Untitled Document
Massive Blue ~ CSS Vertical Menu
  หน้าแรกพื้นที่ทบทวน Leadership
แก่นสำคัญของหลักสูตร
(Course Frame Work)
ผู้นำพลังคิดบวก
Slide สำคัญพร้อมคำอธิบาย
สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับผู้นำ
ความเชื่อเกี่ยวกับผู้นำ
หลุมพรางทางความคิดที่สกัดกั้นการเป็นผู้นำ
คำถามสร้างพลังและแนวความคิด
ในฐานะผู้นำคุณคิดอย่างไรกับการสื่อสารที่ดี?
Workshop ต่างๆ
การทำให้ผู้อื่นเปลี่ยนแปลงตัวเอง
แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับภาวะผู้นำในตัวเอง
กรณีศึกษา
กรณีศึกษาหมวดหลุมพรางทางความคิด
กรณีศึกษาหมวดผู้นำการเปลี่ยนแปลง
คำสำคัญ
การ์ดให้แนวความคิด
การฝึกฝนเพิ่มเติม
สรุปภาวะผู้นำของตัวคุณเองด้านแนวความคิดของคุณ
แบบฝึก : การพัฒนาตัวเองและทีมงาน
การบ้าน : คัมภีร์บริหารการเปลี่ยนแปลงของตัวเอง
การบ้าน : หลักสูตรผู้นำพลังคิดบวก
อาจารย์ปกรณ์สรุปเนื้อหา
|
Slide สำคัญพร้อมคำอธิบาย
หน้าแรกพื้นที่ทบทวน Leadership >> Slide สำคัญพร้อมคำอธิบาย >> ความเชื่อเกียวกับผู้นำ
ความเชื่อเกียวกับผู้นำ
ผู้นำไม่มีตำแหน่งและสามารถเป็นได้ตลอดเวลา

ผู้นำไม่ได้ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง แต่การที่มีตำแหน่งก็ไม่แน่ว่าจะสามารถนำผู้อื่นได้ ดังนั้น ผู้นำที่แท้จริงจึงให้ความสำคัญในการทำให้ผู้อื่นเชื่อถือและไว้วางใจมากกว่าการใช้การบังคับ ขู่เข็ญตามตำแหน่งที่มีอยู่
เราสามารถเป็นผู้นำในเหตุการณ์และเวลาไหนๆ ก็ได้ ตามที่เราอยากจะใช้ภาวะผู้นำของเราโดยการจูงใจ โน้มน้าว ให้ผู้อื่นคล้อยตามแนวความคิดของเราเรียกว่าเรามีอิทธิพลเชิงบวก (Influence) ต่อผู้อื่น
ภาวะความเป็นผู้นำเกิดขึ้นจากภายในของบุคคลนั้น

ภาวะผู้นำที่แท้จริง เกิดจากภายในที่ผู้อื่นให้การยอมรับนับถือจากใจจริง เราไม่สามารถบอกใครได้ว่าเราเป็นผู้นำเขา จนกว่าเขาจะให้การยอมรับว่าเราเป็นผู้นำ
การพัฒนาภาวะผู้นำ จึงต้องเริ่มขึ้นจากภายในของเราก่อน ดังนั้น ความคิดความรู้สึกของเราจะบ่งบอกถึงการกระทำของเราในฐานะผู้นำ
บุคคลแรกที่ควรนำคือตัวเราเอง

คนส่วนใหญ่พยายามที่จะเป็นผู้นำผู้อื่น แต่ผู้นำที่แท้จริงเราจะเริ่มที่การนำตัวเองให้ได้ก่อน แล้วจึงจะไปนำผู้อื่น
หัวหน้างานพยายามทำให้ผู้อื่นขยันและเป็นคนดีให้ได้ก่อนจึงจะทำให้ผู้อื่น
การเปลี่ยนแปลงผู้อื่นจึงไม่เกิดประสิทธิผล ถ้าผู้นำยังไม่สามารถเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับผู้ตามได้ก่อน
ผู้นำคือผู้ที่พลังผู้อื่น ไม่ใช่รอรับจากผู้อื่น

เวลาที่ลูกน้องเข้ามาคุยกับเราแล้ว เขามีพลังเพิ่มขึ้นหรือว่าเกิดความท้อถอยก่อนกลับไปครับ
ผู้ที่สามารถให้พลังผู้อื่นได้ แสดงว่าเป็นคนที่สามารถสร้างพลังให้กับตัวเองได้ ไม่ต้องคอยรับจากผู้อื่น ดังนั้น ผู้นำจะคอยพัฒนาตัวเองอยู่อย่างสม่ำเสมอแล้วจึงไปพัฒนาผู้อื่นต่อไป
ผู้นำระดับต้นจะรอคอยให้หัวหน้ายอมรับในตัวเขาก่อน จึงเกิดปัญหาขึ้นในองค์กร เพราะเมื่อเขายังขาดเพลังจากหัวหน้าก็ไม่สามารถไปจูงใจผู้อื่นได้
การทำให้ผู้นำพัฒนาตัวเองโดยการชื่นชมตัวเอง เห็นคุณค่าในตัวเองก็เท่ากับเสริมพลังให้กับผู้นำคนนั้นๆ ได้
ผู้นำคือผู้ที่พลังผู้อื่น ไม่ใช่รอรับจากผู้อื่น

ผู้นำที่เชื่อมั่นจะรับฟังคำวิพากษ์วิจารณ์ของผู้อื่นได้ โดยที่ไม่โกรธและไม่รู้สึกอ่อนไหวจากคำวิจารณ์นั้นๆ
การเชื่อมั่นในตัวเอง ไม่ใช่การมี ego แต่เป็นการยืนยันในสิ่งที่ตัวเองคิดอย่างมีเหตุมีผล ไม่ใส่มาตรฐานของตัวเองเป็นที่ตั้งในการพิจารณาผู้อื่นและจะใช้ ego กับตัวเองในเรื่องความภาคภูมิใจในข้อดีของตัวเอง
คนเชื่อมั่นจะรับฟังผู้อื่นได้ดีกว่าคนที่ไม่เชื่อมั่นในตัวเอง
ผู้นำต้องมีความสุขกับการพัฒนาผู้อื่น

คุณรู้สึกอย่างไรกับการพัฒนาทีมงานครับ เบื่อ, เซ็ง, รำคาญ หรือมีความสุขครับ
การพัฒนาผู้อื่นต้องใช้ความตั้งใจและความอดทน เพราะการเปลี่ยนแปลงจะค่อยเป็นค่อยไป และต้องได้รับการยอมรับในฐานะผู้นำต้องการพัฒนาจึงจะเกิดขึ้น
ผู้นำพัฒนาตัวเองและจึงพัฒนาผู้อื่น ผู้นำต้องมีความสุขกับการพัฒนาตัวเองและมีความสุขกับการพัฒนาผู้อื่น