Untitled Document
Untitled Document
รูปปกหนังสือ
"โลกของการโค้ช"
(The World of Coaching)
เป็นหนังสือที่ผมตั้งใจเขียนขึ้นมา จากการเรียนรู้และประสบการณ์การโค้ช ในฐานะวิทยากร&โค้ชมืออาชีพ...เพื่อให้เป็น คู่มืออ้างอิงและฝึกฝนการโค้ช ในสไตล์ของตัวเองครับ!
ราคาเล่มละ 350 บาท
สั่งซื้อได้ที่นี่
 
right story
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 175
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 173
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 174
    ทั้งหมด »»  
 •   หัวหน้าทวงงานแล้วรู้สึกหงุดหงิดทุกที ควรแก้ไขอย่างไร?
 •   ความอยากในการทำงานจะลดลงเมื่อเจออุปสรรค จะให้กำลังใจตัวเองอย่างไร?
 •   การพัฒนาพนักงานในองค์กรเราควรพัฒนาคนเก่งหรือพัฒนาคนที่ไม่เก่งดี ?
    ตัวอย่างคำปรึกษาอื่นๆ»»  
   
  |
  หลักสูตร : การพัฒนาผู้บริหารเป็นโค้ชในองค์กร (หลักสูตร 3 วัน)
  To Be Executive Coach ( 3 Day )
  หลักการและแนวความคิด
  การสอนงานเป็นกระบวนการหนึ่งที่ผู้จัดการ/หัวหน้างาน ใช้ในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา/ลูกน้องให้มีความรู้(Knowledge) , ทักษะ (skill) และคุณลักษณะเฉพาะตัว (Personal Attributes) เพื่อใช้ในการทำงานให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดขึ้น โดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาศักยภาพ (Potential) ที่อยู่ภายในตัวอยู่แล้ว ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิผลสูงขึ้น เพื่อความก้าวหน้าในหน้าทที่การงานต่อไปในอนาคต
  ผู้จัดการที่มีภาวะความเป็นผู้นำสูง (Leadership) จะใช้การพัฒนาทีมงานด้วยการสอนงาน (Coaching) ควบคุมการบริหารจัดการ (Management) เพราะจะสามารถทำให้ทีมงานบรรลุเป้าหมายได้ดีกว่าการใช้เพียงด้านใดด้านหนึ่ง เนื่องจากการบริหารการจัดการทีมงาน จะได้ผลที่รวดเร็วทันกับความต้องการและการสอนงานจะทำทีมงานพัฒนาตัวเอง ซึ่งจะส่งผลต่อผลลัพธ์ในระยะยาวและเกิดความต่อเนื่อง ทำให้องค์กรเจริญเติบโตแบบยั่งยืน
  องค์กรที่ต้องการเติบโตอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเผชิญภาวะวิกฤตใดๆต้องพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถ 2 ด้านหลัก คือ การคิดเชิงกลยุทธ์(Strategic Thinking) และการมีภาวะความเป็นผู้นำ(Leadership) โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้จัดการ/ผู้บริหารระดับกลางขององค์กร เพราะเป็นกลุ่มบุคคลที่ต้องคอยผลักดันองค์การเป็นหลัก พร้อมกับการพัฒนาทีมงานไปควบคู่กัน ดังนั้นการพัฒนาให้ผู้จัดการมีความสามารถในการสอนงาน (Coaching) โดยสวมบทบาทของการเป็นโค้ช (Coach) ให้กับทีมงานย่อมเป็นปัจจัยที่สำคัญที่องค์การควรผลักดันเป็นอย่างยิ่ง
  ผู้จัดการในฐานะโค้ชจะให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาทีมงานเป็นสำคัญ โดยทำหน้าที่กระตุ้น , สร้างแรงจูงใจ และเป็นกระจกเงา เพื่อให้ทีมงานมองเห็นตัวเอง และอยากพัฒนาตัวเองในเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทำให้การพัฒนาเป็นไปอย่างราบรื่น
  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  เพื่อพัฒนาให้หัวหน้างาน/ผู้จัดการ สามารถจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเปลี่ยนแปลงตัวเอง ด้วยการดึงศักยภาพของตัวเองออกมาใช้
  เพื่อทำให้หัวหน้างาน / ผู้จัดการเข้าใจกระบวนการ การสอนงาน (Coaching) เช่น การใข้คำถาม , การฟังอย่างตั้งใจ , การให้ข้อมูลป้อนกลับและการตั้งเป้าหมาย กับโค้ชชี่ (Coachee)
  เพื่อแลกเปลี่ยนเทคนิคการสอนงาน (Coaching) และนำใปฝึกฝนจนกลายเป็นธรรมชาติของตัวเอง
  ขอบเขตของเนื้อหาการฝึกอบรม
  การฝึกอบรมจะมุ่งเน้นให้เข้าใจ และเกิดแรงบันดาลใจที่จะเป็นโค้ชที่ดี ในสไตล์ของตัวเองซึ่งประกอบไปด้วย
  วันที่ 1 : ผู้นำ........ในฐานะโค้ช
  แนวความคิดเกี่ยวกับภาวะผู้นำ
  ความเชื่อเกี่ยวกับผู้นำ
  เรียนรู้และความเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์
  Workshop : การเอาชนะหลุมพรางทางความคิดของทีมงาน
  บทบาทของโค้ชในองค์กร
  หลักสำคัญของการเป็นโค้ช
  การเตรียมตัวเพื่อการเป็นโค้ช
  Role playing : การเป็นโค้ชเริ่มต้น
  ความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับการเป็นโค้ช
  การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝน
  วันที่ 2 : สร้างกระบวนการการโค้ชชิ่งของตัวเอง
  การแลกเปลี่ยนสิ่งที่นำไปปฏิบัติ
  การดำเนินการ Clinic ให้กับโค้ช
  กระบวนการโค้ชชิ่งจากประสบการณ์
  เทคนิคการใช้คำถามเชิงสร้างสรรค์
  การรับฟังอย่างตั้งใจ
  การให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวก
  Workshop : สร้างกระบวนการการโค้ชชิ่งของตัวเอง
  Role playing : การโค้ชชิ่งซึ่งกันและกัน
  ความรู้สึกที่จะเกิดขึ้นระหว่างการโค้ชชิ่ง
  สิ่งที่ควรได้รับจากการโค้ชชิ่ง
  การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝน
  วันที่ 3 : เทคนิคการสร้างเอกสารสำหรับ Exertive Coach
  การเปลี่ยนแปลงสิ่งที่นำไปปฏิบัติ
  การดำเนินการ Clinic ให้กับโค้ช
  ตัวอย่างการให้คำปรึกษาสำหรับโค้ช
  สร้างเทคนิคการเป็นโค้ชมืออาชีพด้วยตัวเอง
  การออกแบบเอกสารสำหรับการโค้ชชิ่งผู้บริหาร
  Workshop : จัดทำเอกสารด้วยตัวเอง
  Role playing : การโค้ชชิ่งซึ้งกันและกัน
  ประโยชน์ที่องค์กรจ๊ะได้รับ
  การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝน
  สรุปแนวทางการฝึกอบรม
  การให้คำปรึกษาในการพัฒนาตัวเองเพื่อเป็นโค้ช
  แนวทางในการพัฒนาตามหลักสูตร
  การฝึกอบรมในรูปแบบของการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ ( Adult Learning ) ทำให้ผู้เรียนรู้สามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที เพราะได้ดำเนินการคิดร่วมกันระหว่างการฝึกอบรมแล้ว
  การฝึกอบรมมีความหลากหลาย เพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย
  การบรรยาย : เน้นเนื้อหาที่ใกล้ตัว เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้
  Work Shop : กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
  การนำเสนอ : เกิดการฝึกฝนการแสดงออกและทำงานเป็นทีม
  การตอบคำถาม : จูงใจให้ผู้ฝึกอบรมได้คิด และแสดงความคิดเห็น
  Role Playing : ทำให้เห็นสถานการณ์จริง โดยการแสดงแบบสมมติ
  กำหนดแนวทางให้ผู้เข้าฝึกอบรม ได้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับเปลี่ยนตัวเองทั้งด้านความคิด ความรู้สึกและการกระทำ โดยการพัฒนาตัวเอง ด้วยการฝึกฝนจนกลายเป็นธรรมชาติ
  การบ้านที่เป็นเป้าหมาย สามารถนำไปจัดทำเป็นโครงการในแง่ส่วนบุคคล และ/หรือ ทีม ที่เหมาะสมตามที่ตัวเองเลือก
  วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง
  ระยะเวลา 3 ครั้ง การฝึกฝนอบรมห่างกัน 1 เดือน / ครั้ง
  ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
  หัวหน้างาน
  ผู้จัดการ
  ผู้บริหาร
   
   
  <<<กลับหน้ารวมหลักสูตร