Untitled Document
Untitled Document
 
 
หลักสูตร : การพัฒนาทีมงานขาย และการตลาด - การมุ่งเน้นที่ยอดขาย
      
  ขอบเขตของเนื้อหา
  - การสร้างความสามารถในด้านการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ี
  - การพัฒนาให้การทำงานมีแผนปฏิบัติงานที่ชัดเจน
  - การสร้างความสามารถในด้านการสื่อสารและบริหารทีมงาน
  - การฝึกฝนเพื่อการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของทีม
  - การสร้างภาวะผู้นำ
  - การบริหารการเปลี่ยนแปลง
 
  กลุ่มผู้เข้าอบรม
  - ผู้บริหารงานขาย
  - หัวหน้างานทีมงานขาย
  - ผู้บริหารงานการตลาด
  - ผู้จัดการการตลาด
  - ทีมงานการตลาดที่เกี่ยวข้อง
   
   
  ผู้สังเกตการณ
  - กรรมการผู้จัดการ
  - รองกรรมการผู้จัดการ
  รูปแบบการอบรม
  - มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมกับเนื้อหา และแลกเปลี่ยนประสบการณ์
  - นำกรณีศึกษาจริงมานำเสนอ เพื่อให้เกิดการวิเคราะห์
  - จัดกิจกรรมเพื่อการเขียนแผนปฏิบัติงานจริง
  - ปฏิบัติกับผู้เข้าอบรมแบบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult
  Learning)
  - เน้นรูปแบบการ Coaching มากกว่าการ Training
   
  ระยะเวลาการอบรม
  -  อบรมเดือนละ 2 ครั้ง ( สัปดาห์เว้นสัปดาห์ )
         ทั้งหมด 10 ครั้ง   ครั้งละ 3 ชั่วโมง
   
บริษัทที่ได้เข้าร่วมหลักสูตรนี้    :    
  - บริษัท เอเวอร์มีเดีย จำกัด - บริษัท ซินโดม จำกัด
  - บริษัท ดิจิตอลคอม จำกัด - บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
     
 
 
 
|
Untitled Document
                     
  Home | บอกเล่าแนวความคิด | เรื่องเล่าน่าภูมิใจ | web นี้ให้อะไร | หลักสูตร | บริการ | ติดต่อผม |  Copyright @ Pakornblog.com