Untitled Document
Untitled Document
 
 

Inhouse Group Coaching & Training

หลักสูตรการพัฒนานักขายพิชิตเป้าหมาย ( หลักสูตร 1 วัน )

  หลักการและแนวคิด
 • สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน จำเป็นต้องมีนักขายที่มีใจเต็มร้อยกับงานขาย มุ่งมั่นกับเป้าหมายที่ได้รับ เอาชนะปัญหา อุปสรรคต่างๆได้ด้วยตัวเอง มีการวางแผนการทำงานที่เป็นระบบ กระตุ้นตัวเองให้มีความกระตือรือร้นเกี่ยวกับงานขายตลอดเวลา ไม่โทษสภาพแวดล้อม แต่ใช้การพัฒนาตัวเองเพื่อเอาชนะเป้าหมายเป็นหลัก
 • นักขายโดยส่วนใหญ่ จะได้รับการพัฒนาเรื่องทักษะการขาย (Hard Skill )เป็นหลักแต่มีน้อยคนที่ได้เข้าอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับการพัฒนาด้านความมุ่งมั่นในการพิชิตเป้าหมาย ( Soft Skill) ทำให้การทำงานขายในยุควิกฤตนี้ เป็นไปด้วยความยากลำบากมากขึ้น เพราะพนักงานขายจะท้อถอยบ่อยๆ ไม่กล้าพบลูกค้าเพราะไม่มีเรื่องจะพูดคุย แต่ถ้านักขายมีทัศนคติเชิงบวกต่องานขายและรักในงานขายอย่างแท้จริงแล้วจะสามารถเอาชนะปัญหาไปได้
 • การบริหารงานขายเป็นหัวใจสำคัญที่นักขายต้องมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา นักขายสมัยใหม่จะไม่เพียงแต่ขายของ แต่จะบริหารงานขายเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ โดยการให้ความสำคัญที่ความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก ช่วยเหลือลูกค้าให้ได้ประโยชน์สูงสุด มีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ทั้งก่อนและหลังการขาย และมีความสุขที่ได้ดำเนินการขายมากกว่าที่คำนึงถึงแต่ผลลัพธ์

  วัตถุประสงค
 • พี่อสร้างนักขายให้มีทัศนคติเชิงบวกต่องานขาย และมองเป้าหมายที่ได้รับเป็นเรื่องที่ท้ายทาย
  อยากที่จะบรรลุความสำเร็จ
 • เพื่อทำให้นักขายเข้าใจกระบวนการ การทำงานขายอย่างเป็นระบบ สามารถเผชิญกับอุปสรรค
  ได้อย่างมั่นใจ
 • เพื่อพัฒนาให้นักขายสามารถสร้างคุณค่าของตัวเอง โดยการดึงศักยภาพที่มีอยู่ออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 • เพื่อส่งเสริมให้นักขายสามารถค้นหาแนวทางในการทำงานที่เป็น Style ของตัวเอง

เนื้อหาของหลักสูตร ( Course Outline )

ครั้งที่ 1 : การพัฒนาแนวทางการขายของตัวเอง
 • ตรวจสุขภาพของการทำงานขาย
 • การวิเคราะห์สภาวะการแข่งขัน
  - ขนาดของตลาดที่เรารับผิดชอบ
  - กลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่เรามุ่งหวัง
  - การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของ 4Ps
  - เป้าหมายยอดขายกับความเป็นไปได้
 • สร้างคัมภีร์การขายของตัวเอง
  - การเตรียมตัวเรื่อง 5 รู้
  - การนำเสนออย่างมืออาชีพ
  - การเจราต่อรองแบบ win : win
  - เทคนิคปิดการขายอย่างสร้างสรรค์
 • การบริหารงานขายลูกค้าของตัวเอง
  - กำหนดเป้าหมายได้ชัดเจน ( Goal )
  - สร้างพิมพ์เขียวงานขายของตัวเอง ( Blue Rint )
  - ตรวจสอบสถานะลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ ( Evaluation Plan )
  - เปลี่ยนลูกค้าคาดหวังเป็นพยากรณ์ยอดขาย ( Salea Forecast )
  - จัดทำรายงานให้หัวหน้า ( Sales Report )
 • คุณสมบัติของนักขายพิชิตป้าหมาย
  - ทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน
  - ยึดมั่นในวินัยการทำงาน
  • มีความรับผิดชอบในเป้าหมาย
  • มุ่งมั่น ทุ่มเท กับงานขายจนกว่าจะสำเร็จ
  • สร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • การบ้านเพื่อสร้าง“ คัมภีร์ “ การขายของตัวเอง

ครั้งที่ 2 ตรวจสอบศักยภาพการขายของนักขาย (Clinic พนักงานขาย)
 • นำเสนอ “คัมภีร์ “ การขายของตัวเอง
  - การวิเคราะห์ขนาดของตลาด
  - บทพูดสำหรับนักขาย
  - การจัดทำข้อมูลบริหารงานขาย
  - คุณสมบัติเด่นของตัวเอง
 • การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
  - แผนงาน
  - เป้าหมาย
  - การบริหารงาน
 • โค้ชชิ่งทีมงานในประเด็นที่สำคัญ
 • เสริมศักยภาพให้นักขาย
  - ความสำเร็จ คือ เป้าหมาย
  - เปลี่ยนโจทย์ เป็น เป้าหมาย, แผนงาน, การปฏิบัติ
  - สร้างทัศนคติ “ Yes ! “
 
 
 
|
Untitled Document
                     
  Home | บอกเล่าแนวความคิด | เรื่องเล่าน่าภูมิใจ | web นี้ให้อะไร | หลักสูตร | บริการ | ติดต่อผม |  Copyright @ Pakornblog.com