Untitled Document
Untitled Document
 
 
      หลักสูตร : สุดยอดแนวทางการเป็นผู้สอนงาน(Coach) ที่ดี ( To Be Good Coach )
   
  ขอบเขตของเนื้อหา
    การฝึกอบรมจะมุ่งเน้นให้เข้าใจ และเกิดแรงบันดาลใจที่จะเป็นโค๊ชที่ดี
  ในสไตล์ของตัวเองซึ่งประกอบไปด้วย
   1.การเข้าใจกระบวนการสอนงาน ซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่ง
       ในการพัฒนาทีมงาน
   2. บทบาท หน้าที่ของการเป็นโค้ชที่ดี เช่น
  - การใช้คำถามเป็นหลัก
  - การเป็นกระจกให้ Coachee เห็นตัวเอง รู้จักตัวเองมากขึ้น
  - การทำให้ Coachee มุ่งมั่นในเป้าหมาย
  - เกิดความไว้วางใจซึ่งกันและกัน
  - เทคนิคการสอนงาน (Coachee) ที่หัวหน้าพึงปฎิบัติ
  - หัวใจสำคัญของการสอนงาน
  - การสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ถูกสอนงาน
  - ความสุขที่ได้รับจากการเป็นโค้ช
  กลุ่มผู้เข้าอบรม
  - ผู้บริหารระดับสูง
  - เจ้าหน้าที่ฝ่าย Training
  - ผู้สนใจในการเป็นผู้สอนงานในองค์กร
   
  ระยะเวลาการอบรม
  -  1 วัน(ประมาณ 7 ชั่วโมง)
   
  รูปแบบการอบรม
  - มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมกับเนื้อหา และแลกเปลี่ยนประสบการณ์
  - นำกรณีศึกษาจริงมานำเสนอ เพื่อให้เกิดการวิเคราะห์
  - จัดกิจกรรมเพื่อการเขียนแผนปฏิบัติงานจริง
  - ปฏิบัติกับผู้เข้าอบรมแบบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่
  (Adult Learning)
  - เน้นรูปแบบการ Coaching มากกว่าการ Training
   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่
 
 
|
Untitled Document
                     
  Home | บอกเล่าแนวความคิด | เรื่องเล่าน่าภูมิใจ | web นี้ให้อะไร | หลักสูตร | บริการ | ติดต่อผม |  Copyright @ Pakornblog.com