Untitled Document
Massive Blue ~ CSS Vertical Menu
  หน้าแรกพื้นที่ทบทวน Leadership
แก่นสำคัญของหลักสูตร
(Course Frame Work)
ผู้นำพลังคิดบวก
Slide สำคัญพร้อมคำอธิบาย
สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับผู้นำ
ความเชื่อเกี่ยวกับผู้นำ
หลุมพรางทางความคิดที่สกัดกั้นการเป็นผู้นำ
คำถามสร้างพลังและแนวความคิด
ในฐานะผู้นำคุณคิดอย่างไรกับการสื่อสารที่ดี?
Workshop ต่างๆ
การทำให้ผู้อื่นเปลี่ยนแปลงตัวเอง
แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับภาวะผู้นำในตัวเอง
กรณีศึกษา
กรณีศึกษาหมวดหลุมพรางทางความคิด
กรณีศึกษาหมวดผู้นำการเปลี่ยนแปลง
คำสำคัญ
การ์ดให้แนวความคิด
การฝึกฝนเพิ่มเติม
สรุปภาวะผู้นำของตัวคุณเองด้านแนวความคิดของคุณ
แบบฝึก : การพัฒนาตัวเองและทีมงาน
การบ้าน : คัมภีร์บริหารการเปลี่ยนแปลงของตัวเอง
การบ้าน : หลักสูตรผู้นำพลังคิดบวก
อาจารย์ปกรณ์สรุปเนื้อหา
|
Workshop เพื่อการฝึกฝน
หน้าแรกพื้นที่ทบทวน Leadership >> รวม Workshop เพื่อการฝึกฝน
 
รวม Workshop เพื่อการฝึกฝน
การทำให้ผู้อื่นเปลี่ยนแปลงตัวเอง (Download)
แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับภาวะผู้นำในตัวเอง (Download)
  เทคนิคและวิธีการใช้ Workshop เพื่อการฝึกฝนให้มีประสิทธิผล
แนวความคิด
การใช้Workshop เพื่อกำหนดสิ่งที่ติด และสิ่งที่จะนำไปดำเนินการ พร้อมกับการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน จะช่วยทำให้เกิดความเข้าใจในประเด็นที่จะปฏิบัติได้มากขึ้น การที่ได้ คิด >> เขียน >> พูด จะจูงใจให้เราทำไปปฏิบัติมากขึ้น ดังนั้น Workshop ก็จะเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่สามารถกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้
 
จุดประสงค์
1. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตัวเองอีกรูปแบบหนึ่ง
2. เพื่อให้ผู้นำใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาทีมงาน
3. เพื่อทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ง่ายขึ้น เพราะผ่านกระบวนการ คิด >> เขียน >> พูด มาแล้ว
4. เพื่อเป็นกิจกรรมเสริมในการฝึกอบรมในเรื่องต่างๆ
 
วิธีการใช้เครื่องมือ
1. คัดเลือก Workshop ที่สนใจในการพัฒนาตัวเองและทีมงาน
2. ศึกษารายละเอียดของWorkshop ให้เข้าใจนถึงจุดประสงค์และวิธีการ
3. ดำเนินการตามขั้นตอนที่Workshop กำหนดไว้
4. แลกเปลี่ยนประเด็นสำคัญที่ได้รับจากการทำ Workshop
5. ผู้นำสรุปสิ่งที่ได้รับจากการทำ Workshop (กรณีทำเป็นกลุ่ม)
6. นำไปปรับใช้ในการฝึกอบรมภายในองค์กร
 
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
- เกิดความเข้าใจในการพัฒนาตัวเองมากขึ้น
- รู้สึกว่าการเปลี่ยนแปลงตัวเองนั้นทำได้ง่ายๆ
- เพิ่มเติมความสนุกสนานในการฝึกอบรมภายในองค์กร
 
ประโยชน์ในระยะยาว
สามารถสร้าง Workshop ขึ้นมาใช้ให้เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ของการพัฒนาทีมงาน
 
เครื่องมือเหมาะสำหรับ
วิทยากร, ผู้จัดการ, บุคคลทั่วไป