Untitled Document
Massive Blue ~ CSS Vertical Menu
  หน้าแรกพื้นที่ทบทวน Leadership
แก่นสำคัญของหลักสูตร
(Course Frame Work)
ผู้นำพลังคิดบวก
Slide สำคัญพร้อมคำอธิบาย
สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับผู้นำ
ความเชื่อเกี่ยวกับผู้นำ
หลุมพรางทางความคิดที่สกัดกั้นการเป็นผู้นำ
คำถามสร้างพลังและแนวความคิด
ในฐานะผู้นำคุณคิดอย่างไรกับการสื่อสารที่ดี?
Workshop ต่างๆ
การทำให้ผู้อื่นเปลี่ยนแปลงตัวเอง
แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับภาวะผู้นำในตัวเอง
กรณีศึกษา
กรณีศึกษาหมวดหลุมพรางทางความคิด
กรณีศึกษาหมวดผู้นำการเปลี่ยนแปลง
คำสำคัญ
การ์ดให้แนวความคิด
การฝึกฝนเพิ่มเติม
สรุปภาวะผู้นำของตัวคุณเองด้านแนวความคิดของคุณ
แบบฝึก : การพัฒนาตัวเองและทีมงาน
การบ้าน : คัมภีร์บริหารการเปลี่ยนแปลงของตัวเอง
การบ้าน : หลักสูตรผู้นำพลังคิดบวก
อาจารย์ปกรณ์สรุปเนื้อหา
|
คำถามสร้างพลังและแนวความคิด
หน้าแรกพื้นที่ทบทวน Leadership >> ในฐานะผู้นำคุณคิดอย่างไรกับการสื่อสารที่ดี?
คุณคิดอย่างไรกับการสื่อสารที่ดี?
คุณอยากเป็นนักสื่อสารที่ดีหรือไม่?
คำตอบ ของคุณคือ ..........................................................................................................
ถ้าคุณสื่อสารได้ดีจะเกิดประโยชน์ อะไรบ้าง?
คำตอบ ของคุณคือ ..........................................................................................................
คุณคิดว่าการสื่อสารที่ดีมีลักษณะ อย่างไร?
คำตอบ ของคุณคือ ..........................................................................................................
คุณใช้การสื่อสารในการทำงานเรื่อง ใดบ้าง?
คำตอคุณเป็นผู้นำ Style..................................................................................................
สรุปแนวความคิด
วันนี้ท่านอยากเป็นนักสื่อสารที่ดีหรือไม่ ถ้าท่านอยากความต้องการนั้นเป็นของใครครับ ? ถ้าท่านเห็นประโยชน์ ท่านจะพัฒนาการสื่อสารให้ดียิ่งขึ้นไหมครับ ถ้าประโยชน์นั้นจงใจท่าน หลักการในการสื่อสารเป็นอย่างไร ก็มาตรฐานของใครครับ ท่านเอาไปใช้ที่ไหนบ้าง ก็อยู่ที่ท่านเลือกจะไปใช้ เพราะอาจารย์เองก็กระตุ้นให้ท่านเห็นประโยชน์ และนำไปใช้ครับ

เช่นเดียวกันครับการสื่อสารกับคนอื่นถามเค้าให้มากขึ้นได้บ้างไหมครับ กระตุ้นให้เขาได้เห็นประโยชน์ ของการสื่อสารที่เราสื่อได้ไหมครับ เพราะการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นได้ ต้องมีเป้าหมาย เรื่องที่เขาอยากครับ
 
 
“สนุกกับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันครับ”