Untitled Document
Massive Blue ~ CSS Vertical Menu
  หน้าแรกพื้นที่ทบทวน Leadership
แก่นสำคัญของหลักสูตร
(Course Frame Work)
ผู้นำพลังคิดบวก
Slide สำคัญพร้อมคำอธิบาย
สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับผู้นำ
ความเชื่อเกี่ยวกับผู้นำ
หลุมพรางทางความคิดที่สกัดกั้นการเป็นผู้นำ
คำถามสร้างพลังและแนวความคิด
ในฐานะผู้นำคุณคิดอย่างไรกับการสื่อสารที่ดี?
Workshop ต่างๆ
การทำให้ผู้อื่นเปลี่ยนแปลงตัวเอง
แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับภาวะผู้นำในตัวเอง
กรณีศึกษา
กรณีศึกษาหมวดหลุมพรางทางความคิด
กรณีศึกษาหมวดผู้นำการเปลี่ยนแปลง
คำสำคัญ
การ์ดให้แนวความคิด
การฝึกฝนเพิ่มเติม
สรุปภาวะผู้นำของตัวคุณเองด้านแนวความคิดของคุณ
แบบฝึก : การพัฒนาตัวเองและทีมงาน
การบ้าน : คัมภีร์บริหารการเปลี่ยนแปลงของตัวเอง
การบ้าน : หลักสูตรผู้นำพลังคิดบวก
อาจารย์ปกรณ์สรุปเนื้อหา
|
กรณีศึกษา
หน้าแรกพื้นที่ทบทวน Leadership >> กรณีศึกษาหมวดหลุมพรางทางความคิด
 
กรณีศึกษาหมวดหลุมพรางทางความคิด
   
  เทคนิคและวิธีการใช้กรณีศึกษาหมวดหลุมพรางทางความคิดให้มีประสิทธิผล
แนวความคิด
ปัจจุบันคนส่วนใหญ่ ไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวเองได้ แต่ถ้าปัญหาแบบเดียวกันนี้เกิดกับผู้อื่นแล้ว เราสามารถให้คำแนะนำถึงวิธีการแก้ไขปัญหาได้ ดังนั้น ถ้าหากเรามองเห็นปัญหาของเราเป็นเสมือนหนึ่ง กรณีศึกษา เราคงสามารถแก้ไขได้ เพื่อให้เราคุ้นเคยกับการเอาชนะปัญหาอุปสรรคต่างๆ ได้ เราก็ควรเริ่มต้นที่จะฝึกฝนในการแก้ปัญหาของกรณีศึกษาต่างๆ ให้มากๆ เพื่อว่ากรณีเกิดขึ้นกับเราแล้ว เราก็จะมีวิธีการแก้ไขได้อย่างทันท่วงที ชีวิตจริง
 
จุดประสงค์
1. เพื่อใช้กรณีศึกษาเป็นแบบฝึกฝนวิธีแก้ไขปัญหาต่างๆ
2. เพื่อให้ฝึกการคิดวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและกำหนดแนวทางของตัวเอง
3. เพื่อแสดงให้เห็นว่า ทุกปัญหามีแนวทางแก้ไขอยู่แล้ว
 
วิธีการใช้เครื่องมือ
1. คัดเลือกกรณีศึกษาที่สนใจนำมาวิเคราะห์
2. อ่านกรณีศึกษาที่เลือกไว้ให้ละเอียด พร้อมคิดวิเคราะห์ได้วย
3. ตอบคำถามจากโจทย์ที่ให้ไว้ในกรณีศึกษา
4. แลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆ กรณีทำเป็นกลุ่ม
5. วิเคราะห์ วิจารณ์ ถึงผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น ถ้าแก้ไขด้วยวิธีที่กำหนดไว้
6. สรุปประเด็นว่าได้แนวคิดอะไรเพิ่มเติมจากการทำกรณศึกษานี้
 
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
- มองเห็นว่ากรณีศึกษาสามารถแก้ไขได้
- รู้สึกว่าปัญหาต่างๆ ล้วนมีทางออกแน่นอน
- กล้าตัดสินใจในการแก้ไขปัญหามากขึ้น
 
ประโยชน์ในระยะยาว
มองปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นกับตัวเอง เป็นเพียงเหตุการณ์หนึ่งๆ (กรณีศึกษา) รอเราตัดสินใจหาแนวทางแก้ไขเท่านั้น เราเลือกได้
 
เครื่องมือเหมาะสำหรับ
บุคคลทั่วไป, ผู้จัดการ, พนักงานขาย,โค้ช