Untitled Document
Massive Blue ~ CSS Vertical Menu
  หน้าแรกพื้นที่ทบทวน Coach
Slide สำคัญพร้อมคำอธิบาย
แก่นสำคัญของการโค้ชชิ่ง
ทักษะสำคัญที่ใช้ในการโค้ช
ธรรมชาติของมนุษย์
คำถามสร้างพลังและแนวความคิด
Workshop ต่างๆ
กรณีศึกษา
การให้เทคนิคโค้ช
Group Coaching
1 : 1 Coaching
การฝึกฝนเพิ่มเติม
ขั้นตอนการโค้ช
อาจารย์ปกรณ์สรุปเนื้อหา
 
 
|
โค้ชที่ดีควรเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์
 
 
คนชอบคำชมมากกว่าคำตำหนิ
ถ้าเรายอมรับในความเป็นเขา…เขาก็จะยอมรับเรามากขึ้น
ถ้าเรามองเห็นในคุณค่า (ข้อดี) ในตัวเขา…เขาจะเชื่อมั่นในตัวเอง
มนุษย์ทุกคนย่อมรู้จักตัวเองดีกว่าผู้อื่น
คนรักตัวเอง และอยากพัฒนาตัวเองให้ประสบความสำเร็จ
คนยินดีเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเขาเอง…มากกว่าการบังคับ
คนมีวิธีการพัฒนาตัวเองที่เหมาะสมกับตัวเองด้วย Styleของตัวเอง
ปัญหา/อุปสรรค เป็นสิ่งที่เขาเจออยู่ ไม่ใช่สิ่งที่เขาอยากเป็น
คนที่มีความเชื่อที่แตกต่างกัน…ความคิดเห็นแลยแตกต่างกัน
ประสบการณ์ที่แตกต่างกัน…ทำให้เขามีความคิดเห็นเป็นของเขาเอง
มนุษย์ใช้ศักยภาพของตัวเองไปน้อยมาก