Untitled Document
Untitled Document
 
 

Inhouse Group Coaching & Training

หลักสูตรการพัฒนาผู้จัดการฝ่ายขายมืออาชีพ 12 ครั้ง

  หลักการและแนวคิด
 • ปัจจุบัน ธุรกิจภายใต้การแข่งขันที่รุนแรง โดยเฉพาะการแข่งขันแบบไร้พรมแดนระดับโลก และการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมตลอดเวลา ด้วยเหตุผลนี้ธุรกิจจึงต้องมี การจัดการเชิงกลยุทธ์ที่แข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ ธุรกิจจะต้องปรับปรุงการจัดการเชิงกลยุทธ์ให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีเหนือกว่าคู่แข่งขัน
 • ผู้จัดการฝ่ายขายที่ต้องการประสบความสำเร็จในอนาคต จะต้องเริ่มต้นด้วยการศึกษาการจัดการเชิงกลยุทธ์เพราะสภาพแวดล้อมของธุรกิจมีความสลับซับซ้อนและ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งธุรกิจจะต้องปรับตัว ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงนั้น ถ้าผู้จัดการฝ่ายขายขาดความชำนาญในการกำหนดกลยุทธ์และการปฏิบัติต ามกลยุทธ์ก็จะทำให้ธุรกิจต่อสู้กับคู่แ ข่งขันไม่ได้
 • กุญแจสำคัญอันหนึ่งที่เป็นคุณลักษณะขององค์กรและทีมงานที่เปี่ยมด้วยสมรรถนะก็คือ พวกเขาต่างมีภาพที่ชัดเจนต่อสิ่งที่พวกเขาพยายามสร้างขึ้นมาร่วมกัน พวกเขามีความเข้าใจและกระตือรือร้นในด้านเป้าหมายหลักและการแบ่งปันค่านิยมร่วมแก่กัน ทั้งค่านิยม(Valves) พันธกิจ(Mission) และวิสัยทัศน์(Vision)ได้ก่อให้เกิดลักษณะเฉพาะที่เชื่อม บุคลากร ทีมงาน และองค์กร ให้สามารถตอบสนองและจัดการกับสถานการณ์ใหม่ๆใดๆได้เป็นอย่างดี
 • ผู้จัดการฝ่ายขายจึงต้องมีแนวความคิดที่จะสร้างและพัฒนาทีมงานให้มีความรู้ ความสามารถ ความกระตือร ือร้น และความมุ่งมั่น ที่จะผลักดันยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด โดยการมุ่งเน้นให้ทุกๆคนในทีมงานได้มีโอกาสเติบโตและขึ้นมาบริหารงานให้กับบริษัทในตำแหน่งที่สูงขึ้นต่อไ ปในอนาคต
 • การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำให้แก่ผู้จัดการฝ่ายขายนับว่าเป็นความจำเป็นอย่างมาก เพราะยอดขายของบริษัทได้ผูกกับผู้จัดการฝ่ายขาย ที่ต้องผลักดันผลงานผ่านทีมงานขายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ดังนั้นผู้จัดการฝ่ายขายจึงต้องเป็นผู้นำที่ทรงคุณค่าและสามารถคิดเชิงกลยุทธ์ได้อย่างดีเยี่ยม

  ความคาดหวังของผู้บริหารระดับสูงต่อผู้จัดการฝ่ายขาย
 • การคิดเชิงกลยุทธ์
  : ความสามารถในการหาวิธีการหรือทางเลือกที่ดีที่สุด ท่ามกลางสถานการณ์ที่อาจมี อุปสรรคและความไม่แน่นอ นเพื่อนำไปสู่เป้าหมายยอดขายที่ตั้งไว้
 • การจัดการเชิงกลยุทธ์
  : กระบวนการซึ่งรวมกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 3 ประการ คือ
  1. การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์
  2. การกำหนดกลยุทธ์
  3. การปฏิบัติตามกลยุทธ์และการควบคุม
 • ความรับผิดชอบในฐานะผู้จัดการฝ่ายขาย
  : ผู้ประสบความสำเร็จ รับผิดชอบ 7 ประการนี้
  1. กำหนดเป้าหมายยอดขายและดำเนินการให้บรรลุผลสำเร็จ
  2. สร้างนวัตกรรมและหาตลาดรองรับ
  3. การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
  4. กำหนดลำดับความสำคัญของงานและทำงานที่สำคัญ
  5. จดจ่อกับกิจกรรมที่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงสูงสุด
  6. สร้างผลงานและเก็บเกี่ยวผลลัพธ์
  7. เป็นผู้จัดการที่ดีให้เป็นแบบอย่างแก่ทีมงาน
 • ความเป็นผู้นำรอบทิศทาง(360 องศา)
  : ผู้จัดการฝ่ายขายพัฒนาตัวเองเพื่อเป็นผู้นำ
  1.รับฟังและเข้าใจผู้อื่น
  2. การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
  3. การมุ่งมั่นทุ่มเทกับเป้าหมาย
  4. การสร้างและพัฒนาทีมงานขาย
  5. การมีทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน
 
 
  หัวข้อหลักในการพัฒนาผู้จัดการฝ่ายขายมืออาชีพ
 • ตรวจสอบ/ตรวจทาน/ประเมิน ประเด็นสำคัญ
  • วิสัยทัศน์/เป้าหมาย ของผู้บริหารระดับสูง
  • เป้าหมายของทีมงานขาย
  • สุขภาพของผู้จัดการฝ่ายขาย
 • การปรับแนวคิดพื้นฐานในการบริหารงานขาย
  การวิเคราะห์ตลาด
  • การประเมินสถานการณ์การแข่งขัน
  • การประเมินความพร้อมของทีมงาน
  • การประเมินทัศนคติของผู้จัดการ
 • การจัดการเชิงกลยุทธ์
  การคิดเชิงกลยุทธ์
  • การกำหนดเป้าหมาย
  • การวางแผนดำเนินงาน
 • การบริหารทีมงานอย่างสร้างสรรค์เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย
  • คุณสมบัติภาวะความเป็นผู้นำ
  การสร้างทีมเวิร์คในฝัน
  • การบริหารจัดการข้อมูล
  • กำหนดกลวิธีในการดำเนินงาน
 • การพัฒนาทีมงานเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิผล
  • การพัฒนาตัวเอง
  • การพัฒนาทีมงาน
  • การพัฒนาตลาด
  • การพัฒนาเครือข่ายพันธมิตร
  • การพัฒนาโครงการสนับสนุน

 
  แผนดำเนินการ Coaching ตลอดโปรแกรม

สัปดาห์ที่1 : ประชุมทีมงานทั้งหมดเพื่อกำหนดเป้าหมาย
สัปดาห์ที่2 : กำหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์
สัปดาห์ที่3 : เขียนแผนงานเพื่อนำไปสู่แผนปฏิบัติงาน
สัปดาห์ที่4 : ประกาศเป้าหมายและแผนงานสู่ทีมงาน
สัปดาห์ที่5 : ตรวจสอบและปรับปรุงแผนงานเชิงกลยุทธ์ (Meeting & Work Shop)
สัปดาห์ที่6 : ตรวจสอบและปรับปรุงแผนงานเชิงกลยุทธ์ (Meeting & Work Shop)
สัปดาห์ที่7 : ตรวจสอบและปรับปรุงแผนงานเชิงกลยุทธ์ (Meeting & Work Shop)
สัปดาห์ที่8 : โครงการสนับสนุนเพิ่มเติม
สัปดาห์ที่9 : เทคนิคการเขียน “คัมภีร์บริหารงานขาย’ ด้วยตัวเอง
สัปดาห์ที่10 : เทคนิคการเขียน “ โครงการพัฒนาทีมงานขายคุณภาพ ” ด้วยตัวเอง
สัปดาห์ที่11 : เทคนิคการเขียน “ การเขียนและการนำเสนอโครงการต่างๆ ” ด้วยตัวเอง
สัปดาห์ที่12 : การสรุปผลและประเมิลผลของโปรแกรม
 
กลุ่มผู้เข้าอบรม
     - ผู้บริหารงานขาย
     - หัวหน้างานทีมงานขาย
     - ผู้บริหารงานการตลาด
     - ผู้จัดการการตลาด
     - ทีมงานการตลาดที่เกี่ยวข้อง
 
ผู้สังเกตการณ
     - กรรมการผู้จัดการ
     - รองกรรมการผู้จัดการ

บริษัทที่ได้เข้าร่วมหลักสูตรนี้    :  
  - บริษัท เอเวอร์มีเดีย จำกัด - บริษัท ซินโดม จำกัด
  - บริษัท ดิจิตอลคอม จำกัด - บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
     
 
 
 
|
Untitled Document
                     
  Home | บอกเล่าแนวความคิด | เรื่องเล่าน่าภูมิใจ | web นี้ให้อะไร | หลักสูตร | บริการ | ติดต่อผม |  Copyright @ Pakornblog.com