Untitled Document
Untitled Document
รูปปกหนังสือ
"โลกของการโค้ช"
(The World of Coaching)
เป็นหนังสือที่ผมตั้งใจเขียนขึ้นมา จากการเรียนรู้และประสบการณ์การโค้ช ในฐานะวิทยากร&โค้ชมืออาชีพ...เพื่อให้เป็น คู่มืออ้างอิงและฝึกฝนการโค้ช ในสไตล์ของตัวเองครับ!
ราคาเล่มละ 350 บาท
สั่งซื้อได้ที่นี่
 
right story
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 175
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 173
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 174
    ทั้งหมด »»  
 •   หัวหน้าทวงงานแล้วรู้สึกหงุดหงิดทุกที ควรแก้ไขอย่างไร?
 •   ความอยากในการทำงานจะลดลงเมื่อเจออุปสรรค จะให้กำลังใจตัวเองอย่างไร?
 •   การพัฒนาพนักงานในองค์กรเราควรพัฒนาคนเก่งหรือพัฒนาคนที่ไม่เก่งดี ?
    ตัวอย่างคำปรึกษาอื่นๆ»»  
   
  |
  หลักสูตร : สร้างพลังการสื่อสารและจูงใจผู้อื่น (หลักสูตร 1 วัน)
  Effective Leadership Communication (1 Day )
   
  “ คนส่วนใหญ่ไม่กล้าสื่อสารกับผู้อื่นในเรื่องที่สำคัญ เพราะจินตนาการเชิงลบไปก่อน”
   
  หลักการและแนวความคิด
  การสื่อสารภายในองค์กร นับว่าเป็นปัญหาสำคัญที่ผู้บริหารระดับสูงมองเห็นและอยากพัฒนาให้บุคลากรมีความสามารถในการสื่อสารที่ดี เพื่อสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันให้มากที่สุด
  บุคลากรส่วนใหญ่ในองค์กรขาดทักษะในเรื่องการสื่อสารเป็นเพราะแนวความคิดของเขาในเรื่องการสื่อสารมากกว่า เพราะเขายังไม่ได้สื่อสารเลย ดังนั้นจะคิดว่าไม่มีทักษะไม่ได้ จริงๆแล้วเขากลัวการสื่อสารกับผู้อื่นเพราะคิดไปเองว่า “ ไม่รู้ผู้อื่นคิดอย่างไร ? ” และถ้าคิดแบบนี้แล้วเขาจะหยุดการสื่อสารทันที เพราะคิดว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นเชิงลบ
  การพัฒนาให้หัวหน้างาน/ผู้จัดการ มีความสามารถในด้านการสื่อสารจึงควรพัฒนาทั้ง 2 ด้าน คือ ทักษะของการสื่อสาร(Hard Skill) และแนวความคิดที่ดีของการสื่อสาร ( Soft Skill ) จึงจะทำให้หัวหน้า/ ผู้จัดการมีพลังในการติดต่อสื่อสารและจูงใจผู้อื่นได้ดี
  “ คนเชื่อมั่นในตัวเอง จะยอมรับผลของการสื่อสารได้โดยการปรับเปลี่ยนตัวเอง
  เพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจในตัวเขา ”
  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  เพื่อสร้างแนวความคิดเชิงบวกในเรื่องการสื่อสารและการจูงใจ ทำให้ผู้สื่อสารมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น
  เพื่อทำให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของผู้อื่นและสามารถ กำหนดวิธีการสื่อสารที่ดีของตัวเองให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้อื่นได้อย่างชัดเจน
  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีแนวทางในการพัฒนาตัวเองในเรื่องการสื่อสารและจูงใจผู้อื่น สามารถนำไปฝึกฝนได้จนพัฒนาตัวเองให้กลายเป็น “ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารที่ดี ” เป็นที่ยอมรับของผู้อื่นในที่สุด
  รายละเอียดของหลักสูตร (Course Outline)
  สำรวจความสามารถด้านการสื่อสารของตัวเอง
  สื่อสารไม่ดีหรือไม่กล้าสื่อสาร
  ค้นหาความคิดเชิงลบด้านการสื่อสารของตัวเอง
  เราสื่อสารและจูงใจผู้อื่นอย่างไร ?
  สร้างเทคนิคในการสื่อสารของตัวเองใหม่
  เรียนรู้หลักการสื่อสารและและจูงใจที่ดี
  เข้าใจความต้องการของมนุษย์
  จุดประสงค์ของการสื่อสาร
  บทบาทของผู้สื่อสารที่ดี
  พลังการสื่อสารแรงจูงใจ
  ปรับเปลี่ยนความคิด.....พลิกชีวิตคุณ
  สร้างความมั่นใจในตัวเอง
  การสื่อสารและจูงใจ ไม่ใช่การบังคับ
  ให้ความสนใจผู้รับมากที่สุด
  เจตนาของผู้ส่งคือพลังในการให้
  การพัฒนาทักษะการสื่อสารและจูงใจของตัวเอง
  การเตรียมตัวอย่างแม่นยำ
  การสื่อสารที่ชัดเจน
  การรับฟังอย่างตั้งใจ
  การจูงใจผู้อื่นให้สอดคล้องตามแนวความคิด
  การสร้างทัศนคติเชิงบวกกับการสื่อสาร
  การบ้านเพื่อนำไปฝึกฝน: คัมภีร์การบริหารการเปลี่ยนแปลงของตัวเอง
  ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
  พนักงานระดับปฏิบัติการ
  หัวหน้างาน
  ผู้จัดการ
  แนวทางการพัฒนาตามโครงการ
  การฝึกอบรมในรูปแบบของการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ ( Adult Learning ) ทำให้ผู้เรียนรู้สามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที เพราะได้ดำเนินการคิดร่วมกันระหว่างการฝึกอบรมแล้ว
  การฝึกอบรมมีความหลากหลาย เพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย
  - การบรรยาย : เน้นเนื้อหาที่ใกล้ตัว เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้
  - Work Shop : กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
  - การนำเสนอ : เกิดการฝึกฝนการแสดงออกและทำงานเป็นทีม
  - การตอบคำถาม : จูงใจให้ผู้ฝึกอบรมได้คิด และแสดงความคิดเห็น
  กำหนดแนวทางให้ผู้เข้าฝึกอบรม ได้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับเปลี่ยนตัวเองทั้งด้านความคิด ความรู้สึกและการกระทำ โดยการพัฒนาตัวเอง ด้วยการฝึกฝนจนกลายเป็นธรรมชาติ
  การบ้านที่เป็นเป้าหมาย สามารถนำไปจัดทำเป็นโครงการในแง่ส่วนบุคคล และ/หรือ ทีม ที่เหมาะสมตามที่ตัวเองเลือก

  <<<กลับหน้ารวมหลักสูตร