Untitled Document
Untitled Document
รูปปกหนังสือ
"โลกของการโค้ช"
(The World of Coaching)
เป็นหนังสือที่ผมตั้งใจเขียนขึ้นมา จากการเรียนรู้และประสบการณ์การโค้ช ในฐานะวิทยากร&โค้ชมืออาชีพ...เพื่อให้เป็น คู่มืออ้างอิงและฝึกฝนการโค้ช ในสไตล์ของตัวเองครับ!
ราคาเล่มละ 350 บาท
สั่งซื้อได้ที่นี่
 
right story
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 175
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 173
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 174
    ทั้งหมด »»  
 •   หัวหน้าทวงงานแล้วรู้สึกหงุดหงิดทุกที ควรแก้ไขอย่างไร?
 •   ความอยากในการทำงานจะลดลงเมื่อเจออุปสรรค จะให้กำลังใจตัวเองอย่างไร?
 •   การพัฒนาพนักงานในองค์กรเราควรพัฒนาคนเก่งหรือพัฒนาคนที่ไม่เก่งดี ?
    ตัวอย่างคำปรึกษาอื่นๆ»»  
   
  |
  หลักสูตร : การพัฒนา 5Q เพิ่มพลังการทำงานพิชิตเป้าหมาย (หลักสูตร 1 วัน)
  ( 5Q 1 Day )
  หลักการและแนวความคิด
  การดำเนินชีวิตให้ประสบความสำเร็จนั้น มีองค์ประกอบมากมายที่จะนำมาพิจารณา การทำงานให้บรรลุเป้าหมายก็เช่นเดียวกัน ความรู้ความสามารถเพียงด้านเดียวไม่เพียงพอต่อการพิชิตเป้าหมาย การพัฒนาระดับ (Quotient) ในด้านต่างๆ ของแต่ละบุคคลจึงเป็นประเด็นที่สำคัญที่จะทำให้คนประสบความสำเร็จในการทำงานหรือไม่
  การพัฒนาระดับความสามารถในด้านต่างๆ ที่สำคัญ (5Q) ของแต่ละบุคคลด้วยตัวเอง จึงเป็นแนวทางที่องค์กรส่วนใหญ่อยากให้เกิดขึ้นกับบุคลากรในองค์กรของตัวเอง โดยการทำให้บุคลากรมี 5Q ที่สูงขึ้น เช่น
  IQ : ทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างฉลาด
   EQ : การจัดการอารมณ์เชิงลบของตัวเอง
   AQ : การเปลี่ยนอุปสรรคให้เป็นโอกาสที่ท้าทาย
   OQ : การแสดงผลงานที่มีคุณค่า
   SQ : การเป็นบุคคลที่มีจริยธรรมอันดี
  การประยุกต์ใช้แนวทางบริหารจัดการ Q (Quotient) ต่างๆ กับเป้าหมายหรืองานที่ได้รับ รวมถึงสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ย่อมทำให้บุคลากรสามารถพิชิตเป้าหมายของตัวเอง และมีความสัมพันธ์ที่มีต่อบุคคลรอบข้าง รวมถึงการเป็นบุคลากรที่มีจิตใจที่ดีขององค์กร จะทำให้องค์กรประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน
  การเรียนรู้และนำแนวทางไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเอง จะทำให้บุคลากรได้ใช้ศักยภาพที่มีอยู่แล้วอย่างเต็มที่ ซึ่งจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงวีปฏิบัติงานของแต่ละบุคคลที่ดีขึ้น จึงทำให้เกิดผลงานที่มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  เพื่อทำให้ผู้เรียนได้หัวใจแนวทางการพัฒนาตัวเองในด้านต่างๆ เพื่อเอาชนะข้อจำกัดที่เป็นอยู่แล้ว ก้าวข้ามอุปสรรคไปได้ด้วยตัวเอง
  เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ 5Q กับการทำงานและการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น
  เพื่อทำให้ผู้เรียนมองปัญหาและอุปสรรคของงานที่เจออยู่ด้วยมุมมองใหม่ๆ แล้วสามารถนำวิธีการใหม่ๆ ของตัวเองมาใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างเป็นอัตโนมัติ
  เนื้อหาของหลักสูตร
  สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับ 5Q ของตัวเอง
  แบบทดสอบความคิดความรู้สึกกับสถานการณ์ต่างๆ
  แนวทางจัดการปัญหาประเภทต่างๆ
  ความหมายและแก่นสำคัญของ 5Q
  Workshop: คุณมี 5Q ระดับไหน?
  การเรียนรู้และทำความเข้าใจ 5Q ของตัวเอง
  สนุกกับการใช้ IQ แก้ปัญหาต่างๆ
  การพัฒนาให้ตัวเองมีความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)
  การกำหนดแนวทางเพื่อก้าวข้ามอุปสรรค (AQ)
  การแสดงผลงานอย่างมีคุณค่าด้วยความเป็นเจ้าของ (OQ)
  การพัฒนาตัวเองด้านจิตใจ (SQ)
  Workshop: กำหนดแนวทางพัฒนา 5Q ของตัวเอง
  การบ้านเพื่อนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง
  เทคนิคการใช้ 5Q กับสถานการณ์ต่างๆ
  การเผชิญกับเป้าหมายที่ยากและไม่เคยทำ
  ความเครียด ความกังวล ความกลัวกับงานที่ได้รับมอบหมาย
  ความรู้สึกเชิงลบกับสภาพแวดล้อม
  การเผชิญกับปัญหา/อุปสรรคที่ต้องการของทีมเวิร์ค
  การเกิดวิกฤตและความผิดพลาดกับความรับผิดชอบ
  Role Playing: เทคนิคการใช้ 5Q พิชิตเป้าหมาย
  การประยุกต์ใช้ 5Q กับการดำเนินชีวิต
  การประยุกต์ใช้กับการทำงาน
  การประยุกต์ใช้กับทีมงาน
  การประยุกต์ใช้กับเป้าหมาย
  การประยุกต์ใช้กับครอบครัว
  การประยุกต์ใช้กับสังคม
  Workshop: แนวทางการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงตัวเอง
  แนวทางในการพัฒนาตามโปรแกรม
  การฝึกอบรมใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยทำให้ผู้เรียนได้คิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ แสดงความคิดเห็น เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหาอย่างแท้จริง และสามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที
  เนื้อหาของหลักสูตรถูกถ่ายทอดหลากหลายวิธี เช่น
  - การบรรยาย : ทำให้เห็นภาพ และ เข้าใจทฤษฎีอย่างรวดเร็ว
  - Workshop : ลงมือปฏิบัติด้วยตัวเอง ทำให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง
  - การนำเสนอ : ฝึกฝนการแสดงออก ทางความคิดเห็นในที่ประชุม
  - Role Playing : มองเห็นผลลัพธ์ที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงในทันที
  วิทยากรทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการ Group Coaching เพื่อให้ผู้เรียนรู้ มองเห็นตัวเอง และอยากเปลี่ยนแปลง พัฒนาตัวเองด้วยตัวเอง สามารถตั้งเป้าหมายและแผนงานในการพัฒนาตัวเอง จนเกิดเป็นความรับผิดชอบในเป้าหมายของตัวเอง
     
  กำหนดแบบฝึกฝน เพื่อนำไปปฏิบัติให้เกิดความเชี่ยวชาญ และกลายเป็นธรรมชาติในที่สุด
  ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
  พนักงานระดับปฏิบัติการ
  หัวหน้างาน
  ผู้จัดการ
   

  <<<กลับหน้ารวมหลักสูตร