Untitled Document
Untitled Document
 
 

Inhouse Group Coaching & Training

หลักสูตรการพัฒนานักขายพิชิตเป้าหมาย ( หลักสูตร 1 วัน )
  หลักการและแนวคิด
 • สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน จำเป็นต้องมีนักขายที่มีใจเต็มร้อยกับงานขาย มุ่งมั่นกับเป้าหมายที่ได้รับ เอาชนะปัญหา อุปสรรคต่างๆได้ด้วยตัวเอง มีการวางแผนการทำงานที่เป็นระบบ กระตุ้นตัวเองให้มีความกระตือรือร้นเกี่ยวกับงานขายตลอดเวลา ไม่โทษสภาพแวดล้อม แต่ใช้การพัฒนาตัวเองเพื่อเอาชนะเป้าหมายเป็นหลัก
 • นักขายโดยส่วนใหญ่ จะได้รับการพัฒนาเรื่องทักษะการขาย (Hard Skill )เป็นหลักแต่มีน้อยคนที่ได้เข้าอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับการพัฒนาด้านความมุ่งมั่นในการพิชิตเป้าหมาย ( Soft Skill) ทำให้การทำงานขายในยุควิกฤตนี้ เป็นไปด้วยความยากลำบากมากขึ้น เพราะพนักงานขายจะท้อถอยบ่อยๆ ไม่กล้าพบลูกค้าเพราะไม่มีเรื่องจะพูดคุย แต่ถ้านักขายมีทัศนคติเชิงบวกต่องานขายและรักในงานขายอย่างแท้จริงแล้วจะสามารถเอาชนะปัญหาไปได้
 • การบริหารงานขายเป็นหัวใจสำคัญที่นักขายต้องมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา นักขายสมัยใหม่จะไม่เพียงแต่ขายของ แต่จะบริหารงานขายเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ โดยการให้ความสำคัญที่ความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก ช่วยเหลือลูกค้าให้ได้ประโยชน์สูงสุด มีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ทั้งก่อนและหลังการขาย และมีความสุขที่ได้ดำเนินการขายมากกว่าที่คำนึงถึงแต่ผลลัพธ์

  วัตถุประสงค์
 • เพี่อสร้างนักขายให้มีทัศนคติเชิงบวกต่องานขาย และมองเป้าหมายที่ได้รับเป็นเรื่องที่ท้ายทาย
  อยากที่จะบรรลุความสำเร็จ
 • เพื่อทำให้นักขายเข้าใจกระบวนการ การทำงานขายอย่างเป็นระบบ สามารถเผชิญกับอุปสรรค
  ได้อย่างมั่นใจ
 • เพื่อพัฒนาให้นักขายสามารถสร้างคุณค่าของตัวเอง โดยการดึงศักยภาพที่มีอยู่ออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 • เพื่อส่งเสริมให้นักขายสามารถค้นหาแนวทางในการทำงานที่เป็น Style ของตัวเอง

หัวข้อหลักในการพัฒนานักขายมืออาชีพ
 • สิ่งที่ต้องนำมาวิเคราะห์ก่อนดำเนินงานขาย
  - ขนาดของตลาดที่เรารับผิดชอบ
  - กลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่เรามุ่งหวัง
  - สภาวะการแข่งขันในปัจจุบัน
  - ข้อมุลเบื้องต้นของ 4 P
  - เป้าหมายยอดขายกับความเป็นไปได้
 • ขั้นตอนในการดำเนินงานขาย
  - กำหนดเป้าหมายยอดขาย รายปี, รายเดือน
  - วางแผนการทำงานอย่างละเอียด
  - การลงมือปฏิบัติตามแผนงานทันที
  - หมั่นตรวจสอบ และประเมินยอดขายอย่างสม่ำเสมอ
  - ปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานให้เหมาะสม
 • ประเด็นสำคัญที่ต้องคิดระหว่างดำเนินงานขาย
  - ค้นหา “ความต้องการ” ของลูกค้า
  - บริหารยอดขายด้วย “Sales Pipeline”
  - เข้าถึงบุคคลที่สามารถตัดสินใจได้
  - จัดทำแบบฟอร์ม ประเมินลูกค้าคาดหวัง
  - ดำเนินการขายตามกระบวนการอย่างต่อเนื่อง
 • คุณสมบัติที่ควรต้องพัฒนา
  - ทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน
  - ยึดมั่นในวินัยการทำงาน
  - มีความรับผิดชอบในเป้าหมาย
  - มุ่งมั่น ทุ่มเท กับงานขายจนกว่าจะสำเร็จ
  - สร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 
 
 
|
Untitled Document
                     
  Home | บอกเล่าแนวความคิด | เรื่องเล่าน่าภูมิใจ | web นี้ให้อะไร | หลักสูตร | บริการ | ติดต่อผม |  Copyright @ Pakornblog.com