Untitled Document
Untitled Document
รูปปกหนังสือ
"โลกของการโค้ช"
(The World of Coaching)
เป็นหนังสือที่ผมตั้งใจเขียนขึ้นมา จากการเรียนรู้และประสบการณ์การโค้ช ในฐานะวิทยากร&โค้ชมืออาชีพ...เพื่อให้เป็น คู่มืออ้างอิงและฝึกฝนการโค้ช ในสไตล์ของตัวเองครับ!
ราคาเล่มละ 350 บาท
สั่งซื้อได้ที่นี่
 
right story
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 175
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 173
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 174
    ทั้งหมด »»  
 •   หัวหน้าทวงงานแล้วรู้สึกหงุดหงิดทุกที ควรแก้ไขอย่างไร?
 •   ความอยากในการทำงานจะลดลงเมื่อเจออุปสรรค จะให้กำลังใจตัวเองอย่างไร?
 •   การพัฒนาพนักงานในองค์กรเราควรพัฒนาคนเก่งหรือพัฒนาคนที่ไม่เก่งดี ?
    ตัวอย่างคำปรึกษาอื่นๆ»»  
   
  |
  หลักสูตร : การพัฒนาทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์ (หลักสูตร 1 วัน)
  Strategic Thinking (1 Day )
  หลักการและแนวความคิด
  การคิดเชิง กลยุทธ์นับเป็นหัวใจสำคัญของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ เพราะสามารถทำให้แผนการณ์ปฏิบัติงานนั้นบรรลุเป้าหมายได้ เนื่องจากการคิดเชิงกลยุทธ์ต้องอาศัยองค์ประกอบที่สำคัญหลาย ประการในการประกอบกันขึ้นเพื่อให้แนวความคิดเชิงกลยุทธ์และ ทำให้กลยุทธ์นั้นมีประสิทธิผล
  ผู้บริการ / ผู้จัดการ / หัวหน้างานควรพัฒนาทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์ เพื่อให้สามารถนำพาทีมงานให้บรรลุเป้าหมายได้ อีกทั้งยังสามารถเพิ่มคุณสมบัติต่างๆ เช่น
  การรู้จักแก้ปัญหา
  การกล้าในการตัดสินใจ
  การมุ่งมั่นในเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง
  ความรับผิดชอบในแผนงานของตัวเอง
  การพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพควรให้ความสำคัญที่ 2 เรื่องหลัก คือ
   
  การคิดเชิงกลยุทธ์
  ภาวะความเป็นผู้นำ
   
  จะเห็นว่า “การคิดเชิงกลยุทธ์” เป็นหนึ่งในเรื่องหลักที่องค์กรต่างๆ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรเนื่องจากจะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้น
  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  เพื่อสร้างแนวความคิดเชิงกลยุทธ์ให้กับผู้เรียนให้สามารถฝึกฝนการคิดเชิงกลยุทธ์ได้ด้วยตัวเอง
  เพื่อเสนอแนะเครื่องมือในการคิดเชิงกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเลือกนำไปใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้การคิดเชิงกลยุทธ์ในสถานการณ์ต่างๆ ได้ด้วยตัวเอง
  การพัฒนาทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking)
  หัวใจสำคัญของการคิดเชิงกลยุทธ์
  ความหมายของกลยุทธ์
  สำรวจแนวคิดเชิงกลยุทธ์ของตัวเอง
  ความหมายของการคิดเชิงกลยุทธ์
  ความหมายของการจัดการเชิงกลยุทธ์
  หลักสำคัญของการพัฒนาการคิดเชิงกลยุทธ์
  ลักษณะงานที่เหมาะกับการคิดเชิงกลยุทธ์
  ปัญหา / อุปสรรคที่สกัดกั้นการคิด
  เครื่องมือในการคิดเชิงกลยุทธ์แบบต่างๆ
  การประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริง
  Workshop: ทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์ของคุณ
  การพัฒนาทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์ของตัวเอง
  องค์ประกอบสำคัญของการคิดเชิงกลยุทธ์
  ขั้นตอนการคิดเชิงกลยุทธ์
  คุณสมบัติเด่นของนักคิดเชิงกลยุทธ์
  ความสามารถในเรื่องต่างๆ
  กรณีศึกษา: การฝึกคิดเชิงกลยุทธ์กับเหตุการณ์ต่างๆ
  การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ในการทำงาน
  การกำหนดเป้าหมายที่แม่นยำ
  การวิเคราะห์สถานการณ์เชิงกลยุทธ์
  การวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ
  การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
  การประเมินผลและการปรับปรุง
   
  การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและพัฒนาตนเอง
  แนวทางในการฝึกอบรม
  การฝึกอบรมในรูปแบบของการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ ( Adult Learning ) ทำให้ผู้เรียนรู้สามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที เพราะได้ดำเนินการคิดร่วมกันระหว่างการฝึกอบรมแล้ว
  การฝึกอบรมมีความหลากหลาย เพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย
  - การบรรยาย : เน้นเนื้อหาที่ใกล้ตัว เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้
  - Work Shop : กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
  - การนำเสนอ : เกิดการฝึกฝนการแสดงออกและทำงานเป็นทีม
  - การตอบคำถาม : จูงใจให้ผู้ฝึกอบรมได้คิด และแสดงความคิดเห็น
  กำหนดแนวทางให้ผู้เข้าฝึกอบรม ได้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับเปลี่ยนตัวเองทั้งด้านความคิด ความรู้สึกและการกระทำ โดยการพัฒนาตัวเอง ด้วยการฝึกฝนจนกลายเป็นธรรมชาติ
  การบ้านที่เป็นเป้าหมาย สามารถนำไปจัดทำเป็นโครงการในแง่ส่วนบุคคล และ/หรือ ทีม ที่เหมาะสมตามที่ตัวเองเลือก
  ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
  หัวหน้า
  ผู้จัดการ
  ผู้บริหาร
   

  <<<กลับหน้ารวมหลักสูตร