Untitled Document
Massive Blue ~ CSS Vertical Menu
  หน้าแรกพื้นที่ทบทวน Coach
Slide สำคัญพร้อมคำอธิบาย
แก่นสำคัญของการโค้ชชิ่ง
ทักษะสำคัญที่ใช้ในการโค้ช
ธรรมชาติของมนุษย์
คำถามสร้างพลังและแนวความคิด
Workshop ต่างๆ
กรณีศึกษา
การให้เทคนิคโค้ช
Group Coaching
1 : 1 Coaching
การฝึกฝนเพิ่มเติม
ขั้นตอนการโค้ช
อาจารย์ปกรณ์สรุปเนื้อหา
 
 
|
คำสำคัญที่เกี่ยวข้องกับโค้ชชิ่ง
ศักยภาพ
โค้ชต้องเชื่อว่า “โค้ชชี่มีศักยภาพเหลืออยู่อีกมาก” ดังนั้นต้องกระตุ้นและจูงใจให้เขาใช้ศักยภาพของตัวเองออกมาใช้ด้วยตัวเขาเอง โดยทำให้เขารู้สึกว่าปัญหาและอุปสรรคที่เขาเจออยู่ เป็นเพียง หลุมพรางทางความคิดเชิงลบ ที่เกิดขึ้นชั่วคราวเท่านั้น เขาสามารถเอาชนะได้โดยการปรับเปลี่ยนแนวความคิดที่เป็นเชิงบวกต่อเหตุการณ์และบุคคลต่างๆ เสียใหม่  เมื่อเขาจัดการกับความคิดเชิงลบได้ เขาก็กลับมาใช้ศักยภาพของตัวเองอีกครั้ง
 
จับถูก
โค้ชต้องมาองด้านดีของโค้ชชี่ ไม่ใช่ไปแก้ปัญหาให้เขา เพียงแต่ทำให้ เขามองเห็นตัวเองด้วยตัวเขาเอง แล้วจูงใจให้เขาเกิดทางเลือกใหม่ โดยการมองเห็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นหลังจากเกิดการเปลี่ยนแปลง ถ้าโค้ชมองโค้ชชี่แต่ด้านไม่ดีก็จะทำให้เกิดความรู้สึกที่ไม่ดี แต่จำเป็นต้องพัฒนาเขา ดังนั้นการปฏิบัติตัวระหว่างโค้ชกับโค้ชชี่ก็จะไม่ดี แต่ถ้าโค้ชจับถูก โค้ชชี่ และเห็นว่าโค้ชชี่สามารถพัฒนาตัวเองได้ โดยโค้ชให้คำแนะนำบางอย่างหรือจูงใจให้เขาเกิดความอยากเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเขาเองเท่านั้น
 
การเปลี่ยนแปลง
คนจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเกิดขึ้นจาก 2 สาเหตุ
1. กลัวถูกลงโทษ
2. มองเห็นประโยชน์
โค้ชต้องทำให้โค้ชชี่มองเห็นผลลัพธ์ของการไม่เปลี่ยนแปลง ว่าจะเกิดโทษด้วยเรื่อง อะไรบ้าง และมองเห็นประโยชน์ที่จะได้รับ หรือเกิดขึ้นกับตัวเอง ถ้าลงมือเปลี่ยนแปลงโดยที่เขาต้องเป็นผู้คิด และมองเห็นด้วยตัวของเขาเอง เพราะเขาต้องเป็นผู้เลือก โค้ชไม่สามารถบังคับให้เขาเชื่อได้ และจะจูงใจให้เขายอมรับด้วยความเต็มใจ
 
เป้าหมาย
การเปลี่ยนแปลงและปฏิบัติตัวใหม่ของโค้ชชี่นั้น โค้ชต้องทำให้เขาคิดและรู้สึกว่าเป็นเป้าหมายของเขา แต่โค้ชมีส่วนร่วมเท่านั้น ไม่ใช่การทำเพราะคิดว่าโค้ชต้องการให้ทำ เพราะจะไม่ได้ผลลัพธ์ที่ดี แต่ถ้าเป็นเป้าหมายของเขาเอง เขาก็จะเต็มที่กับการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น เกิดความกระตือรือร้นด้วยตัวเขาเองมากขึ้น เพราะสิ่งที่เขาลงมือปฏิบัตินั้น เป็นสิ่งที่เขาอยากทำ(เป้าหมาย) และเป็นการทำเพื่อตัวเองอย่างแท้จริง