Untitled Document
Massive Blue ~ CSS Vertical Menu
  หน้าแรกพื้นที่ทบทวน Leadership
แก่นสำคัญของหลักสูตร
(Course Frame Work)
ผู้นำพลังคิดบวก
Slide สำคัญพร้อมคำอธิบาย
สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับผู้นำ
ความเชื่อเกี่ยวกับผู้นำ
หลุมพรางทางความคิดที่สกัดกั้นการเป็นผู้นำ
คำถามสร้างพลังและแนวความคิด
ในฐานะผู้นำคุณคิดอย่างไรกับการสื่อสารที่ดี?
Workshop ต่างๆ
การทำให้ผู้อื่นเปลี่ยนแปลงตัวเอง
แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับภาวะผู้นำในตัวเอง
กรณีศึกษา
กรณีศึกษาหมวดหลุมพรางทางความคิด
กรณีศึกษาหมวดผู้นำการเปลี่ยนแปลง
คำสำคัญ
การ์ดให้แนวความคิด
การฝึกฝนเพิ่มเติม
สรุปภาวะผู้นำของตัวคุณเองด้านแนวความคิดของคุณ
แบบฝึก : การพัฒนาตัวเองและทีมงาน
การบ้าน : คัมภีร์บริหารการเปลี่ยนแปลงของตัวเอง
การบ้าน : หลักสูตรผู้นำพลังคิดบวก
อาจารย์ปกรณ์สรุปเนื้อหา
|
คำสำคัญ
หน้าแรกพื้นที่ทบทวน Leadership >> การ์ดให้แนวความคิด
 
การ์ดให้แนวความคิด
ศักยภาพ
เป้าหมาย
การพัฒนาจุดเด่น
การสื่อสาร
ความฉลาดทางอารมณ์
รู้จักแก้ปัญหา
 
มนุษยสัมพันธ์
ภาวะผู้นำ
 
 
  เทคนิคและวิธีการใช้การ์ดให้แนวความคิดให้มีประสิทธิผล
แนวความคิด
คำถาม ข้อความดีๆ สามารถกระตุ้นให้เราได้คิดอย่างง่ายๆ ทำให้พัฒนาแนวความคิดของตัวเองไปในด้านดีๆ หากเราเลือกหยิบ คำคม, ข้อความดีๆ มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตก็จะทำให้เราสามารถพัฒนาตัวเองอยู่อย่างต่อเนื่อง การเปลี่ยนแปลงตัวเองถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องยาก แต่ในบางครั้งเราก็เปลี่ยนตัวเองอย่างง่ายๆ โดยการมองเห็นคำที่โดนใจ แล้วรู้สึกอยากจะปรับเปลี่ยนตัวเองใหม่ แล้วลงมือทำทันที เพราะได้แรงกระตุ้นจากคำนั้นๆ
 
จุดประสงค์
1. เพื่อทำให้คนรู้สึกว่าการพัฒนาตัวเองเป็นเรื่องง่ายๆ
2. เพื่อให้คำและข้อความดีๆ กระตุ้นให้คนอยากเปลี่ยนแปลงตัวเอง
3. เพื่อเป็นการฝึกฝนการนำข้อความดีๆ มาปรับใช้กับตัวเอง
 
วิธีการใช้เครื่องมือ
1. คัดเลือกการ์ดเสริมพลังที่ดูน่าสนใจสำหรับเรา
2. อ่านข้อความต่างๆ บนการ์ดทีละข้อความอย่างช้าๆ
3. รู้สึกอย่างไรกับข้อความเหล่านั้น เชื่อ หรือ ไม่เชื่อ
4. ถ้าเชื่อแล้ว มีเรื่องใดบ้างที่เราจะลองนำไปปฏิบัติดู
5. ตั้งเป้าหมายถึงสิ่งที่จะนำไปเปลี่ยนแปลงตัวเอง
6. สรุปแนวความคิดที่ได้จากการอ่าน การ์ดเสริมพลัง
7. นำไปให้ผู้อื่นได้มีโอกาสทดลองใช้ แล้วแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
 
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
- สามารถปรับเปลี่ยนตัวเองในเรื่องเล็กๆ ได้มากขึ้น
- นำการ์ดไปใช้กับเพื่อนๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพิ่มเติม
 
ประโยชน์ในระยะยาว
สามารถทำการ์ดเสริมพลังของตัวเองขึ้นมากเองได้
 
เครื่องมือเหมาะสำหรับ
บุคคลทั่วไป