Untitled Document
Untitled Document
 

Inhouse Group Coaching & Training

หลักสูตร จิตวิทยาบริการ…เข้าถึงหัวใจลูกค้า
(Service Customer)
( หลักสูตร 1 วัน )

  หลักการและแนวคิด
 • องค์กรโดยส่วนใหญ่ จะไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้อย่างราบรื่น หรือไม่สามารถ ขยายตัวได้มาก เท่าที่ต้องการ หากขาดผู้บริหารระดับกลาง ที่มีความรู้ความสามารถ และมีภาวะความเป็นผู้นำ เพราะปัจจัยการเจริญเติบโต หรือความสำเร็จขององค์กรมักผูกติดกับผู้บริหารระดับกลางเป็นสำคัญ ดังนั้นองค์กรจึงควรให้ความสำคัญในการพัฒนาผู้บริหารระดับกลางให้มากขึ้น
 • ผู้บริหารระดับกลางหลายๆคน เติบโตมาจากการทำงานหนักในตำแหน่งเดิมที่รับผิดชอบ แต่เมื่อเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นแล้ว ไม่ได้พัฒนาตัวเอง ทำให้ทำงานได้ไม่ดีเท่าที่ควร หรือบางคนอาจล้มเหลวไปเลย สาเหตุหนึ่งเป็นเพราะการขาดภาวะความเป็นผู้นำ ทำให้บริหารจัดการทีมงานได้ไม่ดี จึงขาดทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล

  หัวข้อสำคัญของหลักสูตร
 • จิตวิทยาบริการ
 • เชาว์อารมณ์ในการให้บริกรที่ดี
  - การเข้าใจตนเอง
  - การมีมนุษยสัมพันธ์
  - การปรับอารมณ์
  - การจัดการกับความเครียด
  - การจูงใจตนเอง
 • องค์ประกอบที่สำคัญในการสร้างแรงจูงใจ
  - ทัศนคติเชิงบวก
  - การเข้าใจเกี่ยวกับผู้คน
  - คุณค่าของการฟัง
 • วิธีจูงใจให้ผู้อื่นคล้อยตามแนวความคิด
  - เคารพความคิดเห็นของผู้อื่น
  - จงเริ่มต้นด้วยมิตรไมตรี
  - ทำให้ผู้อื่นตอบรับ
  - จงเห็นอกเห็นใจต่อความรู้สึกนึกคิด
 
 
 
|
Untitled Document
                     
  Home | บอกเล่าแนวความคิด | เรื่องเล่าน่าภูมิใจ | web นี้ให้อะไร | หลักสูตร | บริการ | ติดต่อผม |  Copyright @ Pakornblog.com