Untitled Document
Massive Blue ~ CSS Vertical Menu
  หน้าแรกพื้นที่ทบทวน Leadership
แก่นสำคัญของหลักสูตร
(Course Frame Work)
ผู้นำพลังคิดบวก
Slide สำคัญพร้อมคำอธิบาย
สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับผู้นำ
ความเชื่อเกี่ยวกับผู้นำ
หลุมพรางทางความคิดที่สกัดกั้นการเป็นผู้นำ
คำถามสร้างพลังและแนวความคิด
ในฐานะผู้นำคุณคิดอย่างไรกับการสื่อสารที่ดี?
Workshop ต่างๆ
การทำให้ผู้อื่นเปลี่ยนแปลงตัวเอง
แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับภาวะผู้นำในตัวเอง
กรณีศึกษา
กรณีศึกษาหมวดหลุมพรางทางความคิด
กรณีศึกษาหมวดผู้นำการเปลี่ยนแปลง
คำสำคัญ
การ์ดให้แนวความคิด
การฝึกฝนเพิ่มเติม
สรุปภาวะผู้นำของตัวคุณเองด้านแนวความคิดของคุณ
แบบฝึก : การพัฒนาตัวเองและทีมงาน
การบ้าน : คัมภีร์บริหารการเปลี่ยนแปลงของตัวเอง
การบ้าน : หลักสูตรผู้นำพลังคิดบวก
อาจารย์ปกรณ์สรุปเนื้อหา
|
Slide สำคัญพร้อมคำอธิบาย
หน้าแรกพื้นที่ทบทวน Leadership >> Slide สำคัญพร้อมคำอธิบาย >> สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับผู้นำ
สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับผู้นำ
คุณอยากเป็นผู้นำหรือไม่
คำตอบ ของคุณคือ ..........................................................................................................
ถ้าคุณไม่อยากเป็นผู้นำ คุณก็จะไม่พัฒนาภาวะความเป็นผู้นำในตัวคุณ เพราะพัฒนาไปแล้วก็ไม่ได้เอาไปใช้ เนื่องจากยังไม่อยากเป็นผู้นำในตอนนี้ ดังนั้น คุณจึงต้องค้นหาประโยชน์ของการเป็นผู้นำให้ได้ก่อน แล้วเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผู้นำก็จะดูน่าสนใจมากขึ้นครับ
นิยามผู้นำในความคิดของคุณ
คำตอบ ผู้นำหมายถึง.........................................................................................................
ความหมายของผู้นำมีมากมาย ขึ้นอยู่กับว่าคุณเลือกความหมายไหนในการเป็นผู้นำ เพราะความหมายผู้นำที่คุณเลือกก็จะกำหนดแนวทางการเป็นผู้นำของคุณเองอย่างอัตโนมัติ
ตัวอย่าง ความหมายผู้นำ
ผู้เป็นศูนย์รวมของกระบวนการกลุ่ม
ผู้ที่มีศิลปะในการจูงใจในการทำงาน
ผู้สร้างสรรค์ความคิดริเริ่ม
ผู้มีอิทธิพลเหนือผู้อื่น
ผู้ที่เก่งงาน เก่งคน เก่งการจัดการ
ผู้พัฒนาผู้นำให้เกิดขึ้น
ผู้ที่มีความเชื่อมั่นในตัวเอง
“ลองเลือกความหมายผู้นำที่คุณชอบเพื่อนำไปปฏิบัติและพัฒนาตัวเองครับ”
คุณอึดอัดใจเรื่องอะไรในฐานะผู้นำ?
คำตอเรื่องที่คุณอึดอัดคือ.................................................................................................
สิ่งที่คุณอึดอัดเป็นเพียงปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับคุณ เป็นเพียงชั่วคราวเท่านั้น คุณสามารถเอาชนะได้เนื่องจากเป็นเพียงหลุมพรางทางความคิดเท่านั้น เมื่อคุณกำหนดเรื่องอึดอัดใจแล้ว ลองค้นหาวิธีเอาชนะกันหน่อย ซึ่งคุณก็สามารถเอาชนะไปได้แน่นอน
คุณเป็นผู้นำ Style ไหน?
คำตอคุณเป็นผู้นำ Style..................................................................................................
ผู้นำส่วนใหญ่มี Style การบริหารที่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป Style การเป็นผู้นำก็จะเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย แต่ถ้าให้พิจารณาบุคลิกลักษณะของตัวเองแล้ว ก็พอจะบอกได้ว่าเป็นผู้นำ Style ไหน ซึ่งเราก็จะบริหารงานในลักษณะนั้นเป็นส่วนใหญ่ ขอให้คุณยึดมั่นใน Style ของคุณเอง ถึงแม้ว่าจะไม่เหมาะกับสถานการณ์แต่ถ้าคุณปรับเปลี่ยนตัวเองตามสถานการณ์อยู่เรื่อยๆ ก็จะขาดหลักการของตัวเอง ทำให้ไม่มีความสุขในการบริหารงานครับ
Style ของผู้นำต่างๆ
ผู้นำที่ใช้อำนาจเป็นเผด็จการทางความคิดใน การทำงาน
ผู้นำที่ขอเป็นผู้ตัดสินใจแต่เพียงผู้เดียว
ผู้นำที่เผชิญหน้ากับปัญหาแทนทีมงาน
ผู้นำรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นอยู่เสมอ
ผู้นำที่เป็นผู้กำหนดเป้าหมายในการทำงาน แต่เพียงผู้เดียว
ผู้นำที่ปรากฏตัวท่ามกลางวิกฤตเสมอ
ผู้นำที่ให้ความสำคัญเรื่องการพัฒนาทีมงาน
ผู้นำที่ชอบสร้างสรรค์เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
“ลองเลือก Style ความเป็นผู้นำที่คุณใช้ในการบริหารงานบ่อยๆ ครับ”
สรุปแนวความคิด
  เมื่อคุณได้ตอบคำถามตามที่สำรวจความคิดเป็นของคุณแล้ว ก็จะทำให้คุณมองเห็นตัวเองและถ้ายอมรับตัวเอง จะเกิดคำถามว่าอยากจะพัฒนาโดยการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ ซึ่งก็คือ ทางเลือกของคุณ นั่นเอง
 
 
“คุณพร้อม พัฒนาภาวะผู้นำในตัวคุณหรือไม่? ”