นภายในองค์กร
    สิ่งที่คาดหวังว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลง
  • ผู้จัดการ/หัวหน้างาน เลือกสถานการณ์ที่จะใช้ในการโค้ชชิ่งเพิ่มขึ้น ทำให้ลูกน้องเกิดการยอมรับและยินดีปฏิบัติมากขึ้น
  • ผู้จัดการสามารถพัฒนาหัวหน้างาน และหัวหน้างานสามารถพัฒนาลูกน้องเพราเข้าใจและเห็นประโยชน์ของการโค้ชชิ่ง โดยการใช้คำถามมากกว่าการบอกให้ไปทำ ทำให้เกิดบรรยากาศการทำงานเชิงบวกซึ่งกันและกันมากขึ้น
  • เทคนิคการใช้คำถาม และการรับฟังอย่างตั้งใจเกิดขึ้นภายในองค์กรทำให้การติดต่อสื่อสารระหว่างทีมงาน ภายในองค์กรเกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันมากขึ้น ไม่คิดเชิงลบต่ออีกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยการคิดไปเอง
  • เกิดโครงการการสอนงาน (Coaching) ขึ้นภายในองค์กรให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงและมีความต่อเนื่องกันมากขึ้น
  • การสอนงาน (Coaching) เป็นวิธีหลักที่ผู้จัดการ/หัวหน้างาน นำมาใช้ในการบริหารทีมงานจึงทำให้ผลลัพธ์ของงานเกิดประสิทธิผลมากขึ้น
  รายชื่อหลักสูตรสำหรับโปรแกรมการสร้างโค้ชที่ดีในองค์กร
     
  Package 4 Day (2กลุ่ม)
  Package 5 Day (2กลุ่ม)
  - หลักสูตรสุดยอดเคล็ดลับกำรเป็นผู้สอนงำน (Coach) ที่ดี - หลักสูตรสุดยอดเคล็ดลับกำรเป็นผู้สอนงำน (Coach) ที่ดี
  - การพัฒนำทักษะกำรสอนงำน Style โค้ช
   
   
  <<< Back
  Untitled Document
                       
    Home | บอกเล่าแนวความคิด | เรื่องเล่าน่าภูมิใจ | web นี้ให้อะไร | หลักสูตร | บริการ | ติดต่อผม |  Copyright @ Pakornblog.com