Untitled Document
Untitled Document
 

Inhouse Group Coaching & Training

หลักสูตรการพัฒนาผู้จัดการในฐานะโค้ช ( หลักสูตร 2 วัน )
Leader as a Coach... You must change

  หลักการและแนวคิด
 • การสอนงานเป็นกระบวนการหนึ่งที่ผู้จัดการ/หัวหน้างาน ใช้ในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา/ลูกน้องให้มีความรู้(Knowledge) , ทักษะ (skill) และคุณลักษณะเฉพาะตัว (Personal Attributes) เพื่อใช้ในการทำงานให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดขึ้น โดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาศักยภาพ (Potential) ที่อยู่ภายในตัวอยู่แล้ว ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิผลสูงขึ้น เพื่อความก้าวหน้าในหน้าทที่การงานต่อไปในอนาคต
 • ผู้จัดการที่มีภาวะความเป็นผู้นำสูง (Leadership) จะใช้การพัฒนาทีมงานด้วยการสอนงาน (Coaching) ควบคุมการบริหารจัดการ (Management) เพราะจะสามารถทำให้ทีมงานบรรลุเป้าหมายได้ดีกว่าการใช้เพียงด้านใดด้านหนึ่ง เนื่องจากการบริหารการจัดการทีมงาน จะได้ผลที่รวดเร็วทันกับความต้องการและการสอนงานจะทำทีมงานพัฒนาตัวเอง ซึ่งจะส่งผลต่อผลลัพธ์ในระยะยาวและเกิดความต่อเนื่อง ทำให้องค์กรเจริญเติบโตแบบยั่งยืน
 • องค์กรที่ต้องการเติบโตอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเผชิญภาวะวิกฤตใดๆต้องพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถ 2 ด้านหลัก คือ การคิดเชิงกลยุทธ์(Strategic Thinking) และการมีภาวะความเป็นผู้นำ(Leadership) โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้จัดการ/ผู้บริหารระดับกลางขององค์กร เพราะเป็นกลุ่มบุคคลที่ต้องคอยผลักดันองค์การเป็นหลัก พร้อมกับการพัฒนาทีมงานไปควบคู่กัน ดังนั้นการพัฒนาให้ผู้จัดการมีความสามารถในการสอนงาน (Coaching) โดยสวมบทบาทของการเป็นโค้ช (Coach) ให้กับทีมงานย่อมเป็นปัจจัยที่สำคัญที่องค์การควรผลักดันเป็นอย่างยิ่ง
 • ผู้จัดการในฐานะโค้ชจะให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาทีมงานเป็นสำคัญ โดยทำหน้าที่กระตุ้น , สร้างแรงจูงใจ และเป็นกระจกเงา เพื่อให้ทีมงานมองเห็นตัวเอง และอยากพัฒนาตัวเองในเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทำให้การพัฒนาเป็นไปอย่างราบรื่นเพราะทีมงานมีความเต็มใจที่นะพัฒนาด้วยตัวเอง มิได้มีใครมาบังคับโดยมีผู้จัดการในฐานะโค้ชคอยให้กำลังใจ , ชี้แนะ , ส่งเสริม และช่วยเหลือตามสมควร

  ขอบเขตของเนื้อหาการฝึกอบรม

วันที่ 1 ส่วนพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ
 • เรียนรู้ธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง
  - หลักจิตวิทยา
  - เปลี่ยนความคิด...ชีวิตเปลี่ยน
  - หลุมพรางของการเปลี่ยนแปลง
 • การสร้างความเชื่อมั่นให้กับตัวเอง
  - เอาชนะความกลัว
  - เลิกกังวลเรื่องจินตนาการในทางลบ
  - ความสำเร็จกับประสบการณ์
 • สร้างทัศนคติเชิงบวกเกี่ยวกับการสอนงาน
  - ทัศนคติเชิงบวก vs ทัศนคติเชิงลบ
  - ทางเลือกเป็นของเรา
  - เป้าหมายของการสอนงาน
 • คุณสมบัติภาวะผู้นำของผู้จัดการในฐานะโค้ช
  - ผู้นำการเปลี่ยนแปลง
  - มนุษย์สัมพันธ์
  - การสร้างความไว้วางใจ
  - มุ่งมั่นในเป้าหมาย
  - การรับฟังผู้อื่นอย่างตั้งใจ

วันที่ 2 ส่วนพัฒนาการสอนงาน
 • หัวใจสำคัญของการสอนงาน (Coaching)
  - นิยามการสอนงาน
  - ปัจจัยสำคัญ
  - ภาพลักษณ์ของโค้ช
 • กระบวนการในการสอนงานที่เข้าใจง่ายๆ
  - การเกริ่นนำ
  - การสร้างบรรยากาศ
  - การเข้าสู่เนื้อหา
  - การสรุปผลลัพธ์
  - การจบการสอนงาน
 • เทคนิคและวิธีการในการดึงศักยภาพทีมงาน
  - ความเชื่อเกี่ยวกับ " คน "
  - ความเชื่อมั่นในตัวเอง
  - การใช้กระบวนการ Coaching ให้ครบถ้วน
  - บทบาทที่สำคัญของโค้ช
 • เทคนิคการฝึกฝนเพื่อให้การสอนงานเกิดประสิทธิผล
  - ความเชื่อ
  - ความหลงใหล
  - ประโยชน์ที่ได้รับ
  - เป้าหมายในอนาคต
 • การพัฒนาตัวเองให้เป็นโค้ชอย่างเป็นธรรมชาต
 
 
<<< Back

 
 
|
Untitled Document
                     
  Home | บอกเล่าแนวความคิด | เรื่องเล่าน่าภูมิใจ | web นี้ให้อะไร | หลักสูตร | บริการ | ติดต่อผม |  Copyright @ Pakornblog.com